Diabetologie

 

Ročník 2020

Semaglutid: účinné antidiabetikum s prokázaným kardiovaskulárním prospěchem v klinické praxi

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Číslo 1 / 2020

Dlouhá cesta k ideálnímu bazálnímu inzulinu: s druhou generací jsme udělali další krok k cíli

MUDr. Petr Žák, Ph.D.

Číslo 1 / 2020

Kardiovaskulární a renální přínos dapagliflozinu u pacientů s krátkou a dlouhou dobou trvání diabetes mellitus 2. typu: subanalýza ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2020

Včasné zahájení kombinační léčby u pacientů s diabetem 2. typu: novinky a perspektivy

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2020

Účinek dapagliflozinu na symptomy, tělesné funkce a kvalitu života pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Číslo 1 / 2020

Účinek dapagliflozinu na symptomy, tělesné funkce a kvalitu života pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Číslo 1 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Síla důkazů, nebo hrušky s jablky? Co se skrývá v detailech studií s agonisty receptoru pro GLP-1 zaměřených na výskyt kardiovaskulárních příhod?

MUDr. Markéta Kubíčková

Číslo 1 / 2020

Dulaglutid a ovlivnění kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 1 / 2020

 

Ročník 2019

Inhibitory SGLT2 v léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu

glifloziprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2019

Tikagrelor u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a diabetem snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod – studie THEMIS

Číslo 4 / 2019

Účinky dapagliflozinu na vývoj a progresi renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu – analýza dat ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 4 / 2019

Účinky dapagliflozinu na vývoj a progresi renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu – analýza dat ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Preference pacientů a utility zdravotního stavu asociované s injekčně podávaným dulaglutidem a semaglutidem u pacientů s DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Preference pacientů a utility zdravotního stavu asociované s injekčně podávaným dulaglutidem a semaglutidem u pacientů s DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Preference pacientů, účinnost a bezpečnostní profil inzulinu lispro 100 U/ml vs. koncentrovaného inzulinu lispro 200 U/ml u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2019

Preference pacientů, účinnost a bezpečnostní profil inzulinu lispro 100 U/ml vs. koncentrovaného inzulinu lispro 200 U/ml u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Účinek alirocumabu na kardiovaskulární a metabolické výsledky po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem nebo bez něj – analýza dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Číslo 4 / 2019

Účinek alirocumabu na kardiovaskulární a metabolické výsledky po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem nebo bez něj – analýza dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – nové subanalýzy studie BRIGHT

Číslo 4 / 2019

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – nové subanalýzy studie BRIGHT

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Inzulin degludek, nový dlouze působící bazální inzulin, vs. inzulin glargin v managementu DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Inzulin degludek, nový dlouze působící bazální inzulin, vs. inzulin glargin v managementu DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – časnější nástup účinku, větší počáteční expozice a významnější účinek na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart

Číslo 4 / 2019

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – časnější nástup účinku, větší počáteční expozice a významnější účinek na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzuliny druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe

MUDr. Petr Žák

Číslo 3 / 2019

Editorial

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2019

Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe

kognitivdoc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; Mgr. Klára Benešová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Přínosy fixní kombinace inzulin glargin/lixisenatid u pacientů dlouhodobě léčených pro diabetes mellitus 2. typu ve světle nových dat

MUDr. Petr Žák

Číslo 1 / 2019

Liraglutid v léčbě obezity

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2019

Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2019

Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Souvislost mezi způsobem antidiabetické léčby 2. linie a výskytem kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2019

Adherence, perzistence, glykemická kontrola a náklady mezi pacienty s DM 2. typu zahajujícími léčbu dulaglutidem v porovnání s liraglutidem nebo exenatidem 1x týdně při 12měsíčním sledování v reálné praxi (USA)

Číslo 1 / 2019

Adherence, perzistence, glykemická kontrola a náklady mezi pacienty s DM 2. typu zahajujícími léčbu dulaglutidem v porovnání s liraglutidem nebo exenatidem 1x týdně při 12měsíčním sledování v reálné praxi (USA)

