Informácia o časopise

Farmakoterapia v praxi je online časopis zameraný predovšetkým na klinickú prax. Je koncipovaný ako živá platforma pre výmenu Vašich názorov a klinických skúseností aj ako priestor pre diskusiu. Pravidelne budeme uverejňovať Vaše príspevky – kazuistiky a pôvodné práce. Možnosti, ktoré poskytuje internet, chceme využiť v čo najväčšej miere k tomu, aby informácie, ktoré Vám budeme sprostredkovávať, boli čo najaktuálnejšie. Najzaujímavejšie príspevky potom budú zaradené do tlačenej formy tohto časopisu, ktorá bude vychádzať dvakrát ročne.

Predpokladom pre splnenie cieľov, ktoré si kladieme, je spolupráca s Vami. Tešíme sa na Vaše príspevky, ktoré zasielajte na adresu kazuistika@farmakoterapie.cz. Uverejnené príspevky budú honorované. Uvítame aj námety a pripomienky k našej činnosti – tak, aby sa tieto stránky mohli stať cenným nástrojom vo Vašej každodennej práci a pomocníkom pri Vašom ďalšom vzdelávaní.

Vydáno online

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.