Obsah čísla 1 / 2018

Zprávy z kongresů

Léčba a prevence cévních mozkových příhod v praxi

RESTORE: Let’s start

Kazuistiky / Klinická praxe

Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby

doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.; MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.; MUDr. Karolina Poredská; MUDr. Lenka Kučerová

Chronická obstrukční plicní nemoc – běh na dlouhou trať

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Kombinovaná léčba diabetes mellitus 2. typu fixní kombinací dapagliflozin a metformin

MUDr. Šárka Wernerová

Profily léčiv

dulaglutid

bioloprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Farmakoterapeutické postupy

Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Co přinášejí nová doporučení České společnosti pro hypertenzi

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Jiří Laštůvka; MUDr. Martin Šatný; MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Sakubitril/valsartan v klinické praxi

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Účinnost adalimumabu z pohledu hodnocení PASI 90/PASI 100 v podmínkách běžné klinické praxe – osmileté sledování pacientů v centru biologické léčby v České republice

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Převedení nemocných s průduškovým astmatem pod kontrolou z fixní kombinace flutikason propionát/salmeterol na kombinaci flutikason propionát/formoterol a následné snížení dávkování: randomizovaná otevřená studie

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Účinnost kombinace inzulin degludek/liraglutid u různých kategorií pacientů – studie DUAL V

Účinnost fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v reálné klinické praxi – studie EXTRA

Postavení kombinace degludek/liraglutid v léčbě diabetes mellitus (komentář)

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Zkušenosti s používáním inhalátorů u pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi

Použití inhalačních systémů u pacientů s CHOPN – data z reálné praxe (komentář)

MUDr. Pavel Hrouda

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2

Komentář ke studiím

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

exacerbaÚčinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu – studie PEGASUS-TIMI 54

Účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu podle indikace schválené EMA – výběr dat ze studie PEGASUS-TIMI 54

Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s chronickým onemocněním ledvin

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen

Mortalita a morbidita u pacientů s renálním onemocněním při léčbě empagliflozinem a bezpečnost empagliflozinu u pacientů s postižením periferních tepen dolních končetin ve studii EMPA-REG OUTCOME (komentář)

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT

Klinicky významné zhoršení u pacientů s CHOPN léčených aklidiniem/formoterolem (komentář)

MUDr. Viktor Kašák

Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě Crohnovy nemoci: přehled a metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií

Zprávy z klinických studií

Kardioprotektivní účinky perioperačně podaného levosimendanu

Ikodextrin snižuje riziko srdečního selhání u osob léčených peritoneální dialýzou

Vazopresin v léčbě srdečního selhání

Diltiazem IR v porovnání s intravenózním diltiazemem v léčbě fibrilace síní

Kardioprotektivní účinky sfingosin-1-fosfátu při akutním srdečním selhání

Tolvaptan zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním

Vztah folátu a kouření k prevenci cévní mozkové příhody u osob s hypertenzí

Kardiovaskulární biomarkery u hypertoniků ve studii TEAMSTA

Kombinace tiotropium/olodaterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie DYNAGITO

Různá antihypertenziva – různé ovlivnění metabolismu

Taurin v léčbě portální hypertenze

Labetalol v porovnání s nifedipinem v léčbě hypertenze u těhotných žen

Význam inhibitorů ACE a statinů u pacientů s diabetem 1. typu

Puerarin: potenciálně nová terapie srdečního selhání

Statiny a remodelace levé komory srdeční

Studie ALLHAT stále aktuální

Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na lipidogram

Význam léčby pacientů s CHOPN kombinací indakaterolu a glykopyrronia

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.