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Vliv linagliptinu na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu – studie CARMELINA

Číslo 1 / 2019

Vliv linagliptinu na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu – studie CARMELINA

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

 

Ročník 2018

Přínos kombinace liraglutidu s bazálním inzulinem v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 5 / 2018

Volixibat v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 5 / 2018

Aktuální pohled na místo inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) v léčbě diabetu

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2018

Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 4 / 2018

Preference agonistů receptoru pro GLP-1 u pacientů s DM 2. typu dosud neléčených injekčními léky – dulaglutid vs. liraglutid

Číslo 4 / 2018

Preference agonistů receptoru pro GLP-1 u pacientů s DM 2. typu dosud neléčených injekčními léky – dulaglutid vs. liraglutid

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků

Číslo 4 / 2018

Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem – studie DUAL VII

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem – studie DUAL VII

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Inzulin degludek vs. inzulin glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích

Číslo 4 / 2018

Inzulin degludek vs. inzulin glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo 4 / 2018

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo 4 / 2018

Výsledky studie DEPICT-2 po 24 týdnech (Komentář ke studii)

Účinnost a renální bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se současnou léčbou metforminem – data z reálné praxe

Číslo 4 / 2018

Uspořádání a výchozí charakteristiky účastníků kardiovaskulární studie REWIND s dulaglutidem

Číslo 4 / 2018

Uspořádání a výchozí charakteristiky účastníků kardiovaskulární studie REWIND s dulaglutidem

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT

Číslo 4 / 2018

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Bezpečnost gliptinů

Číslo 2 / 2018

Sotagliflozin v léčbě diabetu 1. typu

Číslo 2 / 2018

Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2018

Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Kombinovaná léčba diabetes mellitus 2. typu fixní kombinací dapagliflozin a metformin

MUDr. Šárka Wernerová

Číslo 1 / 2018

Účinnost kombinace inzulin degludek/liraglutid u různých kategorií pacientů – studie DUAL V

Číslo 1 / 2018

Účinnost fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v reálné klinické praxi – studie EXTRA

Číslo 1 / 2018

Účinnost fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v reálné klinické praxi – studie EXTRA

Číslo 1 / 2018

Postavení kombinace degludek/liraglutid v léčbě diabetes mellitus (komentář)

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Zkušenosti s používáním inhalátorů u pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi

Číslo 1 / 2018

Zkušenosti s používáním inhalátorů u pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi

Číslo 1 / 2018

Použití inhalačních systémů u pacientů s CHOPN – data z reálné praxe (komentář)

MUDr. Pavel Hrouda

dulaglutid

bioloprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2018

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2

Číslo 1 / 2018

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studiím

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s chronickým onemocněním ledvin

Číslo 1 / 2018

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen

Číslo 1 / 2018

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen

Číslo 1 / 2018

Mortalita a morbidita u pacientů s renálním onemocněním při léčbě empagliflozinem a bezpečnost empagliflozinu u pacientů s postižením periferních tepen dolních končetin ve studii EMPA-REG OUTCOME (komentář)

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1

Číslo 1 / 2018

Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem – studie ODYSSEY DM-INSULIN

Číslo 6 / 2017

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem – studie ODYSSEY DM-INSULIN

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Liraglutid v léčbě diabetu 2. typu: studie LEADER

Číslo 5 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Moderní antidiabetika z pohledu diabetologa a kardiologa

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo 4 / 2017

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Rychleji působící inzulin aspart – Fiasp

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2017

Moderní antidiabetika v synergii: fixní kombinace empagliflozin/linagliptin

Kardiovaskulárdoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Místo fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu v klinické praxi

MUDr. Marcela Szabó

Číslo 4 / 2017

Pohled nefrologa na léčbu diabetes mellitus

MUDr. Jan Vachek; MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2017

Inzulin degludek v porovnání s inzulinem glargin a riziko hypoglykemie u diabetiků 2. typu: studie SWITCH 2

Číslo 4 / 2017

Kurkuminoidy ovlivňují lipidový profil u diabetiků 2. typu

Číslo 4 / 2017

Real-World Evidence: nový standard medicínského výzkumu?

