Pneumologie

 

Ročník 2020

Kdy zahájit a kdy ukončit antifibrotickou léčbu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou?

Číslo 1 / 2020

 

Ročník 2019

Léčba checkpoint inhibitory anti-PD-1 u starších pacientů

reMUDr. Markéta Černovská

Číslo 6 / 2019

Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Ondřej Fischer; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Denisa Rozsívalová; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

Číslo 5 / 2019

Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Číslo 5 / 2019

Aktuální data o dlouhodobém přežití pacientů s NSCLC při léčbě nivolumabem

MUDr. Libor Havel

Číslo 5 / 2019

Bezpečnost a výskyt závažných nežádoucích účinků schválených inhibitorů ALK při léčbě malignit

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK

MUDr. Markéta Černovská

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Mukoaktivní terapie CHOPN

Číslo 4 / 2019

Současná strategie léčby astmatu

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Fixní trojkombinace v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2019

Benralizumab – profil léku a první klinická zkušenost

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Léčba malobuněčného karcinomu plic – imunoterapie

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Známé i méně známé role IgE v patogenezi alergického astmatu

MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2019

Nintedanib, pirfenidon a jejich lékové interakce

PharmDr. Josef Suchopár

Číslo 4 / 2019

Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol vs. aklidinium, formoterol nebo tiotropium u pacientů se středně těžkou až těžkou symptomatickou CHOPN – studie AMPLIFY

Číslo 4 / 2019

Bezpečnost a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg podávaného po 12 týdnů u dětí s alergickými onemocněními

Číslo 4 / 2019

Bezpečnost a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg podávaného po 12 týdnů u dětí s alergickými onemocněními

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Duální bronchodilatace kombinací tiotropium/olodaterol snižuje námahovou dušnost u pacientů s CHOPN výrazněji než monoterapie tiotropiem – studie OTIVATO

Číslo 4 / 2019

Duální bronchodilatace kombinací tiotropium/olodaterol snižuje námahovou dušnost u pacientů s CHOPN výrazněji než monoterapie tiotropiem – studie OTIVATO

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Eva Voláková

Bezpečnost a přežití pacientů s idiopatickou plicní fibrózou léčených nintedanibem – spojená analýza 6 klinických studií

Číslo 4 / 2019

Bezpečnost a přežití pacientů s idiopatickou plicní fibrózou léčených nintedanibem – spojená analýza 6 klinických studií

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Vliv nintedanibu na plicní funkce u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou ve studiích INPULSIS

Číslo 4 / 2019

Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT

Číslo 4 / 2019

Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Heribanová

Alektinib v léčbě ALK-pozitivního NSCLC – finální analýza přežití bez progrese a druhá interim analýza celkového přežití ze studie J-ALEX

Číslo 4 / 2019

Bevacizumab, atezolizumab a chemoterapie jako iniciální léčba pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a jaterními metastázami – studie IMpower150

Číslo 4 / 2019

Krátké režimy v léčbě pacientů s rezistentní formou TBC

Číslo 4 / 2019

Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Alektinib v léčbě pacientky s adenokarcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Zora Křížová; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Číslo 2 / 2019

Účinek alektinibu v porovnání s krizotinibem na progresi v CNS u dosud neléčených pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – výsledky studie ALEX

Číslo 2 / 2019

Účinek alektinibu v porovnání s krizotinibem na progresi v CNS u dosud neléčených pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – výsledky studie ALEX

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Konference o intersticiálních plicních procesech/idiopatické plicní fibróze

Číslo 1 / 2019

Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých

MUDr. Mojmír Račanský; doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Číslo 1 / 2019

Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Číslo 1 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo 1 / 2019

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Michal Šotola

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Číslo 1 / 2019

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Monika Žurková, Ph.D.; doc. Dr. Eva Kriegová

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Číslo 1 / 2019

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Zlepšení fyzické zdatnosti i celkové kondice u pacientů s CHOPN léčených kombinací tiotropium/olodaterol – výsledky studie OTIVACTO

