Onkologie

 

Ročník 2020

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Číslo 3 / 2020

Léčba pacientky s high-grade serózním karcinomem ovaria a prokázanou germinální mutací v genu BRCA1 olaparibem

MUDr. Markéta Bednaříková

Číslo 3 / 2020

Imunoterapie metastatického renálního karcinomu

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 3 / 2020

Léčba inhibitory PD-1 vs. PD-L1 u pacientů s různými typy malignit systematický přehled a metaanalýza

Číslo 3 / 2020

Léčba inhibitory PD-1 vs. PD-L1 u pacientů s různými typy malignit systematický přehled a metaanalýza

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Kvalita života pacientů s metastatickým karcinomem žaludku léčených trifluridin/tipiracilem výsledky studie TAGS

Číslo 3 / 2020

Systémová léčba maligního melanomu doporučení ASCO

Číslo 3 / 2020

Praktický pohled na aktuální doporučené postupy ASCO v systémové léčbě maligního melanomu

MUDr. David Šulc

Číslo 3 / 2020

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem  rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Číslo 3 / 2020

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem  rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem studie MONALEESA-3

Číslo 3 / 2020

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem studie MONALEESA-3

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu  aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Číslo 3 / 2020

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu  aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Atezolizumab s chemoterapií nebo bez chemoterapie v 1. linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu studie IMvigor130

Číslo 3 / 2020

Atezolizumab plus bevacizumab v léčbě neresekovatelného hepatocelulárního karcinomu  studie IMbrave150

Číslo 3 / 2020

Atezolizumab plus bevacizumab v léčbě neresekovatelného hepatocelulárního karcinomu  studie IMbrave150

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Strategie léčby časného karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Číslo 3 / 2020

PragueONCO 2020: Nové horizonty v léčbě gastrointestinálních nádorů

Číslo 2 / 2020

Úvodní slovo

Jana Katolická

Číslo 2 / 2020

Zkušenosti s léčbou abirateronem u pacienta s karcinomem prostaty

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Účinnost enzalutamidu v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Zuzana Donátová

Číslo 2 / 2020

Enzalutamid v terapii metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty u předléčeného pacienta

MUDr. Martina Chodacká

Číslo 2 / 2020

Kabazitaxel v léčbě pacienta s karcinomem prostaty

MUDr. Darja Šustrová

Číslo 2 / 2020

Radium-223 v klinické praxi

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Jak testovat genové fúze NTRK u maligních nádorů v éře precizní medicíny a cílená léčba pacientů inhibitory TRK

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Číslo 2 / 2020

Entrektinib u pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzí NTRK integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2020

Entrektinib u pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzí NTRK integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Fenfluramin jako účinné antiepileptikum?

Číslo 2 / 2020

Účinnost a bezpečnost režimů cílených proti HER2 u pacientek s neresekovatelným nebo metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu předléčených trastuzumabem a taxanem systematický přehled a metaanalýza

Číslo 2 / 2020

Ruxolitinib a sekundární hemofagocytární lymfohistiocytóza

Číslo 2 / 2020

Kabozantinib vs. sunitinib jako iniciální terapie metastatického renálního karcinomu u pacientů se středním nebo špatným rizikovým profilem přehled významných analýz studie CABOSUN

Číslo 2 / 2020

Kabozantinib vs. sunitinib jako iniciální terapie metastatického renálního karcinomu u pacientů se středním nebo špatným rizikovým profilem přehled významných analýz studie CABOSUN

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Neoadjuvantní cytoredukční léčba inhibicí BRAF/MEK u primárně neresekabilního lokálně pokročilého melanomu: studie REDUCTOR

MUDr. David Šulc

Číslo 2 / 2020

Lenvatinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2020

Resmetirom: naděje pro nemocné s nealkoholickou steatohepatitidou

Číslo 2 / 2020

Osimertinib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Antikoagulační léčba rivaroxabanem u dětských pacientů

Číslo 2 / 2020

Léčba nádorů ledviny v roce 2020

MUDr. Simona Bořilová; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Adjuvantní léčba melanomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2020

Cabotegravir a rilpivirin v udržovací léčbě infekce HIV-1

Číslo 2 / 2020

Luspatercept užitečným nástrojem v boji s b-thalasemií

Číslo 2 / 2020

Nivolumab v léčbě rekurentního a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Kyselina acetylsalicylová v prevenci předčasného porodu

Číslo 2 / 2020

Strategie současné léčby NSCLC

MUDr. Leona Koubková

Číslo 2 / 2020

Léčba metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se stále rozšiřuje

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2020

Atezolizumab ve studii OAK naděje pro nemocné s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí, MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Číslo 2 / 2020

Léčba vysoce rezistentní plicní tuberkulózy

Číslo 2 / 2020

Patiromer jako užitečný spoluhráč spironolaktonu při rezistentní hypertenzi

Číslo 2 / 2020

Současný standard léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2020

Metoprolol v prevenci akutních exacerbací CHOPN

Číslo 2 / 2020

Olaparib v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Číslo 2 / 2020

Tříleté celkové přežití při léčbě durvalumabem po chemoradioterapii u NSCLC stadia III aktualizovaná data ze studie PACIFIC

Číslo 2 / 2020

Tříleté celkové přežití při léčbě durvalumabem po chemoradioterapii u NSCLC stadia III aktualizovaná data ze studie PACIFIC

Číslo 2 / 2020

Komentář k výsledkům studie PACIFIC po 3 letech terapie

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Ropeginterferon α-2b přínosem u nemocných s polycytemií

Číslo 2 / 2020

Pětileté výsledky léčby metastatického melanomu dabrafenibem a trametinibem

Číslo 2 / 2020

Pětileté výsledky léčby metastatického melanomu dabrafenibem a trametinibem

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2020

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost siltuximabu v léčbě nemocných s Castlemanovou chorobou

Číslo 2 / 2020

Lorlatinib u pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic studie II. fáze

Číslo 2 / 2020

Další průběžné výsledky studie COMBI-i

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Bezpečnost a účinnost pembrolizumabu v monoterapii u starších pacientů s PD-L1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: poolovaná analýza dat ze studií KEYNOTE-010, KEYNOTE-024 a KEYNOTE-042

Číslo 1 / 2020

Aktuální klinické důkazy o udržovací terapii ovariálního karcinomu

Číslo 1 / 2020

 

Ročník 2019

Enzalutamid v léčbě předléčeného pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Eva Čmuchařová

Číslo 6 / 2019

Pacient s kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčený enzalutamidem v pre-chemo indikaci – klinické zkušenosti

MUDr. Darja Šustrová

Číslo 6 / 2019

Nová indikace pro trifluridin/tipiracil: léčba metastatického karcinomu žaludku

MUDr. Stanislav Batko

Číslo 6 / 2019

Atezolizumab v 1. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu – aktuální data

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

1. linie léčby pokročilého NSCLC s přestavbou ALK – stav současného poznání a budoucí vývoj

Číslo 6 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního invazivního HER2+ karcinomu prsu – studie KATHERINE

Číslo 6 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního invazivního HER2+ karcinomu prsu – studie KATHERINE

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Číslo 6 / 2019

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

V čem se liší cetuximab a panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu a jiných solidních nádorů

Číslo 6 / 2019

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo 6 / 2019

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Léčba 72letého pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty a bolestivými kostními metastázami pomocí radia-223

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Jansa

Číslo 6 / 2019

MeNivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s pokročilým maligním melanomem – výsledky studie CheckMate 067 po 5 letech sledování

Číslo 6 / 2019

MeNivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s pokročilým maligním melanomem – výsledky studie CheckMate 067 po 5 letech sledování

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Imunoterapie v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Anežka Zemánková

Číslo 6 / 2019

Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Číslo 6 / 2019

Inovativní léčebné možnosti pacientů s metastatickým renálním karcinomem se sarkomatoidní složkou

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Radium-223 jako účinná součást léčebného schématu u mCRPC

MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

Číslo 5 / 2019

Imunitně podmíněná pneumonitida u pacienta léčeného imunoterapií pro bronchogenní karcinom

MUDr. Petra Zemanová; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 5 / 2019

Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Číslo 5 / 2019

Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA

Číslo 5 / 2019

Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA

Číslo 5 / 2019

Mutace BRCA jako podmínka pro indikaci cílené léčby karcinomu prsu (Komentář ke studii)

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECOURSE

Číslo 5 / 2019

Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECOURSE

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Nový biosimilární pegfilgrastim Ziextenzo

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 5 / 2019

abemaciklib

MUDr. Markéta Palácová

Číslo 5 / 2019

Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v léčbě melanomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 5 / 2019

Inhibitory CDK4/6 posouvají hranice hormonální léčby karcinomu prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2019

Enzalutamid před chemoterapií v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Číslo 5 / 2019

Durvalumab – nové možnosti léčby plicního karcinomu

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Číslo 5 / 2019

Nová éra managementu pacientů s hemofilií – substituční léčba koagulačními faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku (EHL)

MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

Číslo 5 / 2019

Inhibitory ALK v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mozkovými metastázami – metaanalýza

Číslo 5 / 2019

Bezpečnost a výskyt závažných nežádoucích účinků schválených inhibitorů ALK při léčbě malignit

Číslo 5 / 2019

Strategie léčby metastatického renálního karcinomu

cytoredoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2019

Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK

MUDr. Markéta Černovská

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Číslo 5 / 2019

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2019

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS

Číslo 5 / 2019

Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS

Číslo 5 / 2019

Komentář z pohledu klinické praxe k léčbě mCRC v pozdějších liniích

MUDr. Věra Benešová

Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET

Číslo 5 / 2019

Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – nová poolovaná data z léčby starších pacientů a pětileté celkové přežití ve studii KEYNOTE-001

Číslo 5 / 2019

Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva

Číslo 5 / 2019

Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Batko

Cemiplimab v léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže

Číslo 5 / 2019

Trastuzumab emtansin v terapii HER2+ karcinomu prsu – výsledky studie MARIANNE

Číslo 5 / 2019

Inhibitory PARP – nová naděje pro pacientky s epiteliálním karcinomem ovaria

MUDr. Ivan Práznovec; prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Číslo 4 / 2019

Účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčeného pacienta s generalizovaným karcinomem sigmatu

MUDr. Kateřina Kopečková

Číslo 4 / 2019

Pembrolizumab + axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledvin

Číslo 4 / 2019

Tagraxofusp u nádoru z blastických plazmocytoidních buněk

Číslo 4 / 2019

Metastazující karcinom prsu a kombinace fulvestrantu s anastrozolem

Číslo 4 / 2019

Opdivo: současné léčebné možnosti a výzvy

Číslo 3 / 2019

Strategická pozice 3. linie mCRC v rámci léčebného kontinua pro celkové přežití pacientů