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Příznivý vliv cvičení na postprandiální glykemii

Číslo 1 / 2017

Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Číslo 1 / 2017

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo 1 / 2017

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost gliflozinů v léčbě diabetu 1. typu

Číslo 1 / 2017

Teneligliptin v léčbě diabetického onemocnění ledvin

Číslo 1 / 2017

Faktory ovlivňující individualizaci terapie diabetu: studie INTERVAL

Číslo 1 / 2017

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Číslo 1 / 2017

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo 1 / 2017

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinek kombinace dapagliflozinu s intenzifikovaným inzulinovým režimem a metforminem u nespolupracujícího pacienta

MUDr. Jiřina Pavlíčková

Číslo 1 / 2017

Kombinace intenzifikované inzulinové léčby a fixní kombinace metformin/dapagliflozin u obézního diabetika 2. typu po vyčerpání několika terapeutických kombinací

MUDr. Jitka Zemanová

Číslo 1 / 2017

Profil pacienta optimálně indikovaného pro léčbu gliptiny, pioglitazonem a glifloziny

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2017

Epigalokatechin-3-galát přínosem při gestačním diabetu

Číslo 1 / 2017

Příznivé účinky bezafibrátu u diabetiků?

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Zvyšují statiny riziko diabetes mellitus?

Číslo 1 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie diabetes mellitus

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Význam febuxostatu při diabetické nefropatii

Číslo 1 / 2017

Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus

MUDr. Erik Hollay; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2017

Bezpečnostní profil albiglutidu: výsledky studií HARMONY

Číslo 1 / 2017

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo 1 / 2017

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Resveratrol jako nefroprotektivum?

Číslo 1 / 2017

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

specificprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Kombinace empagliflozinu a linagliptinu jako iniciální léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Dapagliflozin jako možnost zlepšení života dekompenzovaného obézního pacienta s diabetes mellitus 2. typu s těžkým kombinovaným postižením pohybového systému

MUDr. Eva Pěkná

Číslo 6 / 2016

Fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v České republice

Číslo 6 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo 4 / 2016

Srdeční selhání a sitagliptin (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Svérázný pacient a léčba dapagliflozinem

MUDr. Ivana Flanderová

Číslo 4 / 2016

Kombinace linagliptin/metformin – zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Eva Račická

Číslo 4 / 2016

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Číslo 4 / 2016

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Edelsberger

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu s analogem GLP-1 jako možnost intenzifikace léčby diabetiků 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2016

Anti-interleukin 18 v léčbě diabetes mellitus

Číslo 4 / 2016

Zkušenosti s titrací bazálního inzulinového analoga nové generace inzulinu glargin 300 U/ml

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Pioglitazon po ischemické CMP nebo TIA

Číslo 4 / 2016

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 4 / 2016

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Časné zahájení léčby bazálním inzulinem a následná intenzifikace přidáním agonisty receptoru pro GLP-1

MUDr. Martina Košková

Číslo 1 / 2016

Zlepšení diabetické dyslipidemie při kombinační terapii hypolipidemiky

MUDr. Alica Veselá

Číslo 1 / 2016

Přínos fixní kombinace dapagliflozin/ metformin při léčbě diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.;MUDr. Hana Zálešáková

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Studie EMPA-REG OUTCOME pohledem kardiologa (komentář)

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu – komentář s diskusí

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu – metaanalýza u více než 17 000 pacientů

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Výsledky studie GetGoal-Duo 2

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Číslo 1 / 2016

Praktický přínos inzulinového analoga glarginu 300 U/ml

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Porovnání klinické účinnosti liraglutidu oproti lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených metforminem – 26týdenní prospektivní randomizovaná studie LIRA-LIXI

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo 1 / 2016

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Rekombinantní inzulin glargin (Abasaglar)

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo 1 / 2016

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

 

Ročník 2015

Fixní kombinace dapagliflozin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Vliv katechinů na postprandiální glykemii