Číslo 1 / 2019

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo 1 / 2019

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Marianna Štefániková

Paradoxy astmatu

MUDr. Vladimír Zindr

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Idiopatická plicní fibróza v antifibrotické éře

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza

Číslo 4 / 2018

Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Ľubica Sýkorová

Fixní kombinace tiotropium/olodaterol v léčbě CHOPN – studie DYNAGITO

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET

Číslo 4 / 2018

Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii SUNSET: Deeskalace dlouhodobé terapie pacientů s CHOPN z LABA/LAMA + IKS na LABA/LAMA

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA

Číslo 4 / 2018

Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Účinnost omalizumabu u pacientů s těžkým alergickým astmatem v závislosti na počtu eosinofilů – studie STELLAIR

Číslo 4 / 2018

RESTORE: Let’s start

Číslo 1 / 2018

Chronická obstrukční plicní nemoc – běh na dlouhou trať

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Převedení nemocných s průduškovým astmatem pod kontrolou z fixní kombinace flutikason propionát/salmeterol na kombinaci flutikason propionát/formoterol a následné snížení dávkování: randomizovaná otevřená studie

Číslo 1 / 2018

Převedení nemocných s průduškovým astmatem pod kontrolou z fixní kombinace flutikason propionát/salmeterol na kombinaci flutikason propionát/formoterol a následné snížení dávkování: randomizovaná otevřená studie

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Kombinace tiotropium/olodaterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie DYNAGITO

Číslo 1 / 2018

exacerbaÚčinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE

Číslo 1 / 2018

exacerbaÚčinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2018

Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT

Číslo 1 / 2018

Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT

Číslo 1 / 2018

Klinicky významné zhoršení u pacientů s CHOPN léčených aklidiniem/formoterolem (komentář)

MUDr. Viktor Kašák

 

Ročník 2017

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo 4 / 2017

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Naše zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.;MUDr. Monika Žurková;MUDr. Tomáš Tichý; MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost fixní kombinace aklidinium/formoterol v terapii pacientů s CHOPN – extenze studie AUGMENT

Číslo 4 / 2017

Nová doporučení GOLD pro chronickou obstrukční plicní nemoc

signifiMUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Nový multikomponentní ukazatel účinnosti léčby CHOPN – klinicky významné zhoršení

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2017

Trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – studie FULFIL

Číslo 4 / 2017

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2017

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2017

Klinicky významné zhoršení (Clinically important deterioration) – jiný přístup v hodnocení efektu léčby CHOPN (komentář)

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Umeklidinium bromid versus placebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost umeklidinia v porovnání s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2017

Duální bronchodilatační léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Kombinace indakaterol/ glykopyrronium v prevenci exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Vliv pirfenidonu na mortalitu pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – poolovaná analýza a metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Účinnost kombinace flutikason furoát/vilanterol u pacientů s CHOPN v klinické praxi

Číslo 1 / 2017

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem – studie COSMOS

Číslo 1 / 2017

Kombinace tiotropia a olodaterolu v udržovací léčbě CHOPN – analýza studií TONADO a OTEMTO podle věku pacientů

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol v porovnání s kombinací salmeterol/flutikason – studie AFFIRM COPD

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo 4 / 2016

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Nepřímé porovnání účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace aklidinia a formoterolu oproti tiotropiu v léčbě pacientů s CHOPN

Číslo 4 / 2016

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Tiotropium/olodaterol (Spiolto) v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Fixní trojkombinace flutikason furoát/ umeklidinium/vilanterol v terapii chronické obstrukční plicní nemoci

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Studie FLAME: Fixní kombinace bronchodilatancií jako nová možnost léčby pacientů s CHOPN s rizikem exacerbací

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo 4 / 2016

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Nežádoucí účinky kortikosteroidů

PharmDr. Josef Suchopár; Mgr. Ondřej Suchopár; MUDr. Michal Prokeš

Číslo 4 / 2016

Vliv flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na přežití pacientů s CHOPN a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem – studie SUMMIT