Číslo 3 / 2019

Pseudoprogrese imitující kostní metastázu u pacienta léčeného nivolumabem pro metastazující melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Jiří Jahoda; MUDr. Martin Syrůček; MUDr. Roman Kučera

Číslo 3 / 2019

Olaparib v léčbě recidivujícího karcinomu ovaria

MUDr. Anna Germanová

Číslo 3 / 2019

Přežití pacientů v závislosti na skóre MSKCC při léčbě sunitinibem v 1. linii léčby mRCC

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Na analýze spolupracovali; doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kopečková; Ing. Tomáš Mlčoch; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala

Číslo 3 / 2019

Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi

MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek; MUDr. Michal Koula; prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.; MUDr. Hana Parobková; Tomáš Tůma

Číslo 3 / 2019

Porovnání výsledků léčby HCC sorafenibem ve studii SHARP a v klinické praxi

MUDr. Eugen Kubala; MUDr. Lucie Žitňanská; MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek

Číslo 3 / 2019

Využití 2. linie systémové léčby u pacienta s hepatocelulárním karcinomem

MUDr. Zuzana Donátová

Číslo 3 / 2019

Nová data o léčbě larotrectinibem

Číslo 3 / 2019

Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Druhá linie léčby u pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi – chemoterapie vs. ARTA po progresi na ARTA v 1. linii léčby

Číslo 3 / 2019

Druhá linie léčby u pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi – chemoterapie vs. ARTA po progresi na ARTA v 1. linii léčby

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo 3 / 2019

FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Trastuzumab emtansin v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo 3 / 2019

Atezolizumab v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií v 1. linii léčby pacientů s metastatickým non-skvamózním NSCLC – studie IMpower150

Číslo 3 / 2019

Účinnost protilátky proti tikagreloru u zdravých dobrovolníků

Číslo 3 / 2019

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti ze studie ALEX včetně analýzy vlivu fúzních variant EML4-ALK na účinnost alektinibu u dosud neléčeného ALK-pozitivního pokročilého NSCLC

Číslo 3 / 2019

Tromboprofylaxe rivaroxabanem u onkologicky nemocných

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a s renálním onemocněním v konečném stadiu

Číslo 3 / 2019

Regorafenib v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Stanislav Batko

Číslo 2 / 2019

Účinnost anti-VEGF terapie (aflibercept) u pokročilého kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2019

Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2019

Nové možnosti v léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

olaparib

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2019

Alpelisib u pokročilých solidních tumorů

Číslo 2 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního HER2-pozitivního karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2019

Prevence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

MUDr. Jana Nevoránková

Číslo 2 / 2019

Karboplatina + Nab-paklitaxel v léčbě NSCLC

Číslo 2 / 2019

Kombinace afliberceptu a FOLFIRI u metastazujícího karcinomu střeva

Číslo 2 / 2019

Regorafenib – postavení léku v současné běžné praxi onkologa

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2019

Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem u pokročilého HR-pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu – celkové přežití ve studii PALOMA-3

Číslo 2 / 2019

Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem u pokročilého HR-pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu – celkové přežití ve studii PALOMA-3

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Ipilimumab + nivolumab v léčbě pokročilého nebo metastatického RCC – aktuální data ze studie CheckMate 214 (ESMO 2018)

Číslo 2 / 2019

Ipilimumab + nivolumab v léčbě pokročilého nebo metastatického RCC – aktuální data ze studie CheckMate 214 (ESMO 2018)

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Ribociklib s endokrinní terapií u premenopauzálních žen s HR-pozitivním pokročilým karcinomem prsu – studie MONALEESA-7

Číslo 2 / 2019

Ribociklib s endokrinní terapií u premenopauzálních žen s HR-pozitivním pokročilým karcinomem prsu – studie MONALEESA-7

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost ribociklibu s fulvestrantem v léčbě HR-pozitivního HER2-negativního pokročilého karcinomu prsu – studie MONALEESA-3

Číslo 2 / 2019

Účinnost ribociklibu s fulvestrantem v léčbě HR-pozitivního HER2-negativního pokročilého karcinomu prsu – studie MONALEESA-3

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celkové přežití na léčbě durvalumabem u pacientů s NSCLC stadia III po chemoradioterapii – studie PACIFIC

Číslo 2 / 2019

Celkové přežití na léčbě durvalumabem u pacientů s NSCLC stadia III po chemoradioterapii – studie PACIFIC

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Kabozantinib – inovace v 1. a 2. linii léčby mRCC a 2. linii HCC: účinnost, bezpečnost a korelace incidence nežádoucích účinků s účinností léčby

Číslo 2 / 2019

Kabozantinib – inovace v 1. a 2. linii léčby mRCC a 2. linii HCC: účinnost, bezpečnost a korelace incidence nežádoucích účinků s účinností léčby

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Paklitaxel v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – pětileté výsledky studie II. fáze

Číslo 2 / 2019

Paklitaxel v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – pětileté výsledky studie II. fáze

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

buněčLarotrectinib – nová možnost v léčbě nádorů s fúzí genu NTRK

Číslo 2 / 2019

Sekvence léčby u metastatického renálního karcinomu (mRCC): výsledky účinnosti z českého registru RENIS

Číslo 2 / 2019

Charakteristiky dlouhodobě přežívajících pacientů s pokročilým NSCLC léčených atezolizumabem v porovnání s docetaxelem – analýza studie OAK

Číslo 2 / 2019

Androgen-deprivační terapie s enzalutamidem u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – studie ARCHES

Číslo 2 / 2019

Sacituzumab govitekan u triple- negativního karcinomu prsu

Číslo 1 / 2019

Apixaban v prevenci žilního tromboembolismu u onkologicky nemocných

Číslo 1 / 2019

Inhibitory reverzní transkriptázy v léčbě Aicardi-Goutierova syndromu

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Předběžné výsledky studie JAVELIN Renal 101 – zpráva z kongresu ESMO 2018 (Mnichov)

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Alektinib – mění život pacientům s ALK+ NSCLC

Číslo 6 / 2018

Zkušenosti s léčbou metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty radiem-223

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Nivolumab v léčbě starších pacientů s pokročilým skvamózním NSCLC – výsledky z italského programu EAP

Číslo 6 / 2018

Asociace mezi imunitními nežádoucími účinky a klinickým prospěchem u pacientů s pokročilým NSCLC léčených nivolumabem

Číslo 6 / 2018

Kabozantinib v léčbě RCC

MUDr. Eva Strecková; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti

MUDr. Libor Havel

Číslo 6 / 2018

Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo 6 / 2018

Význam brigatinibu u ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 6 / 2018

Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Nivolumab v léčbě NSCLC – užívání, současná praxe a ekonomické hodnocení ve Francii

Číslo 6 / 2018

Durvalumab u pacientů s NSCLC: studie PACIFIC

Číslo 6 / 2018

Rituximab plus lenalidomid u pokročilého folikulárního lymfomu: studie RELEVANCE

Číslo 6 / 2018

Účinnost a bezpečnost paklitaxelu a karboplatiny ± bevacizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 6 / 2018

Účinnost a bezpečnost larotrektinibu u TRK-fúzních nádorů

Číslo 6 / 2018

Účinnost a snášenlivost neoadjuvantního režimu s pertuzumabem v léčbě HER2+ lokalizovaného karcinomu prsu

Číslo 6 / 2018

Adjuvantní podávání pertuzumabu a trastuzumabu v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu – studie APHINITY

Číslo 6 / 2018

Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT

Číslo 6 / 2018

Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Elotuzumab plus pomalidomid u mnohočetného myelomu

Číslo 6 / 2018

ribociklib

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 6 / 2018

Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER

Číslo 6 / 2018

Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Olaparib a nově diagnostikovaný pokročilý karcinom ovaria: studie SOLO1

Číslo 6 / 2018

Význam palbociklibu a fulvestrantu u pokročilého karcinomu prsu: studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2018

Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 6 / 2018

Význam daratumumabu pro opožděný engraftment erytrocytů po allogenní transplantaci

Číslo 6 / 2018

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Číslo 6 / 2018

Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 6 / 2018

Dabrafenib a trametinib v kombinované terapii – poolovaná analýza tříletých dat zaměřená na prediktivní faktory ovlivňující výstupy léčby

Číslo 6 / 2018

Přežití u pacientů s pazopanibem v 1. linii léčby mRCC – review a metaanalýza dat z reálné klinické praxe

Číslo 6 / 2018

Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS

Číslo 6 / 2018

Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

I-O Expert Connection Forum se letos konalo v Praze

Číslo 6 / 2018

Nové možnosti v udržovací léčbě karcinomu ovaria

Číslo 5 / 2018

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Číslo 5 / 2018

Nivolumab v léčbě NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu

MUDr. Barbora Dobiašová

Číslo 5 / 2018

Výskyt a liečba metastatického alebo neresekovateľného melanómu s mutáciou BRAF V600 génu

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 5 / 2018

Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR

metabodoc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii

MUDr. Lucie Reifová

Číslo 5 / 2018

Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC

MUDr. Leona Koubková

Číslo 5 / 2018

Léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty chemoterapií, hormonoterapií a radioizotopy

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC

Číslo 5 / 2018

Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC

Číslo 5 / 2018

Postavení afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (komentář)

MUDr. Markéta Černovská

hodnoNivolumab v léčbě dospělých pacientů s Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2018

Léčba HER2-dependentního generalizovaného karcinomu prsu v 1. linii u mladé pacientky

MUDr. Gabriela Pazdrová

Číslo 5 / 2018

Zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

paMUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Fulvestrant v léčbě metastatického karcinomu prsu – kazuistika z klinické praxe

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Účinnost a bezpečnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v reálné praxi – výsledky italského programu s rozšířeným přístupem

Číslo 5 / 2018

Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2018

Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šafanda, Ph.D.