Číslo 1 / 2015

Kombinace pioglitazonu a alogliptinu v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Kombinace statinu s fibrátem, tentokrát fixní

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Léčba noční hypertenze u diabetiků

Číslo 1 / 2015

Intenzivní léčba diabetu a dlouhodobá mortalita

Číslo 1 / 2015

Intravitreální dexamethason versus bevacizumab u diabetického makulárního edému

Číslo 1 / 2015

Fixní kombinace canagliflozin + metformin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Zahájení inzulinoterapie a titrace bazálního inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Číslo 1 / 2015

Vildagliptin a jeho postavení v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2015

Empagliflozin a současné postavení inhibitorů SGLT2 v terapii diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA

Číslo 1 / 2015

Význam blokády mineralokortikoidních receptorů u nemocných s diabetem

Číslo 1 / 2015

Léčba arteriální hypertenze u diabetiků

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Základní farmakologie inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Dyslipidemie u diabetes mellitus – možnosti využití fenofibrátu v léčbě diabetické dyslipidemie

MUDr. Martina Lášticová

Číslo 4 / 2014

Dlouhodobé vysazení inzulinu po transplantaci pankreatu u diabetiků 1. typu

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Diabetologie ve středu zájmu

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2014

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Číslo 1 / 2014

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Zkušenosti se současnými možnostmi terapie linagliptinem u pacientky s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jana Psottová

Číslo 1 / 2014

canagliflozin

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2014

Nový směr v léčbě inzulinové rezistence

Číslo 1 / 2014

Léčba nespavosti ve vztahu k diabetu

Číslo 1 / 2014

alogliptin

MUDr. Zuzana Foglarová; MUDr. Erik Hollay;doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.; MUDr. Pavlína Piťhová

Číslo 1 / 2014

Empagliflozin – nový inhibitor SGLT2 pro léčbu diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Kardiovaskulární systém a gliptiny

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Jak léčit hyperlipoproteinemii a dyslipidemii u diabetika

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Číslo 1 / 2014

Erythropoetin jako látka podporující hojení ran

Číslo 1 / 2014

Klinické využití lixisenatidu

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Dapagliflozin: klinické aspekty použití

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2014

Exenatid s prodlouženým uvolňováním v léčbě diabetu – možnost podávání 1x týdně

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2014

Užívání thiazolidindionů a riziko karcinomu

Číslo 1 / 2014

Vliv sartanů na hodnotu uremie u nemocných s hypertenzí a diabetem

Číslo 1 / 2014

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo 1 / 2014

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Podceňovaný receptor GPR119

Číslo 1 / 2014

Zotarolimové stenty non-inferiorní ke stentům sirolimovým

Číslo 1 / 2014

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným kombinací metforminu se sulfonylureou

Číslo 1 / 2014

Inhibitory SGLT2 v léčbě diabetu: metaanalýza

Číslo 1 / 2014

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 a riziko pankreatitidy

Číslo 1 / 2014

Ovlivnění kardiovaskulárního rizika agonisty GLP-1 receptorů

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo 4 / 2013

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Vliv statinů na nutnost amputace u diabetických nemocných

Číslo 4 / 2013

Stimulace FFA1: nadějný směr v léčbě diabetes mellitus

Číslo 4 / 2013

Linagliptin: novinka mezi gliptiny s příznivou farmakokinetikou

Číslo 4 / 2013

Lékové stenty u diabetiků

Číslo 4 / 2013

dapagliflozin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 4 / 2013

exenatid

MUDr. Erik Hollay; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2013

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo 4 / 2013

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Pět let sitagliptinu v České republice

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 4 / 2013

Volba antidiabetik u problémových pacientů s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2013

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo 4 / 2013

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Lixisenatid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – studie GetGoal

Číslo 4 / 2013

Fixní kombinace linagliptin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta

Číslo 1 / 2013

Teplizumab v léčbě diabetes mellitus 1. typu

Číslo 1 / 2013

dapagliflozin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Význam vitaminu B12 při diabetes mellitus