Číslo 4 / 2016

Léčba idiopatické plicní fibrózy pirfenidonem po klinicky významné progresi

Číslo 4 / 2016

Umeklidinium/vilanterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2016

Jak pacientovi s hrubě „zarezlým“ astmatem pomohla jemná mlžina…

Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Léčba aklidinium bromidem v klinické praxi

MUDr. Eva Voláková

Číslo 1 / 2016

Úspěšná léčba dyslipidemie u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jana Psottová

Číslo 1 / 2016

Obraz běžné intersticiální pneumonie u pacienta s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Eva Kočová; MUDr. Vladimír Bartoš

Číslo 1 / 2016

Zkušenosti s duální bronchodilatací fixní kombinací indakaterol/glykopyrronium v ambulanci praktického pneumologa

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo 1 / 2016

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Flutikason furoát v kombinaci s vilanterolem v léčbě asthma bronchiale

Číslo 1 / 2016

Umeklidinium/vilanterol – nová fixní dvojkombinace duální bronchodilatace v udržovací terapii CHOPN

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.; MUDr. Michal Balco

Číslo 1 / 2016

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2016

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Idiopatická plicní fibróza – od léčebného nihilismu k účinné farmakoterapii

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Jak ovlivní terapii diabetu 2. typu výsledky velkých studií publikovaných v roce 2015?

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jan Brož

Číslo 1 / 2016

Genuair – nový inhalační systém v léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2016

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.; prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Nové trendy v léčbě skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Záměna inhalačního systému lékárníkem a její potenciální vliv na kontrolu astmatu a stabilizaci CHOPN – výzkumný projekt metodou Delphi

MUDr. Viktor Kašák; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.;MUDr. Petr Kubec;doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.;doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.;prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.; MUDr. Ester Seberová;doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.; MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Nová možnost léčby nekontrolovaného bronchiálního astmatu

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kudela

Číslo 1 / 2015

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2015

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo 1 / 2015

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo 1 / 2015

Postavení kombinace fluticason/formoterol v léčbě astmatu - Komentář ke studii

MUDr. Petr Honomichl

Roflumilast a jeho klinický prínos pre pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

MUDr. Štefan Laššán, PhD.; MUDr. Monika Laššánová, PhD.

Číslo 1 / 2015

Duální bronchodilatace indacaterol/glykopyrronium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo 1 / 2015

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo 1 / 2015

Exacerbace CHOPN při léčbě indacaterolem - Komentář ke studii

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Fixní kombinace beclomethason/formoterol s velmi jemnými částicemi u pacientů s těžkým stadiem chronické obstrukční plicní nemoci a anamnézou exacerbací

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Benralizumab v léčbě akutního astmatu

Číslo 1 / 2015

Nesteroidní agonisté glukokortikoidních receptorů v léčbě astmatu?

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Farmakoterapie chronických nemocí s bronchiální obstrukcí 2005–2014

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2014

Postavení aclidinium bromidu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Číslo 4 / 2014

Trendy ve farmakoterapii chronické plicní hypertenze

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Je změna 6MWD prognostickým ukazatelem u plicní hypertenze?

Číslo 4 / 2014

Indacaterol/glykopyrronium bromid – první fixní kombinace s dlouhodobým duálním bronchodilatačním účinkem v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2014

Pirfenidon u idiopatické plicní fibrózy

Číslo 4 / 2014

Respimat SMI – inhalační systém pro léčbu chronických nemocí s bronchiální obstrukcí

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2014

Nízká adherence k léčbě u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2014

Roflumilast a dušnost u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Statiny nesnižují riziko exacerbací u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2014

Suplementace vitaminem D v léčbě astmatu

Číslo 4 / 2014

Rosuvastatin v léčbě akutního syndromu respirační tísně

Číslo 4 / 2014

Nintedanib v léčbě plicní fibrózy

Číslo 4 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2014

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Montelukast již 15 let nejen v léčbě astmatu. V medicíně běží čas rychleji.

Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.; MUDr. Jitka Pallerová

Číslo 1 / 2014

Nový β2-agonista: olodaterol

Číslo 1 / 2014

Omalizumab v léčbě chronické urtikárie

Číslo 1 / 2014

Fixní kombinace fluticasonu s formoterolem

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Klinický pohled na fixní kombinaci fluticason/formoterol

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Číslo 1 / 2014

Fenotyp překryvu CHOPN s astmatem (ACOS)

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Fixní kombinace vilanterolu s fluticason furoátem u asthma bronchiale

Číslo 1 / 2014

Agonisté prostacyklinu v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2014

Inhibice tvorby leukotrienů nejen v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2014

Nový klíč ke kontrole astmatu: semaforin

Číslo 1 / 2014

Zlepší se terapie chronické obstrukční plicní nemoci zavedením nových léků?

MUDr. Ján Dindoš

Číslo 1 / 2014

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2014

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Porovnání účinků kombinace budesonid/formoterol vs. fluticason/salmeterol na intenzitu zánětu a zhoršené funkce dolních cest dýchacích u pacientů s potřebou zvýšení dávek inhalačních kortikosteroidů

Číslo 1 / 2014

Účinnost a bezpečnost tiotropia podávaného pomocí inhalačního systému Respimat – studie TIOSPIR

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Porovnání kombinací budesonid/formoterol a fluticason/salmeterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie PATHOS

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2013

Glykopyrronium bromid – nové inhalační anticholinergikum s ultradlouhodobým účinkem v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2013

Dlouhodobá bezpečnost fixní kombinace fluticason/formoterol

Číslo 4 / 2013

Ciclesonid v preventivní farmakoterapii průduškového astmatu: ovlivnění zánětu v periferních dýchacích cestách

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.;doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Adiponectin jako zajímavá molekula v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost glykopyrronium bromidu v terapii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – výsledky studií GLOW1–3

Číslo 1 / 2013

Postavení inhalačních kortikosteroidů v léčbě CHOPN

MUDr.Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo 1 / 2013

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

 

Ročník 2012

Je dávkování ciclesonidu dostatečné?

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Nová léčiva u chronické obstrukční nemoci plic

Číslo 4 / 2012

Význam makrolidů u chronických zánětů dýchacích cest

Číslo 4 / 2012

Statiny v léčbě CHOPN?

Číslo 4 / 2012

Acetazolamid jako stimulant dýchání

Číslo 4 / 2012

Levodropropizin – nové antitusikum

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Vliv roflumilastu na metabolismus glukózy

Číslo 4 / 2012

Molekulární mechanismy působení tiotropia v léčbě CHOPN

Číslo 4 / 2012

Roflumilast – první perorální inhibitor fosfodiesterázy 4 uvedený do klinické praxe pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2012

Klinické zkušenosti s mometason furoátem v inhalační formě

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2012

Fixní kombinace IKS + β2-agonista v léčbě astmatu: metaanalýza

Číslo 1 / 2012

Inhibitory protonové pumpy u dětí s obtížně léčitelným astmatem

Číslo 1 / 2012

Klinický přínos trimetazidinu v podmínkách měnící se epidemiologie ischemické choroby srdeční

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Číslo 1 / 2012

Komentář ke článku

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Fluticason furoát v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2012

Indacaterol vs. tiotropium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – studie INTENSITY

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Kortikosteroidy versus sympatomimetika v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2012

Postavení tiotropia v novém doporučení GOLD pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Vliv tiotropia na mortalitu a výskyt exacerbací u CHOPN

Číslo 5 / 2011

Význam rifampinu v léčbě těžké legionelové pneumonie

Číslo 5 / 2011

Aclidinium – budoucí léčba CHOPN?