Atezolizumab vs. docetaxel u pacientů s pokročilým NSCLC – hodnocení léčby a kvality života pacienty ve studii OAK

Číslo 5 / 2018

Atezolizumab vs. docetaxel u pacientů s pokročilým NSCLC – hodnocení léčby a kvality života pacienty ve studii OAK

Číslo 5 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček

Relativní účinnost checkpoint inhibitorů u pacientů s pokročilým NSCLC v závislosti na expresi ligandu PD-L1 – metaanalýza

Číslo 5 / 2018

Úprava dávkování afatinibu v reálné klinické praxi u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací EGFR léčených v 1. linii

Číslo 5 / 2018

Analýza přínosů a nákladů vakcinace proti sezonní chřipce u seniorů a chronicky nemocných

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Barbora Hájíčková

Číslo 5 / 2018

Bevacizumab plus chemoterapie u dětí s metastazujícím sarkomem měkkých tkání: studie BERNIE

Číslo 4 / 2018

Larotrectinib v léčbě tumorů vykazujících fúzi TRK

Číslo 4 / 2018

Olaparib v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo 4 / 2018

Durvalumab po chemoradioterapii u NSCLC

Číslo 4 / 2018

Sunitinib u metastazujícího karcinomu ledvin při nefrektomii

Číslo 4 / 2018

Léčba H. pylori v prevenci metachronního karcinomu žaludku

Číslo 4 / 2018

Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

Číslo 4 / 2018

Linsitinib plus erlotinib v léčbě NSCLC

Číslo 4 / 2018

Axitinib v léčbě karcinomu žlučových cest

Číslo 4 / 2018

Cílená léčba karcinomu ovaria

Číslo 3 / 2018

Léčba pokročilého mCRC v kostce

Číslo 3 / 2018

Léčba platina-senzitivního recidivujícího karcinomu vaječníků s užitím inhibitoru PARP olaparibu

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Klinické zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pacientů s NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Michaela Pařezová; MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 3 / 2018

Nivolumab a ipilimumab u pacientů s NSCLC s vysokou mutační zátěží – studie CheckMate 227

Číslo 3 / 2018

Nivolumab a ipilimumab u pacientů s NSCLC s vysokou mutační zátěží – studie CheckMate 227

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Switch na dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií a mírnými nežádoucími účinky při léčbě imatinibem – studie DASPERSE

Číslo 3 / 2018

Aflibercept s FOLFIRI v reálné klinické praxi – první data o bezpečnosti a kvalitě života ze studie ASQoP

Číslo 3 / 2018

Aflibercept s FOLFIRI v reálné klinické praxi – první data o bezpečnosti a kvalitě života ze studie ASQoP

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Jurečková

Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Výsledky studie CABOSUN a jejich dopad na léčbu pacientů s metastatickým renálním karcinomem

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Pokroky v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 3 / 2018

Imunoterapie renálního karcinomu

léčebdoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Kompletní remise generalizovaného maligního melanomu léčeného nivolumabem, komplikovaná plicní toxicitou

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček; MUDr. Miroslav Žiaran

Číslo 3 / 2018

Fixní kombinace netupitant/ palonosetron (NEPA) v prevenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií u nemocných nemalobuněčným karcinomem plic

doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Jiří Polívka, CSc.; MUDr. Martin Šafanda

Číslo 3 / 2018

Případ pacientky s těžkou formou revmatoidní artritidy neúspěšně léčené řadou biologických léků a poklesem aktivity na terapii tocilizumabem, završený těhotenstvím

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 3 / 2018

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Číslo 3 / 2018

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Kabozantinib vs. standardní péče v 1. linii léčby pokročilého/metastatického renálního karcinomu

Číslo 3 / 2018

Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Číslo 3 / 2018

Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Význam PD-1 blokády cemiplimabem u pokročilého skvamocelulárního kožního karcinomu

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobá účinnost nivolumabu u pacientů s NSCLC – ASCO 2018

Číslo 3 / 2018

Přehled současných poznatků o postavení dasatinibu v léčbě CML a Ph+ ALL

Číslo 3 / 2018

Pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Meet the Expert: Interaktivní workshop zaměřený na léčbu metastatického renálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě pokročilého GIST po selhání imatinibu a sunitinibu – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě pokročilého GIST po selhání imatinibu a sunitinibu – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Trastuzumab emtansin (TDM1) v léčbě nemocných s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2018

Trastuzumab emtansin (TDM1) v léčbě nemocných s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Miloš Holánek

Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Pembrolizumab u předléčeného pacienta

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček

Číslo 2 / 2018

Inhibitory PARP v léčbě karcinomu ovaria

MUDr. Radmila Lemstrová

Číslo 2 / 2018

Léčba pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem trifluridinem/tipiracilem

MUDr. Lenka Lisnerová

Číslo 2 / 2018

Bevacizumab v léčbě pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Aktuální možnosti léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 2 / 2018

Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Postavení kabozantinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu

podmínprof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2018

Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2018

Nintedanib s docetaxelem ve 2. linii léčby adenokarcinomatózního NSCLC – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Nintedanib s docetaxelem ve 2. linii léčby adenokarcinomatózního NSCLC – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Komentář k metaanalýze studií nintedanib + docetaxel

MUDr. Leona Koubková

paAbirateron acetát v léčbě karcinomu prostaty u pacientů bez předchozí hormonální terapie – studie STAMPEDE

Číslo 2 / 2018

paAbirateron acetát v léčbě karcinomu prostaty u pacientů bez předchozí hormonální terapie – studie STAMPEDE

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

karPodskupinové analýzy ze studie CheckMate 025 – co přinášejí pro současné klinické postupy? Úvahy Sumanty Pala a spol.

Číslo 2 / 2018

karPodskupinové analýzy ze studie CheckMate 025 – co přinášejí pro současné klinické postupy? Úvahy Sumanty Pala a spol.

Číslo 2 / 2018

Komentář k článku Subset analyses from CheckMate 025: a challenge to current clinical dogma?

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě mCRC – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě mCRC – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron vs. aprepitant/granisetron u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií – porovnání head-to-head

Číslo 2 / 2018

Účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron vs. aprepitant/granisetron u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií – porovnání head-to-head

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Bevacizumab v léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla – finální analýza přežití ze studie GOG 240

Číslo 2 / 2018

Bevacizumab v léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla – finální analýza přežití ze studie GOG 240

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Bednaříková

Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

jedprof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Nivolumab v léčbě pokročilého renálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě pokročilého renálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Léčba metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny – individualizace s ohledem na věk pacientů (Komentář ke studii)

Prevadoc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Číslo 2 / 2018

Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Účinnost a bezpečnost atezolizumabu ve 2. linii léčby NSCLC

Číslo 2 / 2018

Přežití bez radiologické progrese jako klinicky významný parametr u mCRPC – analýza studie PREVAIL

Číslo 2 / 2018

Strategie léčby pacientů s maligním melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2018

Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; Mgr. Martin Brož; PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Kopečková

Číslo 6 / 2017

Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza

Číslo 6 / 2017

Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza

Číslo 6 / 2017

Inhibitory CDK4/6 mění léčebnou praxi u pokročilého karcinomu prsu (Komentář ke studii)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost antiVEGF terapie afliberceptem u pokročilého kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 6 / 2017

Případ rozsáhlého multifokálního penetrujícího bazaliomu léčeného vismodegibem

MUDr. David Šulc

Číslo 6 / 2017

Léčba pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem regorafenibem

MUDr. Tomáš Vlásek

Číslo 6 / 2017

Moderní léčba metastatického melanomu s mutací BRAF V600

Číslo 6 / 2017

mCRPC: Odhalme ho včas

Číslo 6 / 2017

Sixteenth International Kidney Cancer Symposium (IKCS) – 3.–4. 11. 2017, Miami, Florida

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Číslo 6 / 2017

Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Alektinib v léčbě metastáz NSCLC do centrálního nervového systému

Číslo 6 / 2017

Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA

Číslo 6 / 2017

Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Ribociklib + letrozol vs. letrozol u starších pacientek s hormonálně pozitivním, HER2-negativním karcinomem prsu

Číslo 6 / 2017

Ribociklib + letrozol vs. letrozol u starších pacientek s hormonálně pozitivním, HER2-negativním karcinomem prsu

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Idelalisib u pacientů s vysoce rizikovým folikulárním lymfomem relabujícím po úvodní chemoimunoterapii

Číslo 6 / 2017

Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů starších 65 let

Číslo 6 / 2017

olaparib

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Abirateron plus prednison u metastazujícího kastračně senzitivního karcinomu prostaty: studie LATITUDE

Číslo 6 / 2017

Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Erlotinib v léčbě NSCLC se zaměřením na pacienty bez mutace EGFR a na kombinaci erlotinibu s bevacizumabem

MUDr. Martin Svatoň

Číslo 6 / 2017

Atezolizumab v léčbě NSCLC: studie BIRCH

Číslo 6 / 2017

Dabrafenib a trametinib v léčbě melanomu a prediktory účinnosti

Číslo 6 / 2017

Panitumumab plus FOLFOX4 či FOLFIRI v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo 6 / 2017

Temsirolimus v kombinaci s cetuximabem v léčbě solidních nádorů

Číslo 6 / 2017

Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo 6 / 2017

Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Nivolumab plus ipilimumab u pokročilého melanomu: studie CheckMate 067

Číslo 6 / 2017

Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo 6 / 2017

Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Aktivita kabazitaxelu u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po terapii léky s vlivem na androgenní receptor

Číslo 6 / 2017

Účinnost kabazitaxelu, abirateronu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenční léčbě u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – retrospektivní studie CATS

Číslo 6 / 2017

Sekvenční léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty – aktualizované výsledky z mezinárodní databáze FLAC

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost vismodegibu v léčbě bazocelulárního karcinomu – studie ERIVANCE BCC

Číslo 6 / 2017

Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK

Číslo 6 / 2017

Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Ibrutinib v léčbě lymfomu z plášťových buněk – poolovaná analýza tří studií

Číslo 6 / 2017

Jak léčit v 1. linii pacienty s maligním melanomem s mutací BRAF?

Číslo 5 / 2017

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Jak (ne)používat…?

Číslo 5 / 2017

Panitumumab v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – studie PLANET-TTD

Číslo 5 / 2017

Léčba kabazitaxelem u pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Olga Černá

Alektinib v porovnání s krizotinibem v léčbě ALK+ NSCLC: studie ALEX

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní pertuzumab a trastuzumab u časného HER2-pozitivního karcinomu prsu: studie APHINITY

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo 5 / 2017

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Durvalumab po ukončené chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým a neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III – studie PACIFIC

Číslo 5 / 2017

abirateron acetát

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu

MUDr. Markéta Palácová

Číslo 5 / 2017

Durvalumab v léčbě pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře

Číslo 5 / 2017

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – retrospektivní studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo 5 / 2017

Nauzeu a zvracení po chemoterapii lze úspěšně eliminovat v rámci prevence (komentář)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Číslo 5 / 2017

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Ibrutinib vs. temsirolimus v léčbě pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk – studie RAY

Číslo 5 / 2017

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Číslo 5 / 2017

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo 5 / 2017

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo 5 / 2017

Regorafenib – nová šance pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem (komentář)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Jak pokračovat v léčbě renálního karcinomu po selhání blokády VEGF v 1. linii?