Číslo 1 / 2013

Nové možnosti podání vildagliptinu v trojkombinaci

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2013

Sirolimové versus everolimové stenty u diabeticky nemocných

Číslo 1 / 2013

Inzulin degludec

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2013

lixisenatid

MUDr. Marek Honka; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2013

Personalizovaná farmakoterapie metforminem

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem a pioglitazonem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Liraglutid v porovnání s glimepiridem z dlouhodobé perspektivy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 v porovnání s konvenční léčbou diabetu

Číslo 1 / 2013

Liraglutid plus inzulin v porovnání s eskalací dávky inzulinu při diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Gastrointestinální obtíže při léčbě agonisty GLP-1

Číslo 1 / 2013

Sitagliptin v léčbě diabetiků s terminálním selháním ledvin

Číslo 1 / 2013

Exenatid s prodlouženým uvolňováním

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Exenatid v kombinaci s bazálním inzulinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Sirolimové stenty u diabetiků: studie CREATE

Číslo 4 / 2012

Vliv metforminu na proces učení a paměť

Číslo 4 / 2012

Novinky z kongresu Americké diabetologické asociace 2012

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Linagliptin v léčbě diabetu v roce 2012 – novinky a perspektivy

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.;MUDr. Pavel Trachta;MUDr. Monika Urbanová

Číslo 4 / 2012

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo 4 / 2012

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo 4 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo 4 / 2012

Srovnání sitagliptinu a analog GLP-1 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Radka Benešová

Číslo 4 / 2012

Zkušenosti s vildagliptinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Mangiferin v kombinaci se sitagliptinem v léčbě diabetu

Číslo 4 / 2012

Sitagliptin a chronické onemocnění ledvin

MUDr. Stanislav Šurel; MUDr. Michal Šurel

Číslo 1 / 2012

Saxagliptin u diabetiků s postižením ledvin

Číslo 1 / 2012

Podíly bazální a postprandiální glykemie na celkové hyperglykemii v závislosti na hodnotě HbA1c před intenzifikací a po intenzifikaci léčby diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2012

Podíly bazální a postprandiální glykemie na celkové hyperglykemii v závislosti na hodnotě HbA1c před intenzifikací a po intenzifikaci léčby diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Časné přidání inzulinu glargin k metforminu, léčbě sulfonylureou či k jejich kombinaci – vliv na kontrolu glykemie a výskyt hypoglykemie

Číslo 1 / 2012

Dosahování hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % bez nárůstu hmotnosti či výskytu hypoglykemie – metaanalýza studií klinického programu liraglutidu

Číslo 1 / 2012

Dosahování hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % bez nárůstu hmotnosti či výskytu hypoglykemie – metaanalýza studií klinického programu liraglutidu

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Linagliptin: zajímavá novinka v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta; MUDr. Markéta Kindlová

Číslo 1 / 2012

Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Číslo 1 / 2012

Léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu a renální insuficiencí

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.; MUDr. Petr Bouček

Číslo 1 / 2012

Alogliptin u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2012

Saxagliptin v přídatné léčbě pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu léčených samotným inzulinem nebo inzulinem s metforminem

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Linagliptin – nový zástupce farmak s inkretinovým účinkem

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Číslo 4 / 2011

Roční léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu liraglutidem a metforminem poskytuje trvalou a účinnější kontrolu glykemie a hmotnosti než léčba sitagliptinem a metforminem

Číslo 4 / 2011

Roční léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu liraglutidem a metforminem poskytuje trvalou a účinnější kontrolu glykemie a hmotnosti než léčba sitagliptinem a metforminem

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Remogliflozin v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 4 / 2011

Gliptiny v léčbě diabetes mellitus 2. typu – současnost a budoucnost

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Účinnost a bezpečnost exenatidu podávaného 1x týdně po převedení z maximální denní dávky sitagliptinu či pioglitazonu – studie DURATION-2

Číslo 4 / 2011

Účinnost a bezpečnost exenatidu podávaného 1x týdně po převedení z maximální denní dávky sitagliptinu či pioglitazonu – studie DURATION-2

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.

