Redakčná rada

Šéfredaktor

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Zástupkyňa šéfredaktora

Mgr. Kateřina Daňhová

Obchodná riaditeľka

Bc. Petra Hakavcová

Redakčná rada

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
prim. MUDr. Jozef Šufliarsky
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Odborná redakcia

Mgr. Kateřina Daňhová, danhova@farmakoterapie.cz
MUDr. Jana Fabiánová
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Jazyková redakcia

Mgr. Eva Kolenčíková

Marketing a inzercia

Bc. Petra Hakavcová, hakavcova@farmakoterapie.cz, mobil: +420 602 283 088
Mgr. Eva Procházková, prochazkova@farmakoterapie.cz

Grafická úprava

Věra Horáčková, verkahor@farmakoterapie.cz
Eva Jirková

Vydáno online

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.