Číslo 3 / 2017

Trifluridin/tipiracil v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Martin Šafanda; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Déle trvající léčebný přínos sorafenibu ve 3. linii léčby u pacienta s metastatickým renálním karcinomem

MUDr. Igor Richter

Číslo 3 / 2017

Koncepce sekvenční léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kazuistika

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie z reálné praxe

Číslo 3 / 2017

Duální cílená terapie u pacientů s maligním melanomem

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Regorafenib v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Věra Jílková a kolektiv

Číslo 2 / 2017

Klinické zkušenosti s léčbou chemoterapií indukované nauzey a zvracení kombinací palonosetron/netupitant u nemocného s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Marcela Tomíšková

Číslo 2 / 2017

Hepatopatie při léčbě pazopanibem – je nutné ukončit léčbu?

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Úspěšná profylaktická léčba přípravkem FEIBA v prevenci krvácení u pacienta s těžkou formou hemofilie A a vysokým titrem inhibitoru FVIII

MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

Číslo 2 / 2017

Sekvenční léčba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Číslo 2 / 2017

Palbociklib – nový rozměr paliativní léčby karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2017

Význam režimu dávkování kyseliny zoledronové u nemocných s kostními metastázami

Číslo 2 / 2017

Kabozantinib pro léčbu metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Ribociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2017

Decitabin a mutace TP53 v léčbě akutní myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu

Číslo 2 / 2017

osimertinib

MUDr. Libor Havel

Číslo 2 / 2017

Trifluridin/tipiracil pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Nivolumab v léčbě maligního melanomu

MUDr. Alena Fialová

Číslo 2 / 2017

Budoucí léčba reakce štěpu proti hostiteli tamibarotenem?

Číslo 2 / 2017

Rezistence – fenomén mnoha tváří i u karcinomu prostaty (2. část)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Problematika pravostranné primární lokalizace metastatického kolorektálního karcinomu v praxi

MUDr. David Šulc

Číslo 2 / 2017

Kyselina all-trans retinová přínosem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 2 / 2017

Současné postavení afatinibu v terapii nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Číslo 2 / 2017

Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Nilotinib v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2017

Strategie léčby pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu podle aktuálních doporučení

MUDr. Lucie Betlachová

Číslo 2 / 2017

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo 2 / 2017

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo 2 / 2017

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Tabalumab v kombinační léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 2 / 2017

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studiím s inhibitorem ALK alektinibem hodnotícím jeho účinnost, bezpečnost a ovlivňování mozkových metastáz

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Současnost a budoucnost testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (komentář)

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Hledá se vhodné antibiotikum pro nemocné s febrilní neutropenií – zn. „spěchá“

Číslo 2 / 2017

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo 2 / 2017

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Luseogliflozin – nový pohled na glifloziny

Číslo 2 / 2017

Nepřímé porovnání kombinace dabrafenibu a trametinibu vs. vemurafenibu a kobimetinibu u pacientů s metastatickým melanomem

Číslo 2 / 2017

Nový glitazon na scéně: lobeglitazon

Číslo 2 / 2017

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2017

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo 2 / 2017

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Význam inzulinu degludek a liraglutidu ve fixním poměru při diabetu 2. typu

Číslo 2 / 2017

 

Ročník 2016

Kombinace dabrafenibu a trametinibu u pacientů s pokročilým melanomem – výsledky studie COMBI-v po třech letech sledování

Číslo 6 / 2016

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo 6 / 2016

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Ribociklib v 1. linii léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie MONALEESA-2

Číslo 6 / 2016

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Rezistence – fenomén mnoha tváří i u karcinomu prostaty

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Plicní hypertenze u chronického srdečního selhání a plicních onemocnění

MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.; doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Číslo 6 / 2016

Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – zkušenosti z reálné praxe

Číslo 6 / 2016

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo 6 / 2016

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2016

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Bezpečnost everolimu v kombinaci s exemestanem v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu v reálné klinické praxi

Číslo 6 / 2016

Správná léčba – správnému pacientovi – ve správný čas

Číslo 5 / 2016

Bevacizumab v léčbě karcinomu cervixu a ovariálního karcinomu – aktuality z Brněnských onkologických dnů 2016

Číslo 5 / 2016

Dlouhodobá léčebná odpověď na terapii everolimem u pacientky s metastatickým karcinomem ledviny a nesnášenlivostí inhibitorů tyrosinkinázy

MUDr. Adam Paulík

Číslo 5 / 2016

Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Číslo 5 / 2016

bosutinib

MUDr. Lucia Vráblová; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 5 / 2016

Dasatinib vs. nilotinib v léčbě chronické myeloidní leukemie – porovnání účinnosti

Číslo 5 / 2016

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2016

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, Ph.D.

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2016

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Nákladová efektivita pazopanibu v porovnání se sunitinibem u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 5 / 2016

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo 5 / 2016

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo 5 / 2016

Nová sféra neoadjuvantní léčby HER2-pozitivního karcinomu prsu (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo 5 / 2016

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost trastuzumab emtansinu u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2016

Radioterapie nemalobuněčného plicního karcinomu 2016

MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Individualizovaná léčba metastatického kolorektálního karcinomu v závislosti na lokalizaci primárního nádoru

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Současné možnosti a novinky v léčbě HR+/HER2– karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Krizotinib v 1. línii liečby ALK-pozitívneho NSCLC a v terapii ROS1-pozitívneho NSCLC

MUDr. Zuzana Pribulová

Číslo 5 / 2016

Použití enzalutamidu před chemoterapií u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Strategie léčby metastatického onemocnění – skvamózní nemalobuněčné karcinomy plic

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2016

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jana Marková

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo 5 / 2016

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo 5 / 2016

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Černovská

Afatinib vs. gefitinib v 1. linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 7

Číslo 5 / 2016

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo 5 / 2016

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Účinnost afliberceptu + FOLFIRI ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2016

Účinnost a bezpečnost kabazitaxelu v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2016

Snášenlivost fixní kombinace netupitantu a palonosetronu – poolovaná analýza studií II. a III. fáze

Číslo 5 / 2016

Pacient s metastazující nediferencovanou formou papilárního karcinomu štítné žlázy

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2016

Sorafenib v léčbě karcinomu štítné žlázy

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.; MUDr. Denisa Vitásková

Číslo 2 / 2016

Naše zkušenosti s léčbou enzalutamidem

MUDr. Darja Šustrová

Číslo 2 / 2016

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Marie Kočová

Číslo 2 / 2016

Pertuzumab v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Petra Pokorná

Číslo 2 / 2016

Naše zkušenosti s kabazitaxelem u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Darja Šustrová

Číslo 2 / 2016

Nivolumab, inhibitor PD-1 – nová cesta v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším věku

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.;MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.;doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Druhá linie paliativní léčby metastatického kolorektálního karcinomu – teoretické a praktické aspekty

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Dabrafenib a trametinib v léčbě metastatického melanomu s mutovaným genem BRAF V600E/K

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2016

Postavení pazopanibu v 1. linii léčby metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu v podmínkách České republiky

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Pembrolizumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2016

Postavení kombinace netupitantu s palonosetronem v antiemetické profylaxi

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 2 / 2016

Panitumumab v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – výsledky v běžné praxi lepší než v registrační studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., za lékaře všech KOC, kteří spolupracují na registru CORECT;Mgr. Lenka Mokrá; Mgr. Zbyněk Bortlíček

Číslo 2 / 2016

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2016

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Číslo 2 / 2016

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Číslo 2 / 2016

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo 2 / 2016

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2016

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo 2 / 2016

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo 2 / 2016

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

 

Ročník 2015

Lenvatinib v léčbě karcinomu štítné žlázy

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Nový pohled na léčbu benigní hyperplazie prostaty

MUDr. Radovan Vrtal, Ph.D.; MUDr. Eva Burešová; MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.; MUDr Igor Hartmann, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo 4 / 2014

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo 4 / 2014

Současnost očkování proti lidskému papilomaviru v ČR - komentář

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Editorial

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Axitinib – zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Hana Študentová;MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený kombinovanou biochemoterapií – možnost zlepšení kvality života

MUDr. Andrea Jurečková; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Vliv výsledků studie BOLERO-2 na klinickou praxi a budoucí léčbu postmenopauzálních pacientek s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Zuzana Donátová

Číslo 2 / 2014

Cetuximab v 1. linii léčby nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová

Číslo 2 / 2014

Cílená léčba everolimem u karcinomu ledviny

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

dabrafenib

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2014

BCG v léčbě karcinomu močového měchýře

Číslo 2 / 2014

Trastuzumab-DM1 – šance pro pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu bez použití chemoterapie?

MUDr. Markéta Palácová

Číslo 2 / 2014

Aflibercept v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2014

Cisplatina plus pemetrexed v léčbě mezoteliomu

Číslo 2 / 2014

Eribulin – budoucnost léčby karcinomu prsu?

Číslo 2 / 2014

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s B-nehodgkinskými lymfomy

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Maltonis: nový směr v léčbě sarkomů

Číslo 2 / 2014

Kombinace docetaxelu s nintedanibem v porovnání s docetaxelem a placebem u pacientů s předtím již léčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie III. fáze LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2014

Imunotoxin MOC31PE v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo 2 / 2014

Regorafenib – záchranný kruh onemocnění

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Bevacizumab v onkologické léčbě

Bevacizumab v onkologické léčbě

Číslo 2 / 2014

Nový inhibitor mitózy, BAL27862

Číslo 2 / 2014

Dlouhodobý přínos octreotidu u nemocných s karcinoidním syndromem

Číslo 2 / 2014

Pazopanib při udržovací léčbě pokročilého karcinomu ovarií a vejcovodů nebo primárního karcinomu peritonea u žen bez progrese po prvoliniové chemoterapii: studie AGO-OVAR16

Číslo 2 / 2014

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo 2 / 2014

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo 2 / 2014

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2014

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová

Oxaliplatina zacílená na nádorové buňky

Číslo 2 / 2014

Nové možnosti hormonální léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Význam cíleného výběru ve všech liniích léčby pacientů pro zlepšení výsledků léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jana Halámková; MUDr. Jiří Tomášek

Číslo 2 / 2014

Tasisulam v porovnání s paclitaxelem u metastazujícího melanomu

Číslo 2 / 2014

Afatinib v 1. linii léčby pokročilého plicního karcinomu

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

XELIRI versus FOLFIRI u karcinomu kolorekta: metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Adjuvantní/neoadjuvantní trastuzumab u HER2-pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Číslo 2 / 2014

Možnosti iniciální léčby nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.;MUDr. Vít Procházka, Ph.D.;MUDr. Zuzana Kapitáňová

Číslo 2 / 2014

Postavení taxanů v léčbě karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2014