Léčba aliskirenem u pacientů s hypertenzí a diabetickou nefropatií

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Kazuistika mladého diabetika s hypertenzí a proteinurií

MUDr. Štěpánka Burešová

Číslo 1 / 2011

Léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinemu dosud neléčených starších pacientů

Číslo 1 / 2011

Léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinemu dosud neléčených starších pacientů

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Dohnalová

Vliv metforminu na srdeční funkce u srdečního selhání

Číslo 1 / 2011

Režim bazál-bolus vs. použití premixovaného inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie GINGER

Číslo 1 / 2011

Režim bazál-bolus vs. použití premixovaného inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie GINGER

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Postavení liraglutidu v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2011

Farmakoekonomický pohled na léčbu věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Hodnocení bezpečnostního profilu vildagliptinu – výsledky dvou metaanalýz

Číslo 4 / 2010

Glimepirid

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 

Číslo 4 / 2010

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2010

Vitamin B a diabetická nefropatie

Číslo 4 / 2010

Léčba hypertenze u pacientů s diabetem v roce 2010

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 4 / 2010

Dapagliflozin u diabetu 2. typu

Číslo 4 / 2010

Metformin a nedostatek vitaminu B12?

Číslo 4 / 2010

Saxagliptin v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2010

Inhalační inzulin plus glargin u diabetiků 2. typu

Číslo 4 / 2010

Exenatid versus glargin: výsledky studie DURATION-3

Číslo 4 / 2010

Intenzivní inzulinoterapie u dětí s těžkými popáleninami

Číslo 4 / 2010

Kombinovaná léčba perorálními antidiabetiky a inzulinem u pacientky s diabetem 2. typu a ICHS

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Sitagliptin a inzulin glargin – účinná a bezpečná kombinace pro léčbu diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2010

Saxagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Bezpečnost inzulinu glargin v těhotenství

Číslo 1 / 2010

Liraglutid

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2010

Vildagliptin/metformin, fixní léková kombinace

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.;MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2010

Liraglutid v léčbě obezity

Číslo 1 / 2010

Místo thiazolidindionů (glitazonů) v terapii diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Ovlivnění metabolismu β-blokátory

Číslo 1 / 2010

Inzulin glargin po deseti letech klinických zkušeností

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2010

Metformin a hromadění lipidů v makrofázích

Číslo 1 / 2010

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Metformin ER při dlouhodobé léčbě clozapinem

Číslo 6 / 2009

Nová léková forma metforminu – nápoj

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2009

Fixní kombinace pioglitazonu s metforminem

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2009

Fixní kombinace sitagliptinu s metforminem

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2009

Inzulin glulisin v kombinaci s bazálním analogem glarginem a perorálními antidiabetiky u diabetiků 2. typu

Číslo 1 / 2009

Inzulin glargin a lepší glykemická kontrola u diabetiků 2. typu – studie TULIP

Číslo 1 / 2009

Vildagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva y

Číslo 1 / 2009

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Inzuliny detemir a glargin 1x denně jsou u diabetiků 2. typu srovnatelně účinné v průběhu 24 hodin: dvojitě zaslepená, randomizovaná, překřížená studie

Číslo 1 / 2009

Dlouhodobá inzulinová analoga v terapii diabetu 2. typu – farmakoekonomický pohled v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Inzulin glargin versus detemir u diabetiků 2. typu s nedostatečnou kompenzací diabetu perorálními antidiabetiky

Číslo 1 / 2009

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem u diabetiků 2. typu

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Gliptiny – nová skupina léčiv v diabetologii

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Těsná kompenzace glykemie a cévní komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie ADVANCE

MUDr. Jana Pafčugová; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2008

Liraglutid vs glimepirid nebo glargin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2008

Liraglutid

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 3 / 2008

Vildagliptin

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 3 / 2008

Glargin v kombinaci s perorálním antidiabetikem vs zvýšení dávky perorálního antidiabetika