Číslo 4 / 2011

Postižení plic vyvolané kokainem

Číslo 4 / 2011

 

Ročník 2010

Ambrisentan, selektivní antagonista endotelinového receptoru ETA, v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Číslo 4 / 2010

Biologická léčba těžkého astmatu u dětí monoklonální anti-IgE protilátkou omalizumabem

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP 

Číslo 4 / 2010

Respimat SMI – nový inhalační systém v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák; Eva Feketeová

Číslo 4 / 2010

Současný pohled na postavení LABA v terapii astmatu

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Inhalační kortikosteroidy – základní pilíř v léčbě perzistujícího průduškového astmatu

MUDr. Luděk Pelikán

Číslo 4 / 2010

Účinky tiotropia u pacientů se středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí – subanalýza studie UPLIFT

Číslo 1 / 2010

Indacaterol – první inhalační β2-agonista s ultra-dlouhodobým účinkem (ultra-LABA) pro léčbu CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2010

Aktuální přístupy k farmakoterapii CHOPN

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Inhalátory DPI vs pMDI v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

Intranasální kortikosteroidy omezují projevy astmatu

Číslo 1 / 2009

β-blokátory u pacientů s reaktivním onemocněním dýchacích cest a akutním koronárním syndromem za hospitalizace

Číslo 1 / 2009

Sublinguální imunoterapie vs inhalační budesonid u astmatu

Číslo 1 / 2009

Účinnost a bezpečnost indacaterolu v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

Klinický význam konceptu tíže a kontroly astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2009

Nové klinické zkušenosti s léčbou těžkého astmatu anti-IgE protilátkou (omalizumabem)

MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 1 / 2009

Atorvastatin a inhalační kortikosteroidy v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

Bezpečnostní profil formoterolu v kombinaci s kortikosteroidy – metaanalýza

Číslo 1 / 2009

Erdostein zesiluje účinky salbutamolu u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2009

Ligustrazin v léčbě asthma bronchiale

Číslo 1 / 2009

Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc – UPLIFT

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2009

Daclizumab v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

Vliv farmakoterapie na pokles plicních funkcí u pacientů s CHOPN – studie TORCH

Číslo 1 / 2009

Beclomethason a formoterol v témže inhalátoru při léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Účinnost a bezpečnost abataceptu či infliximabu u revmatoidní artritidy – studie ATTEST

Číslo 6 / 2008

Abatacept zpomaluje progresi strukturálních změn u revmatoidní artritidy – studie AIM

Číslo 6 / 2008

Nové léky za nízké ceny – příklad fluticason furoátu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

Formoterol – bezpečnost v léčbě astmatu a CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2008

Kontrola astmatu pravidelnou léčbou – studie GOAL

Číslo 4 / 2008

Montelukast v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy

Číslo 4 / 2008

Flexibilní vs fixní dávka kombinace budesonid/formoterol a fixní dávka kombinace fluticason/salmeterol

Číslo 4 / 2008

Problematika léčby chronické obstrukční plicní nemoci a srdečního selhání s ohledem na anticholinergika

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Číslo 3 / 2008

Budesonid/formoterol pro udržovací a úlevovou léčbu nekontrolovaného astmatu versus vysoká dávka kombinace salmeterol/fluticason

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2008

Ciclesonid vs budesonid u těžkého astmatu adolescentů

Číslo 1 / 2008

Fluticason furoát – nový intranazální kortikosteroid

MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Číslo 1 / 2008

Fluticason vs beclomethason či budesonid u chronického astmatu

Číslo 1 / 2008

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci: srovnání dvou terapeutických přístupů – studie INSPIRE

MUDr. Jaromír Zatloukal

Číslo 1 / 2008

Salbutamol v kombinaci s ipratropiem v léčbě akutní bronchiolitidy

Číslo 1 / 2008

Vliv kortikosteroidů a β-agonistů na akumulaci T-lymfocytů

Číslo 1 / 2008

Indacaterol – nový β2-agonista s 24hodinovým účinkem

Číslo 1 / 2008

Budesonid/formoterol jako udržovací i úlevová medikace

Číslo 1 / 2008

Současná farmakoterapie stabilizované CHOPN

MUDr. Norbert Pauk

Číslo 1 / 2008

Význam současného podávání kombinace salmeterol/fluticason s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2008

Kombinace LABA a kortikosteroidů vs LABA samotné v léčbě chronické obstruční plicní nemoci