Adjuvantní chemoterapie u nemocných s resekovaným NSCLC

Číslo 2 / 2014

Sekvence hormonální léčby metastazujících hormonálně dependentních karcinomů prsu u žen po menopauze

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Zuzana Ušiaková; MUDr. Lucie Hussarová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.;MUDr. Michal Vočka

Číslo 2 / 2014

Vinorelbin, vinca alkaloid druhé generace – jeho místo v léčbě pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 2 / 2014

Udržovací léčba rituximabem u nemocných s folikulárním lymfomem

Číslo 2 / 2014

Kyselina valproová a riziko karcinomu hlavy a krku

Číslo 2 / 2014

Imunoonkologická léčba melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2014

Hyaluronan jako prediktor agresivity karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2014

Postavení chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty s progresí po léčbě docetaxelem – doporučení expertů

Číslo 2 / 2014

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Porovnání výsledků léčby everolimem, temsirolimem a sorafenibem ve 2. linii léčby metastatického karcinomu ledviny v USA

Číslo 2 / 2014

Neoadjuvantní chemoterapie při uroteliálním karcinomu

Číslo 2 / 2014

Erlotinib plus cisplatina v léčbě karcinomu cervixu

Číslo 2 / 2014

Ramucirumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2014

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Komentář

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

 

Ročník 2013

Závěry účastníků kulatého stolu na téma 1. linie léčby KRAS WT metastatického karcinomu kolorekta PragueONCO 25. 1. 2013

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Zkušenosti s léčbou sorafenibem u metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová

Číslo 2 / 2013

Pacientka s adenokarcinomem rektosigmatu generalizovaným do plic léčená bevacizumabem v 1. linii

MUDr. Marta Holíková

Číslo 2 / 2013

Sorafenib v léčbě nemocných s renálním karcinomem – tři kazuistiky

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab + FOLFIRI u pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem

MUDr. Michal Vočka;prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 2 / 2013

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo 2 / 2013

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Od feromonů k cytostatikům

Číslo 2 / 2013

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 2 / 2013

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Inhibice mTOR jako nová možnost v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 2 / 2013

Novinky v anti-HER2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2013

Transportéry organických aniontů jako biomarker onkologických onemocnění

Číslo 2 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo 2 / 2013

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Úloha neoadjuvantní a adjuvantní léčby u pacientů s karcinomem prostaty podstupujících radikální prostatektomii

Číslo 2 / 2013

Nový taxan – larotaxel

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

axitinib

MUDr. Hana Študentová, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Použití opioidů v léčbě nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Číslo 2 / 2013

Léčba metastatického renálního karcinomu v České republice podle databáze RENIS

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Nové možnosti v léčbě metastatického karcinomu prostaty

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda

Číslo 2 / 2013

Inhibitory histondeacetyláz: naděje pro nemocné s karcinomem prostaty?

Číslo 2 / 2013

Význam inhibice mTOR u tuberózní sklerózy

Číslo 2 / 2013

Cytostatika budoucnosti: zaměřeno na gangliosidy

Číslo 2 / 2013

Význam rekombináz u onkologických onemocnění

Číslo 2 / 2013

Současné možnosti využití lapatinibu u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2013

Úloha pyruvátdehydrogenázy ve viabilitě nádorových buněk

Číslo 2 / 2013

Inhibitory tubulů v léčbě gliomů

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Pazopanib ve srovnání se sunitinibem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – studie COMPARZ

Číslo 6 / 2012

Léčba renálního karcinomu everolimem – výsledky z registru RENIS

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Zvyšování kvality života u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku – zpráva z mítinku EGFR Advisors' Network for SCCHN

MUDr. Magda Macháňová

Číslo 5 / 2012

Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny

Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.;prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.;doc. MUDr. Jindřich Fínek, CSc.

Číslo 5 / 2012

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.;Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk;prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.;prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.†;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.;doc. MUDr. František Salajka, CSc.;MUDr. Leona Koubková;MUDr. Marcela Tomíšková;MUDr. Ivona Grygárková;MUDr. Libor Havel;MUDr. Michal Hrnčiarik;MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.;MUDr. Dimka Sixtová;MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.;MUDr. Helena Čoupková;MUDr. Kateřina Košatová

Číslo 5 / 2012

Subkutánní vs. intravenózní podání trastuzumabu v (neo)adjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu stadia I–III: studie HannaH

Číslo 5 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost léčby everolimem u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 5 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo 5 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo 5 / 2012

vemurafenib

MUDr. Denisa Vitásková;MUDr. Hana Procházková-Študentová;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2012

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2012

Optimální léčba nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo 5 / 2012

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2012

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Oxid arsenitý v léčbě skvamocelulárního karcinomu

Číslo 5 / 2012

Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – studie CORRECT

Číslo 5 / 2012

Abirateron acetát – nová možnost léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Michaela Matoušková; doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Číslo 5 / 2012

Nový inhibitor histondeacetylázy: MPT0E028

Číslo 5 / 2012

Acitretin v léčbě kožního lymfomu

Číslo 5 / 2012

Postavení panitumumabu v algoritmu léčby kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek

Číslo 5 / 2012

Snášenlivost anti-EGFR léčby

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 5 / 2012

Klodronát v léčbě kostních příhod

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Clofarabin: hlubší pohled na mechanismus účinku

Číslo 5 / 2012

Cílená biologická léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo 5 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo 5 / 2012

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Porovnání účinnosti axitinibu a sorafenibu v léčbě pokročilého renálního karcinomu – studie AXIS

Číslo 5 / 2012

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2012

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2012

Jak léčit v případě, že předchozí léčba selhala (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo 5 / 2012

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Ipilimumabem navozená blokáda CTLA-4 v léčbě metastazujícího melanomu – dlouhodobé výsledky 177 pacientů

Číslo 5 / 2012

Editorial

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Úskalí screeningu a diagnostiky hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Kristýna Kubíčková; doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.;prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Multimodální léčba hepatocelulárního karcinomu

Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Současné poznatky o medikamentózní léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu

Onkologické oddělení FTN a 1. LF UK, KOC (FNB, VFN a FTN), Praha

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Dlouhodobá léčba hepatocelulárního karcinomu sorafenibem

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Postavení transarteriální chemoembolizace v léčbě hepatocelulárního karcinomu intermediárního stadia

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Účinnost a bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem – podskupinová analýza studie SHARP

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2012

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;MUDr. Kateřina Kubáčková;MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Číslo 3 / 2012

Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Hana Procházková-Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Využití cetuximabu v praxi – současné standardy a možnosti v budoucnosti

MUDr. Tomáš Pokrivčák; MUDr. Ondřej Sláma;prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Číslo 2 / 2012

Imunoterapie přináší nové typy klinické odpovědi: ipilimumab u pacientů s metastatickým melanomem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Radek Lakomý; MUDr. Eugen Kubala; Dr. Marek Šťastný; MUDr. Denisa Vitásková†; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.†

Číslo 2 / 2012

Pseudoprogrese při léčbě ipilimumabem u pacienta s diseminovaným maligním melanomem

MUDr. Radek Lakomý; MUDr. Alexandr Poprach; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Číslo 2 / 2012

Kompletní remise po léčbě ipilimumabem u dvou pacientů s metastatickým maligním melanomem

MUDr. Jarmila Prošvicová; MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2012

Metastazující uveální melanom

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Petr Beneš, Ph.D.; MUDr. Vladimír Benýšek

Číslo 2 / 2012

Okamžitá léčebná odpověď na léčbu ipilimumabem u pacientky s maligním melanomem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2012

Stabilizace onemocnění u pacienta s metastatickým melanomem choroidey po léčbě ipilimumabem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Josef Hořejš, CSc.

Číslo 2 / 2012

Sunitinib v léčbě pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo 2 / 2012

Vinorelbin versus paclitaxel u pokročilé formy NSCLC

Číslo 2 / 2012

Interferon-α2b v léčbě karcinomu jater

Číslo 2 / 2012

Přežívání pacientek s rekurentním karcinomem ovaria léčených trabectedinem + pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) vs. samotným PLD – studie OVA301

Číslo 2 / 2012

VEGFREverolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – subanalýza pacientů ze studie RECORD-1 předléčených jedním vs. dvěma inhibitory VEGFR

Číslo 2 / 2012

Číslo 2 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Kvalita života pacientů s pokročilým renálním karcinomem léčených pazopanibem ve srovnání s placebem

Číslo 2 / 2012

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice

MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Věra Benešová; MUDr. Stanislava Cahová; MUDr. Václav Janovský; MUDr. Jiří Bartoš; MUDr. Milan Lysý; Ing. Petr Brabec†; doc. RNDr. Ladislav Dušek, DrSc.†; Mgr. Zbyněk Bortlíček†

Číslo 2 / 2012

Lapatinib ve 2. linii biologické léčby generalizovaného HER2-pozitivního karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2012

Catumaxomab v léčbě maligního ascitu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 2 / 2012

Nové možnosti překonání rezistence na hormonální léčbu u metastatického karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2012

Současný vývoj cílené terapie nádorů oblasti hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková;MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Leuprorelin v léčbě pokročilého karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Bevacizumab v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Číslo 2 / 2012

Lapatinib v kombinaci s trastuzumabem u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo 2 / 2012

Klinické zkušenosti s gefitinibem v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.;MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis;Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Michaela Bajerová;Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Číslo 2 / 2012

Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 2 / 2012

Význam adiponektinu při léčbě tamoxifenem či fenretinidem u karcinomu prsu

Číslo 2 / 2012

Kombinace docetaxelu s estramustinem u lokalizovaného karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2012

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 2 / 2012

Statiny jako budoucí cytostatika?