Číslo 3 / 2008

Ovlivnění diabetické retinopatie účinky fenofibrátu – studie FIELD

Číslo 3 / 2008

Sitagliptin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 3 / 2008

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Číslo 3 / 2008

Gliclazid MR

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 3 / 2008

Exenatid

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2008

Pioglitazon a ramipril přidané k inzulinu u diabetiků 2. typu

Číslo 3 / 2008

Přínos inzulinu glargin pro diabetiky 2. typu s nedostatečnou kompenzací: výsledky observační studie z klinické praxe u 12 216 pacientů

Číslo 3 / 2008

Léčba hypertenze u pacientů s diabetem

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 3 / 2008

Prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu – studie ACCORD

Číslo 3 / 2008

Inzulin detemir vs glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky u nemocných s diabetem 2. typu

Číslo 3 / 2008

Podávání inzulinu pomocí dávkovačů inzulinu a inzulinových pump

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Číslo 3 / 2008

Pioglitazon a protizánětlivé účinky na cévní výstelku

Číslo 3 / 2008

Možnosti monitorace glykemie

MUDr. Jan Brož

Číslo 3 / 2008

Inzulinová analoga – nejčastější dotazy a jejich aktuální přehled

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 3 / 2008

Randomizovaná studie snižování krevního tlaku a intenzivní kontroly glykemie u 11 140 nemocných s diabetes mellitus 2. typu – poznámky ke studii ADVANCE

Komentář: prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus: studie ADVANCE

Číslo 5 / 2007

Účinnost a bezpečnost inhalačního inzulinu – metaanalýza

Číslo 1 / 2007

Účinnost převedení z léčby NPH inzulinem podávaným večer před spaním na léčbu inzulinem glargin podávaným ráno u pacientů s diabetem 2. typu léčených režimem bazál-bolus

Číslo 1 / 2007

Udržení dlouhodobé kompenzace monoterapií rosiglitazonem, metforminem či glibenclamidem – studie ADOPT

Číslo 1 / 2007

Vliv rosiglitazonu na výskyt diabetu u pacientů s porušenou glukózovou tolerancí – studie DREAM

Číslo 1 / 2007

Možnosti ovlivnění inzulinové rezistence

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2007

Inzulinoterapie u pacientů s diabetem 2. typu

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2007

Inzulin detemir vs NPH inzulin u diabetiků 1. typu

Číslo 1 / 2007

Inzulin detemir vs NPH inzulin v kombinaci s perorálními antidiabetiky u nemocných s diabetem 2. typu

Číslo 1 / 2007

Repaglinid a dávkování inzulinu

Číslo 1 / 2007

Léčba hyperglykemie u pacientů s diabetem 2. typu: konsensus EASD (European Association for the Study of Diabetes) a ADA (American Diabetes Association)

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2007

Sibutramin jako perorální antidiabetikum

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2007

Zlepšení metabolické kompenzace nemocných s diabetes mellitus 1. typu – porovnání dvou léčebných algoritmů s inzulinem glargin

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2007

Vliv vildagliptinu na metabolismus lipidů

Číslo 2 / 2007

Metabolické účinky glitazonů u pacientů léčených metforminem

Číslo 2 / 2007

Sitagliptin v monoterapii u diabetiků 2. typu

Číslo 2 / 2007

Zásady farmakoterapie dyslipidemie u nemocných s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 2 / 2007

Vysoké dávky clopidogrelu u diabetiků 2. typu

Číslo 3 / 2007

Diabetes mellitus u hypertoniků léčených sartany

Číslo 4 / 2007

Novinky ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2007

Stanovisko FDA k rosiglitazonu

Číslo 4 / 2007

Rosiglitazon a kardiovaskulární riziko

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Nateglinid

Doc. MUDr. František Saudek, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Exenatid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Pioglitazon a inhibice restenózy po zavedení koronárního stentu u diabetiků 2. typu

Číslo 1 / 2006

Rimonabant


MUDr. Denisa Jančíková-Žďárská; doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2006

Kombinace rosiglitazon + metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2006