Číslo 1 / 2008

Albuterol vs adrenalin v léčbě akutní bronchiolitidy

Číslo 1 / 2008

Postavení tiotropia v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci v roce 2007

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2008

Význam kombinace salmeterol/fluticason v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2008

Beclomethason/formoterol vs fluticason/salmeterol u těžkého astmatu

Číslo 1 / 2008

Léčba namířená proti patogenům u akutních exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Albuterol vs albuterol + ipratropium u astmatiků

Číslo 1 / 2007

Roflumilast zabraňuje remodelaci dýchacích cest u astmatu

Číslo 1 / 2007

Tiotropium v léčbě stabilizované CHOPN – přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2007

Porovnání montelukastu a theofylinu podávaných společně s inhalačními kortikosteroidy u dětí s astmatem

Číslo 1 / 2007

Budesonid/formoterol SMART (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy) – nový koncept v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2007

Léčba asthma bronchiale v těhotenství

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Číslo 1 / 2007

Receptorová kinetika inhalačních kortikosteroidů

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2007

Cetirizin v kombinaci s pseudoephedrinem u pacientů s alergickou rhinitidou a astmatem

Číslo 1 / 2007

Tiotropium u stabilní CHOPN – metaanalýza

Číslo 1 / 2007

Roflumilast v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2007

Levalbuterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2007

Zlepšení funkce distálních částí plic po léčbě montelukastem provází zlepšení příznaků astmatu

Číslo 1 / 2007

Erdostein

MUDr. Vladimír Koblížek

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Prevence exacerbací CHOPN léčbou tiotropiem, dlouhodobě působícím inhalačním anticholinergikem

Číslo 1 / 2006

Zlepšení tolerance fyzické zátěže při podávání tiotropia v kombinaci s plicní rehabilitací u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2006

Ciclesonid

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2006

Škodlivé působení β-blokátorů u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2006

Terapeutická odpověď na podání fluticasonu a montelucastu u dětí s mírným až středně těžkým astmatem

Číslo 1 / 2006

Roflumilast zmírňuje alergenem indukované alergické reakce

Číslo 1 / 2006

Fixní kombinace fluticason/salmeterol

MUDr. Norbert Pauk; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2006

Alternativní léčba obtížně léčitelného asthma bronchiale

MUDr. Vratislav Sedlák; prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Číslo 1 / 2006

Srovnání standardní antiastmatické terapie s terapií navíc obsahující salmeterol

Číslo 1 / 2006

Klinická účinnost a bezpečnost transdermálního tulobuterolu u pacientů se stabilní CHOPN

Číslo 1 / 2006

Vysoké dávky N-acetylcysteinu u pacientů s exacerbacemi CHOPN

Číslo 1 / 2006

Intranasální kortikosteroidy v léčbě alergické rinitidy

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2006

Současné názory na používání mukolytik

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Zlepšení osmihodinové tolerance fyzické zátěže u pacientů s CHOPN po podávání tiotropia 1x denně

Číslo 1 / 2006

 

Ročník 2005

Vysazení fluticasonu z kombinované léčby fluticasonem a salmeterolem u pacientů s CHOPN způsobuje náhlé a setrvalé zhoršení nemoci

Číslo 4 / 2005

Současné postavení dlouhodobě působících bronchodilatancií v léčbě stabilní chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Norbert Pauk

Číslo 4 / 2005

Inhalace oxidu dusnatého (NO)

Číslo 4 / 2005

Účinnost N-acetylcysteinu u chronické obstrukční plicní nemoci – studie BRONCUS

Číslo 3 / 2005

Tiotropium a jeho místo v léčbě stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2005

Fixní kombinace budesonidu a formoterolu v udržovací i akutní léčbě astmatu – studie STAY

Číslo 1 / 2005

Účinek dlouhodobé terapie erdosteinem na chronickou obstrukční plicní nemoc – studie EQUALIFE

Číslo 1 / 2005

Strategie moderní léčby chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Norbert Pauk

Číslo 1 / 2005

Vydáno online

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.