Číslo 2 / 2012

Pemetrexed vs. placebo v udržovací léčbě pacientů s pokročilým non-skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PARAMOUNT

Číslo 2 / 2012

Testování mutací EGFR

RNDr. Milada Matějčková

Číslo 2 / 2012

Význam blokády endotelinu u karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2012

Entinostat: nadějný přístup v léčbě solidních nádorů

Číslo 2 / 2012

Monoklonální protilátka R1507 s erlotinibem v léčbě NSCLC

Číslo 1 / 2012

Dulanermin v léčbě NSCLC

Číslo 1 / 2012

Vakcinace u plicního karcinomu

Číslo 1 / 2012

Význam amlodipinu v léčbě hypertenze u mladších a starších pacientů – post-hoc analýza studie ASCOT-BPLA

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Účinnost a bezpečnost sunitinibu u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem – poolovaná analýza

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Projekt PARMA

Supplementum 1 / 2011

Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu – kazuistika

MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem ve 3. linii

MUDr. Ondřej Venclíček; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Petronela Výrostková

Číslo 5 / 2011

Tasonermin jako součást izolované perfuze končetin

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.; MUDr. Petr Mitáš; MUDr. Ivana Krajsová, MBA; Ing. Jiří Trnka, Ph.D.†; MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.††; prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Číslo 5 / 2011

Novinky v léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

MUDr. Zdeněk Linke; prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Nanočástice s pingyangmycinem u metastáz do mízních uzlin

Číslo 5 / 2011

Terpinen-4-ol navozuje apoptózu u buněk NSCLC

Číslo 5 / 2011

Volasertib (BI 6727) a jeho možné uplatnění v protinádorové léčbě

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Číslo 5 / 2011

Mutace EGFR a účinnost docetaxelu u karcinomu plic

Číslo 5 / 2011

Thiotepa

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Andrea Bobeková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Opakovaná léčba erlotinibem u NSCLC

Číslo 5 / 2011

Farmakoterapie karcinomu tračníku, rektosigmoidálního spojení a rekta

MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Číslo 5 / 2011

Pohled chirurga na současnou léčbu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a na léčbu těchto nemocných v České republice

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Číslo 5 / 2011

Chondroprotektiva v prevenci karcinomu plic – studie VITAL

Číslo 5 / 2011

Klodronát: bisfosfonát s nízkou nefrotoxicitou

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Antagonisté inhibitorů apoptózy v léčbě NSCLC

Číslo 5 / 2011

Aktuální pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 5 / 2011

Postavení liposomálního doxorubicinu v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 5 / 2011

Vinorelbin ve formě liposomů

Číslo 5 / 2011

Doporučený postup pro léčbu průlomové nádorové bolesti

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Palonosetron ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Číslo 5 / 2011

Palonosetron ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Současný stav a perspektivy terapie cílené na kost

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková

Číslo 5 / 2011

Biologická léčba v 1. linii u metastazujícího kolorektálního karcinomu: nákladná, ale účinná?

Doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Číslo 5 / 2011

Asterosaponin 1: budoucnost u karcinomu plic?

Číslo 5 / 2011

Léčba bolesti u karcinomu plic

Číslo 5 / 2011

Inhalační podání carboplatiny u nemocných s NSCLC

Číslo 5 / 2011

Editorial

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Screening, diagnostika, klasifikace a terapie hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Kristýna Hlavová;doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.;prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Editorial

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Historie registru neuroendokrinních nádorů v České republice

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Neuroendokrinní nádory trávicího ústrojí – histologická klasifikace

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.;MUDr. Mgr. Petr Kysela;doc. MUDr. Igor Penka, CSc.;MUDr. Vladimír Procházka;prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.;MUDr. Tomáš Andrašina;MUDr. Igor Kiss, Ph.D.;MUDr. Lenka Ostřížková

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Diagnostické postupy u neuroendokrinních nádorů

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.;MUDr. Petra Holečková;MUDr. Miroslav Pála

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Chirurgická léčba neuroendokrinních gastroenteropankreatických nádorů

MUDr. Jan Hlavsa;prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.;MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.;doc. MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina;MUDr. Karel Starý

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Radiologická léčba hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Tomáš Andrašina;prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.;MBA; MUDr. Jiří Tomášek;MUDr. Aleš Neumann; MUDr. Lenka Ostřížková

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Možnosti farmakoterapie gastroenteropankreatických neuroendokrinních tumorů

MUDr. Jiří Tomášek

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Možnosti farmakoterapie hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.;MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Neuroendokrinní nádory včera, dnes a zítra

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Postavení sorafenibu v současné medikamentózní léčbě hepatocelulárního karcinomu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

První zkušenosti s léčbou pankreatických neuroendokrinních tumorů sunitinibem

MUDr. Lenka Ostřížková

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Everolimus v léčbě neuroendokrinního karcinomu pankreatu

MUDr. Oldřich Louthan

Monografie Neuroendokrinní nádory / 2011

Dlouhodobé přežití pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem léčeného sorafenibem

MUDr. Martin Kupec;MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.;prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Léčba hepatocelulárního karcinomu – kazuistika

MUDr. Petr Priester; MUDr. Eugen Kubala

Monografie Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostních metastáz

Číslo 3 / 2011

Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako konkomitantní léčba lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu kořene jazyka a levé tonsily

MUDr. Jana Strážnická

Číslo 2 / 2011

Cabazitaxel

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Sunitinib – další nová perspektiva v terapii neuroendokrinních nádorů pankreatu

MUDr. Eva Sedláčková

Číslo 2 / 2011

Lapatinib v kombinaci s inhibitory aromatázy v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 2 / 2011

Stav infekce lidským papilomavirem mění náhledy na nádory hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl; MUDr. Otakar Bednařík

Číslo 2 / 2011

Účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Afatinib – nová perspektiva u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

BIBF 1120 v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2011

Ipilimumab – nový lék v terapii melanomu

Číslo 2 / 2011

Prediktivní markery léčby sorafenibem, jeho dlouhodobá bezpečnost a účinnost v závislosti na předchozí aplikaci cytokinů – tři subanalýzy studie TARGET

Číslo 2 / 2011

Prediktivní markery léčby sorafenibem, jeho dlouhodobá bezpečnost a účinnost v závislosti na předchozí aplikaci cytokinů – tři subanalýzy studie TARGET

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nadějné deriváty doxorubicinu

Číslo 2 / 2011

Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Moderní diagnostika plicních nádorů – úkol pro úzkou multidisciplinární spolupráci

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic

Kolektiv autorů

Číslo 2 / 2011

Sekvenční terapie renálního karcinomu

Doc. MUDr. Igor Puzanov, MSCI, FACP

Číslo 2 / 2011

Současné přístupy k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při chemoterapii

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 2 / 2011

Chemoterapie v léčbě hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2011

Zkušenosti s léčbou temsirolimem ve druhé, třetí a čtvrté linii léčby metastatického renálního karcinomu

Číslo 2 / 2011

Zkušenosti s léčbou temsirolimem ve druhé, třetí a čtvrté linii léčby metastatického renálního karcinomu

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Účinky kyseliny zoledronové u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu léčených adjuvantně letrozolem – výsledky studie ZO-FAST po 36 měsících

Číslo 2 / 2011

Účinky kyseliny zoledronové u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu léčených adjuvantně letrozolem – výsledky studie ZO-FAST po 36 měsících

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souvislost mezi histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a úspěšností léčby – superiorita pemetrexedu u nonskvamózního NSCLC

Číslo 2 / 2011

Souvislost mezi histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a úspěšností léčby – superiorita pemetrexedu u nonskvamózního NSCLC

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – konečné výsledky studie RECORD-1 a analýza prognostických faktorů

Číslo 1 / 2011

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – konečné výsledky studie RECORD-1 a analýza prognostických faktorů

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

 

Ročník 2010

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Pavelková

Zibotentan v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s kostními metastázami

Číslo 6 / 2010

Gefitinib ve srovnání se standardní chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Číslo 6 / 2010

Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Cetuximab ve 2. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu – kazuistika

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 5 / 2010

Zařazení biologické léčby do léčebného algoritmu generalizovaného kolorektálního karcinomu

MUDr. Marta Ročárková

Číslo 5 / 2010

Modafinil v léčbě únavy v důsledku nádorového onemocnění

Číslo 5 / 2010

Farmakoterapie mukositidy u onkologických pacientů

Číslo 5 / 2010

Znovunavození účinnosti imatinib mesylátu u metastatického gastrointestinálního stromálního tumoru po předchozím selhání imatinibu a sunitinibu

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Denosumab v léčbě kostního postižení u karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 

Číslo 5 / 2010

Olaparib v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Číslo 5 / 2010

Ipilimumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA 

Číslo 5 / 2010

Modifikovaný režim FOLFIRI v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2010

Capecitabin u pokročilého karcinomu cervixu

Číslo 5 / 2010

Pazopanib v léčbě nádorů ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová 

Číslo 5 / 2010

Vysoké riziko rekurence u pacientek s T1a či T1b N0 HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo 5 / 2010

Trastuzumab v kombinaci s anastrozolem ve srovnání se samotným anastrozolem v léčbě postmenopauzálních pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie TAnDEM

Číslo 5 / 2010

Edotecarin plus 5-fluorouracil a leucovorin u solidních nádorů

Číslo 5 / 2010

Kyselina all-trans-retinová v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2010

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 5 / 2010

Inhibice angiogeneze v léčbě zhoubných nádorů

Číslo 5 / 2010

Léčba pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem lenalidomidem a dexamethasonem vs jejich kombinací s bortezomibem – analýza prognostických faktorů

Číslo 5 / 2010

Fulvestrant v dávkování 500 mg a nové možnosti léčby

MUDr. Katarína Petráková 

Číslo 5 / 2010

Léčba generalizovaného karcinomu ledviny podle doporučení České onkologické společnosti

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Gefitinib ve srovnání s chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Číslo 5 / 2010

Ixabepilon v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo 5 / 2010

Imexon v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 5 / 2010

Lapatinib a paclitaxel u inflamatorního karcinomu prsu

Číslo 5 / 2010

Pazopanib a lapatinib v léčbě karcinomu cervixu

Číslo 5 / 2010

Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů

Číslo 5 / 2010

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Léčba gastrointestinálních stromálních tumorů

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Michaela Zezulová; MUDr. Hana Študentová

Číslo 5 / 2010

Panitumumab – postavení v léčbě nádorů kolorekta

MUDr. Pavel Vítek

Číslo 5 / 2010

Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu kombinací panitumumab + FOLFOX-4 vs samotným režimem FOLFOX-4 – studie PRIME

Číslo 5 / 2010

Biologická léčba hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Jan Novotný, Ph.D., MUDr. Martin Oliverius

Číslo 5 / 2010

Gemcitabin plus bevacizumab u pokročilého karcinomu pankreatu

Číslo 5 / 2010

Olaparib v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo 5 / 2010

Cetuximab v protinádorové léčbě: standardní podávání 1x týdně vs podávání 1x za 2 týdny

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Abirateron acetát – slibný lék v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci

Číslo 5 / 2010

Trabectedin plus liposomální doxorubicin u karcinomu ovarií

Číslo 5 / 2010

Strategie v systémové léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 5 / 2010

Vandetanib ve 2. linii u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2010

Docetaxel plus cisplatina u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2010

Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 5 / 2010

Lékové interakce bisfosfonátů používaných v onkologii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 

Číslo 5 / 2010

Biologická léčba HER2-pozitivních nádorů v roce 2010 a 2011

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Gastrointestinální stromální tumor – epidemiologie a charakteristika

MUDr. Zdeněk Linke;MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010–2011

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.;RNDr. Ondřej Májek;RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.;prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.;prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.;doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.;RNDr. Jan Mužík;Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.;ing. Petr Brabec; ing. Pavel Kožený, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.;prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.;prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Histopatologická a molekulární charakteristika a diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů

Mgr. Alena Augustiňáková;prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Chirurgická léčba pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

MUDr. Mgr. Petr Kysela. Ph.D.;prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.;MUDr. Ivo Novotný

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Novinky v histopatologickém vyšetřování karcinomu prsu

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.;MUDr. Jan Laco, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková;MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Poznámky k chirurgické léčbě karcinomu prsu

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Léčba pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke;MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Adjuvantní terapie imatinibem u gastrointestinálních stromálních tumorů

MUDr. Michaela Zezulová;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

reGISTer – klinický registr českých a slovenských pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.;ing. Petr Brabec

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Mezioborová spolupráce při diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

MUDr. Zdeněk Linke

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Je adjuvantní léčba trastuzumabem u malých nádorů prsu HER2-pozitivních vhodná?