Rosiglitazon zlepšuje tělesnou výkonnost diabetiků 2. typu

Číslo 1 / 2006

Léčba inzulinem glarginem u batolat, dětí předškolního a školního věku a u adolescentů s diabetes mellitus 1. typu

Číslo 1 / 2006

Metformin, inzulinová rezistence a kardiovaskulární riziko

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Rosiglitazon u diabetiků 1. typu s nadváhou

Číslo 1 / 2006

Porovnání vlivu pioglitazonu a rosiglitazonu na lipidy a glykemii u diabetiků 2. typu s dyslipidemií

Číslo 1 / 2006

Vliv duální stimulace PPAR-a/g rosiglitazonem a fenofibrátem na metabolismus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2006

Diabetes 2. typu jako ekvivalent onemocnění věnčitých tepen – 18letá prospektivní populační studie

Číslo 1 / 2006

Porovnání vlivu pioglitazonu a rosiglitazonu v kombinaci s glimepiridem na koagulaci u diabetiků 2. typu s metabolickým syndromem

Číslo 1 / 2006

Terapeutický potenciál premixovaných inzulinů

MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2006

Léčba inzulinem u diabetu 2. typu a postprandiální glykemie

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská

Číslo 1 / 2006

Vliv ruboxistaurinu na nefropatii u diabetiků 2. typu

Číslo 1 / 2006

Rosiglitazon usnadňuje vstup glukózy do kardiomyocytů u diabetiků 2. typu s onemocněním věnčitých tepen

Číslo 1 / 2006

Platnost škály pro měření diabetické neuropatické bolesti v klinických studiích

Číslo 3 / 2006

Zlepšení glykemické kontroly u pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu: porovnávání dvou léčebných algoritmů při použití inzulinu glargin – studie AT.LANTUS

Číslo 3 / 2006

Oxcarbamazepin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Číslo 3 / 2006

 

Ročník 2005

Potřeba inzulinu u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem typu 1 léčených protilátkami proti CD3 antigenu

Číslo 5 / 2005

Atorvastatin u hemodialyzovaných pacientů s diabetem 2. typu

Číslo 5 / 2005

Vliv bezafibratu na vznik diabetu typu 2 u obézních pacientů

Číslo 5 / 2005

Paclitaxelové vs sirolimové stenty v prevenci restenóz u diabetiků

Číslo 5 / 2005

Metformin a snížené riziko rakoviny u diabetiků

Číslo 4 / 2005

Vliv léčby gestačního diabetu na průběh těhotenství a porod

Číslo 4 / 2005

Nové trendy ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 4 / 2005

Farmakoterapie metabolického syndromu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 4 / 2005

Vliv metforminu a změny životního stylu na metabolický syndrom: The Diabetes Prevention Program – randomizovaná studie

Číslo 4 / 2005

Lékové interakce perorálních antidiabetik

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 4 / 2005

Vliv metforminu a úpravy životního stylu na rozvoj metabolického syndromu

Číslo 3 / 2005

Modifikovaná středomořská dieta a délka života: studie EPIC

Číslo 3 / 2005

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost metoprololu CR/XL u pacientů s diabetes mellitus a chronickým srdečním selháním

Číslo 2 / 2005

Inzulin detemir

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Inhalační léčba inzulinem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Možnosti ovlivnění funkce B-buněk glitazony

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2005

Prevence mikroalbuminurie u pacientů s diabetem 2. typu – studie BENEDICT

Číslo 1 / 2005

Inzulin glargin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2005

Repaglinid

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2005

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2005

Kombinace perorálních antidiabetik ve světle nových studií

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2005

Prevence a léčba diabetické nefropatie

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Srovnání renoprotektivních účinků blokátorů receptorů pro angiotenzin II a inhibitorů ACE u pacientů s diabetem 2. typu

Číslo 1 / 2005

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění atorvastatinem při diabetes mellitus 2. typu ve studii CARDS (Collaborat

Číslo 1 / 2005

Dvojitě slepé srovnání gliclazidu MR a glimepiridu u pacientů s diabetem 2. typu – studie GUIDE

Číslo 1 / 2005

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.