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Pacienti s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem léčení biologickou terapií

MUDr. Zdeněk Linke;MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Významná účinnost imatinib mesylátu u gastrointestinálního stromálního tumoru s multiorgánovým metastatickým postižením

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Nové možnosti léčby karcinomů prsu s pozitivitou HER2 (ErbB2) a hormonálních receptorů

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Eskalace dávky imatinib mesylátu v léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru po iniciální progresi onemocnění

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Kazuistika pacientky s gastrointestinálním stromálním tumorem

MUDr. Michaela Zezulová;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.;MUDr. Hana Študentová;MUDr. Radim Formánek

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Trastuzumab v terapii pokročilého karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Adjuvantní radioterapie a trastuzumab u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

MUDr. David Feltl, Ph.D.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Perspektivy v léčbû HER2-pozitivních karcinomů prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Testování HER2/neu u karcinomu žaludku – nová výzva i naděje?

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Tomáš Rozkoš; MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Trastuzumab v léčbû metastatického karcinomu žaludku

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Nákladová efektivita trastuzumabu ve světle nejnovějších poznatků

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Monografie Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010

Léčba „triple pozitivního“ karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 3 / 2010

Léčba dasatinibem u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu vede k rychlé a trvalé cytogenetické odpovědi

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Využitelnost nálezů in vitro k predikci klinické odpovědi a výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru u pacientů s chronickou myeloidní leukemií rezistentní k imatinibu

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Onkolytická vakcína u maligního melanomu

Číslo 3 / 2010

Adherence je nezbytná pro dosažení molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, kteří dosáhli kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Eduard Cmunt, CSc.

Účinnost ustekinumabu ve srovnání s etanerceptem v léčbě středně těžké a těžké psoriázy

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 3 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Kazuistika pacienta s metastázami do skeletu u karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Vítězslav Vít; MUDr. Karol Bolčák

Číslo 2 / 2010

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2010

Riziko druhého primárního nádoru u pacientů s primárním plicním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Prediktivní faktory u karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2010

Predikce rizika karcinomu endometria u pacientek s vaginálním krvácením

Číslo 2 / 2010

Everolimus

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.  

Číslo 2 / 2010

Gefitinib

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 

Číslo 2 / 2010

c-Jun NH2-terminální kináza-2 hraje významnou roli u epidermálních neoplazií

Číslo 2 / 2010

Incidence žilního tromboembolismu a jeho vliv na přežití pacientů s primárním karcinomem močového měchýře

Číslo 2 / 2010

Léčba rizikového renálního karcinomu temsirolimem

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Temsirolimus, IFN-α nebo jejich kombinace v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny

Číslo 2 / 2010

Predikce multifokality u renálního karcinomu

Číslo 2 / 2010

Pegylovaná arginindeimináza u neresekovatelného metastatického hepatocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2010

Ipilimumab u pacientů s pokročilým melanomem

Číslo 2 / 2010

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 2 / 2010

Úloha genu SM22 u kolorektálního karcinomu

Číslo 2 / 2010

Kvalita života pacientů po radioterapii karcinomu rekta

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií v léčbě pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u nemocných s pokročilým nebo metastastickým kolorektálním karcinomem z pohledu klinické praxe

MUDr. Martin Šafanda

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s taxany v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu

Číslo 2 / 2010

Bevacizumab v kombinaci s taxany v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Balíčkoroky vykouřených cigaret jako předpovědní faktor u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIB/IV

Číslo 2 / 2010

Účinnost vakcíny obsahující peptid GP2 z HER-2/neu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 2 / 2010

Aktuální postavení cetuximabu v léčbě nádorů hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Zuzana Lovasová

Číslo 2 / 2010

Terapeutický potenciál humánního leukocytárního interferonu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Místo bisfosfonátů v léčbě kostních metastáz karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2010

Histologie metastáz renálního karcinomu se sarkomatoidní transformací

Číslo 2 / 2010

Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Id4 je potenciálním supresorem nádoru u karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2010

Exprese chemokinového receptoru CXCR4 u pacientů s hepatocelulárním karcinomem zvyšuje pravděpodobnost výskytu kostních metastáz a nepříznivé délky přežívání

Číslo 2 / 2010

Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 2 / 2010

Catumaxomab: přínos pro léčbu maligního ascitu

Číslo 2 / 2010

Cisplatina ve formě liposomů u karcinomu ovaria

Číslo 2 / 2010

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. David Pohlreich

Dexamethason a vitamin E u ototoxicity vyvolané cisplatinou

Číslo 2 / 2010

Účinky doxorubicinu u karcinomu tlustého střeva

Číslo 2 / 2010

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek

Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory – studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 2 / 2010

Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory – studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Nutnost individualizovaného přístupu v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Nutnost individualizovaného přístupu v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Petr Beneš, Ph.D.

Histrelin u pokročilého karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2010

Kortikosteroidy v léčbě dětského hemangiomu

Číslo 2 / 2010

Cisplatina v kombinaci s pemetrexedem ve srovnání s cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem u chemonaivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Cisplatina v kombinaci s pemetrexedem ve srovnání s cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem u chemonaivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Organizace a kvalita onkologické péče – KOC správná volba?

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Monografie Renální karcinom / 2010

Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.;RNDr. Jan Mužík;RNDr. Ondřej Májek;RNDr. Tomáš Pavlík;prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.;prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.;doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.;prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Monografie Renální karcinom / 2010

Karcinom ledvin dospělých – epidemiologie, rizikové faktory a histologické třídění

MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.

Monografie Renální karcinom / 2010

Diagnostika nádorů ledvin

MUDr. Jiří Tomášek;MUDr. Michal Standara

Monografie Renální karcinom / 2010

Chirurgická léčba nádorů ledvin

MUDr. Petr Stránský;doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.;MUDr. Viktor Eret;MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.; MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.

Monografie Renální karcinom / 2010

Radioterapie karcinomu ledvin

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.;MUDr. Ludmila Hynková;MUDr. Jana Zitterbartová

Monografie Renální karcinom / 2010

Přehled systémové léčby metastazujícího karcinomu ledviny

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Monografie Renální karcinom / 2010

Současné postavení cytokinové léčby v terapii karcinomu ledviny

MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.;doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

Monografie Renální karcinom / 2010

Postavení biologické léčby v terapii metastazujícího renálního karcinomu – cílená léčba

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.;MUDr. Jiří Tomášek;MUDr. Jana Halámková

Monografie Renální karcinom / 2010

Mechanismus rezistence pfii léčbě renálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Monografie Renální karcinom / 2010

Racionální sekvenční léčba generalizovaného světlobuněčného nádoru ledvin

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Monografie Renální karcinom / 2010

Nákladová efektivita biologické léčby metastazujícího karcinomu ledviny

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Monografie Renální karcinom / 2010

Budoucnost léčby renálního karcinomu

MUDr. Kateřina Kubáčková

Monografie Renální karcinom / 2010

 

Ročník 2009

Cetuximab – kožní toxicita a její management

MUDr. Hana Tomková, Ph.D.; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková

Číslo 6 / 2009

Sunitinib ve srovnání s IFN-a prodlužuje celkové přežití, zlepšuje odpověď na léčbu a přežití bez progrese onemocnění v 1. linii léčby u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Číslo 5 / 2009

Bezpečnost a účinnost sunitinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu: studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 5 / 2009

Bezpečnost a účinnost sunitinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu: studie s rozšířením vstupních kritérií

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Sunitinib a bevacizumab v 1. linii léčby metastazujícího renálního karcinomu: systematický přehled a nepřímé porovnání klinické účinnosti

Číslo 5 / 2009

Lapatinib u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo 5 / 2009

Lapatinib u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Gefitinib nebo carboplatina/paclitaxel v léčbě plicního adenokarcinomu – studie IPASS

Číslo 5 / 2009

Gefitinib nebo carboplatina/paclitaxel v léčbě plicního adenokarcinomu – studie IPASS

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Lenka Babičková, Ph.D., MUDr. Bohdan Kadlec

Číslo 5 / 2009

Randomizovaná studie II./III. fáze týkající se účinků CpG oligodeoxynukleotidu PF-3512676 podávaného v monoterapii nebo v kombinaci s dacarbazinem pacientům s neresekovatelným melanomem ve stadiu III a IV

Číslo 5 / 2009

Metaanalýza čtyř randomizovaných studií II./III. fáze kombinujících cetuximab s chemoterapií na bázi platiny jako léčbu 1. linie u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 5 / 2009

Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Číslo 5 / 2009

Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Číslo 5 / 2009

Komentář k článku

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Kyselina zoledronová zabraňuje úbytku kostní hmoty u postmenopauzálních pacientek léčených letrozolem – studie Z-FAST

Číslo 5 / 2009

Kyselina zoledronová zabraňuje úbytku kostní hmoty u postmenopauzálních pacientek léčených letrozolem – studie Z-FAST

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Erlotinib u pokročilého NSCLC – výsledky studií ATLAS a SATURN

Číslo 5 / 2009

Pemetrexed

Prof. MUDr. Petr Zatloukal,CSc.

Číslo 5 / 2009

Genové polymorfismy antagonistů Wnt a renální karcinom

Číslo 5 / 2009

Klinická studie III. fáze zaměřená na vliv různých typů cvičení na nežádoucí účinky léčby u mužů léčených pro karcinom prostaty

Číslo 5 / 2009

Mutace genu Wilmsova tumoru 1 mají u mladých dospělých pacientů spojitost s vyšším rizikem recidivy akutní myeloidní leukemie: studie provedená Francouzskou společností pro léčbu akutní leukemie

Číslo 5 / 2009

Místo biologické léčby trastuzumabem v neoadjuvantní terapii karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2009

Stanovení EGFR, PDGFR-a a VEGFR-2 na molekulární úrovni u cervikálních adenoskvamózních karcinomů

Číslo 5 / 2009

Trastuzumab v léčbě pacientek s karcinomem prsu a metastázami do CNS

Číslo 5 / 2009

Trastuzumab v léčbě pacientek s karcinomem prsu a metastázami do CNS

Číslo 5 / 2009

Komentář k článku

MUDr. Tomáš Svoboda

Sorafenib u hepatocelulárního karcinomu – studie SHARP

Číslo 5 / 2009

Sorafenib u hepatocelulárního karcinomu – studie SHARP

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Uplatnění inhibice KIF11 v rámci léčby glioblastomu

Číslo 5 / 2009

Dlouhodobá bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – studie TARGET

Číslo 5 / 2009

Dlouhodobá bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – studie TARGET

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii TARGET

MUDr. Vlastimila Čmejlová

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2009

Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2009

Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studiím ATTAIN a ARRIVE

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Účinnost a bezpečnost trabectedinu u pokročilého či metastazujícího liposarkomu či leiomyosarkomu po selhání předchozí chemoterapie

Číslo 5 / 2009

Účinnost a bezpečnost trabectedinu u pokročilého či metastazujícího liposarkomu či leiomyosarkomu po selhání předchozí chemoterapie

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Produkce a charakteristika monoklonálních protilátek proti RAI3 a exprese RAI3 v lidském karcinomu prsu

Číslo 5 / 2009

Celkové přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem exprimujícím K-ras nemutovaného typu léčených cetuximabem s nebo bez FOLFOX-4 jako léčbou 1. linie: studie OPUS

Číslo 5 / 2009

Metaanalýza studií CRYSTAL a OPUS u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem: úloha mutačního stavu genu K-ras

Číslo 5 / 2009

Myeloproliferativní onemocnění s eosinofilií a genovou přestavbou ETV6-ABL: účinnost inhibitorů tyrosinkináz druhé generace

Číslo 5 / 2009

Protein RING-H2 indukovaný p53 jako nový ukazatel neuspokojivého přežití u hepatocelulárního karcinomu po provedení resekce jater

Číslo 5 / 2009

Cytarabin v liposomální formě

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2009

Triptorelin v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Pavel Dušek

Číslo 3 / 2009

Radiofrekvenční terapie

MUDr. Libor Doleček

Číslo 3 / 2009

Léčba metastazujícího renálního karcinomu: nepřímá srovnávací metaanalýza

Číslo 3 / 2009

Léčba metastazujícího renálního karcinomu: nepřímá srovnávací metaanalýza

Číslo 3 / 2009

Komentář k metaanalýze

MUDr. Tomáš Svoboda

Snížený výskyt osteonekrózy čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty po uskutečnění preventivního stomatologického programu

Číslo 3 / 2009

Kyselina zoledronová a osteonekróza čelisti v praxi

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D

Číslo 3 / 2009

Spojitost mezi užíváním hormonů po menopauze a karcinomem prsu je závislá na režimu hormonální léčby a histologickém subtypu

Číslo 2 / 2009

Studie II. fáze zaměřená na neoadjuvantní léčbu docetaxelem a gefitinibem s navazující radikální prostatektomií u pacientů s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty

Číslo 2 / 2009

Vinorelbin + gemcitabin a následně docetaxel vs carboplatina + docetaxel u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 2 / 2009

Sunitinib v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2009

Studie II. fáze cisplatiny (C), etoposidu (E) a radioterapie (RT) následovaných gemcitabinem (G) proti G a docetaxelu (D) u neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stadia III A/B

Číslo 2 / 2009

Palonosetron + dexamethason vs granisetron + dexamethason v prevenci nauzey a zvracení během chemoterapie

Číslo 2 / 2009

Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku

Číslo 2 / 2009

Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku

Číslo 2 / 2009

Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku – komentář

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Novinky v adjuvantní léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2009

Intermitentní inhibice BCR-ABL dasatinibem 100 mg 1x denně u pacientů v chronické fázi CML si zachovává účinnost a zlepšuje snášenlivost léčby

Číslo 2 / 2009

Tibolon u karcinomu prsu s vazomotorickou symptomatologií

Číslo 2 / 2009

Temozolomid u předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo 2 / 2009

Ixabepilon

MUDr. Katarína Petráková; MUDr. Regina Demlová

Číslo 2 / 2009

Carboplatina a pegylovaný liposomální doxorubicin u pokročilého karcinomu ovarií – studie MITO-2

Číslo 2 / 2009

Docetaxel a vinorelbin u pokročilého karcinomu prsu léčeného antracykliny

Číslo 2 / 2009

Lapatinib u HER2-pozitivního pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu při léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2009

Lapatinib plus capecitabin v porovnání s capecitabinem samotným u nemocných s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu – hodnocení kvality života

Číslo 2 / 2009

Lapatinib u generalizovaného karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2009

Lipoteichoová kyselina a pleurodéza

Číslo 2 / 2009

Nejnovější strategie léčby renálního karcinomu

Ass. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI; Chih-Yi Liao, BS

Číslo 2 / 2009

Radioterapie s ionty uhlíku u pediatrických pacientů a mladých dospělých léčených pro nádory spodiny lební

Číslo 2 / 2009

Účinnost a bezpečnost sorafenibu u pacientů v oblasti Asie a Tichomoří s pokročilým hepatocelulárním karcinomem: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie III. fáze kontrolovaná placebem

Číslo 2 / 2009

HER2 a léčba karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 2 / 2009

Regrese mnohočetných non-skeletálních metastáz navozená kyselinou zoledronovou

Číslo 2 / 2009

Riziko karcinomu jícnu při léčbě perorálními bisfosfonáty

Číslo 2 / 2009

Současné a budoucí postavení bisfosfonátů

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Číslo 2 / 2009

Kyselina zoledronová a kostní příhody u pacientů se solidními tumory a kostními metastázami – analýza registru pacientů

Číslo 2 / 2009

Kyselina zoledronová a kostní příhody u pacientů se solidními tumory a kostními metastázami – analýza registru pacientů

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Kyselina zoledronová a kostní příhody u pacientů se solidními tumory a kostními metastázami – analýza registru pacientů

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Podávání trastuzumabu v neoadjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním lokálně pokročilým karcinomem prsu – studie NOAH

Číslo 2 / 2009

Podávání trastuzumabu v neoadjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním lokálně pokročilým karcinomem prsu – studie NOAH

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii NOAH

MUDr. Katarína Petráková

Podávání trastuzumabu v neoadjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním lokálně pokročilým karcinomem prsu – studie NOAH

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii NOAH

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Osteonekrózy čelistí u onkologických nemocných

Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

Číslo 2 / 2009

Procarbazin a lomustin u gliomatosis cerebri

Číslo 2 / 2009

Transarteriální holmium-chitosanový komplex u hepatocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2009

Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Číslo 2 / 2009

Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Lékové interakce multikinázových inhibitorů

MUDr. Petra Holečková; Mgr. Jana Gregorová; MUDr. Pavel Vítek

Číslo 2 / 2009

Vliv anastrozolu na kognitivní funkce u postmenopauzálních žen – studie IBIS II

Číslo 2 / 2009

Endokrinní léčba plus kyselina zoledronová v léčbě karcinomu prsu v období premenopauzy

Číslo 2 / 2009

Protinádorový účinek kyseliny zoledronové potvrzen klinickou studií

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2009

 

Ročník 2008

Strategie léčby karcinomu ledviny a její vývoj

Asist. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI; Chih-Yi Liao, BA

Číslo 5 / 2008

Cetuximab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 5 / 2008

Trabectedin – nová možnost léčby sarkomů měkkých tkání

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Everolimus v léčbě nádorových onemocnění

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Klinické prognostické pravidlo pro určení výskytu infekcí močových cest u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v primární péči

Číslo 5 / 2008

Předpověď progrese nemoci po nefrektomii provedené pro lokalizovaný karcinom ledviny: užitečnost prognostických modelů a molekulárních bioindikátorů

Číslo 5 / 2008

Kyselina zoledronová – univerzální adjuvantní léčba hormonálně senzitivního karcinomu prsu?

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Ranibizumab v kombinaci se sorafenibem u makulární degenerace

Číslo 5 / 2008

Nadějný pertuzumab u pokročilých solidních tumorů

Číslo 5 / 2008

Nové deriváty platiny – satraplatina a picoplatina

Číslo 5 / 2008

Bicalutamid 150 mg v kombinaci se standardní léčbou v terapii časného nemetastazujícího karcinomu prostaty – výsledky sedmiletého sledování studie 24

Číslo 5 / 2008

Temsirolimus v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Panitumumab – nová zbraň cílené biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2008

Taxany v primární chemoterapii časného karcinomu prsu. Metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 5 / 2008

Adjuvantní terapie pegylovaným interferonem-α-2b ve srovnání se samotnou observací u resekovaného melanomu stadia III: konečné výsledky studie EORTC 18991, randomizované studie III. fáze

Číslo 5 / 2008

Použití bisfosfonátů v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická

Číslo 5 / 2008

Je u žen ve věku 50 roků a starších screening tolik potřebný jako u žen pod 50 roků, jestliže byl výsledek screeningu u nich negativní?

Číslo 5 / 2008

Interleukin-2 v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Šárka Lukešová; doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

Číslo 5 / 2008

Vysoké dávky interleukinu-2 v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Retrospektivní analýza odpovědi na léčbu a doby přežívání u pacientů léčených na chirurgickém oddělení National Cancer Institute v období 1986–2006

Číslo 5 / 2008

Pemetrexed s carboplatinou u starších pacientů s maligním pleurálním mesoteliomem: sloučená analýza dvou studií II. fáze

Číslo 5 / 2008

Prognostická úloha topoisomerázy-IIα u nemocných s pokročilým karcinomem vaječníků

Číslo 5 / 2008

Pokroky ve farmakoterapii nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Číslo 5 / 2008

Klodronát v adjuvantní léčbě operabilního karcinomu prsu – snížení výskytu kostních metastáz a zlepšení celkového přežití

Číslo 5 / 2008

Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu po předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 5 / 2008

Lapatinib vs lapatinib + trastuzumab v léčbě pokročilého karcinomu prsu – studie EGF104900

Číslo 5 / 2008

Spojení gemcitabinu a docetaxelu v léčbě dětí a mladších dospělých s refrakterním kostním sarkomem

Číslo 5 / 2008

Patofyziologie neoplazie krčku dělohy a pravděpodobnost invazivního karcinomu u žen s cervikální intraepiteliální neoplazií 3: retrospektivní kohortová studie

Číslo 5 / 2008

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.