Klinické studie / Klinické studie s komentářem

 

Ročník 2020

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo 3 / 2020

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu – aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Číslo 3 / 2020

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu – aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem – rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Číslo 3 / 2020

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem – rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Entrektinib u pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzí NTRK integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2020

Entrektinib u pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzí NTRK integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost režimů cílených proti HER2 u pacientek s neresekovatelným nebo metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu předléčených trastuzumabem a taxanem systematický přehled a metaanalýza

Číslo 2 / 2020

Kabozantinib vs. sunitinib jako iniciální terapie metastatického renálního karcinomu u pacientů se středním nebo špatným rizikovým profilem přehled významných analýz studie CABOSUN

Číslo 2 / 2020

Kabozantinib vs. sunitinib jako iniciální terapie metastatického renálního karcinomu u pacientů se středním nebo špatným rizikovým profilem přehled významných analýz studie CABOSUN

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Neoadjuvantní cytoredukční léčba inhibicí BRAF/MEK u primárně neresekabilního lokálně pokročilého melanomu: studie REDUCTOR

MUDr. David Šulc

Číslo 2 / 2020

Tříleté celkové přežití při léčbě durvalumabem po chemoradioterapii u NSCLC stadia III aktualizovaná data ze studie PACIFIC

Číslo 2 / 2020

Tříleté celkové přežití při léčbě durvalumabem po chemoradioterapii u NSCLC stadia III aktualizovaná data ze studie PACIFIC

Číslo 2 / 2020

Komentář k výsledkům studie PACIFIC po 3 letech terapie

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Pětileté výsledky léčby metastatického melanomu dabrafenibem a trametinibem

Číslo 2 / 2020

Pětileté výsledky léčby metastatického melanomu dabrafenibem a trametinibem

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2020

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Lorlatinib u pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic studie II. fáze

Číslo 2 / 2020

Další průběžné výsledky studie COMBI-i

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Číslo 2 / 2020

Kardiovaskulární a renální přínos dapagliflozinu u pacientů s krátkou a dlouhou dobou trvání diabetes mellitus 2. typu: subanalýza ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2020

Aktuální klinické důkazy o udržovací terapii ovariálního karcinomu

Číslo 1 / 2020

Zahájení léčby sakubitril/valsartanem u pacientů s hemodynamicky stabilním srdečním selháním v době hospitalizace nebo časně po propuštění studie TRANSITION

Číslo 1 / 2020

Účinnost a bezpečnost edoxabanu u pacientů s fibrilací síní: údaje z dánské celostátní kohorty

Číslo 1 / 2020

Účinnost a bezpečnost edoxabanu u pacientů s fibrilací síní: údaje z dánské celostátní kohorty

Číslo 1 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Účinek dapagliflozinu na symptomy, tělesné funkce a kvalitu života pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Číslo 1 / 2020

Účinek dapagliflozinu na symptomy, tělesné funkce a kvalitu života pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Číslo 1 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

 

Ročník 2019

Rituximab v indikaci membranózní glomerulonefropatie

Číslo 6 / 2019

1. linie léčby pokročilého NSCLC s přestavbou ALK – stav současného poznání a budoucí vývoj

Číslo 6 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního invazivního HER2+ karcinomu prsu – studie KATHERINE

Číslo 6 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního invazivního HER2+ karcinomu prsu – studie KATHERINE

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Číslo 6 / 2019

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

V čem se liší cetuximab a panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu a jiných solidních nádorů

Číslo 6 / 2019

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo 6 / 2019

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

MeNivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s pokročilým maligním melanomem – výsledky studie CheckMate 067 po 5 letech sledování

Číslo 6 / 2019

MeNivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s pokročilým maligním melanomem – výsledky studie CheckMate 067 po 5 letech sledování

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Číslo 5 / 2019

Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA

Číslo 5 / 2019

Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA

Číslo 5 / 2019

Mutace BRCA jako podmínka pro indikaci cílené léčby karcinomu prsu (Komentář ke studii)

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECOURSE

Číslo 5 / 2019

Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECOURSE

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Inhibitory ALK v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mozkovými metastázami – metaanalýza

Číslo 5 / 2019

Bezpečnost a výskyt závažných nežádoucích účinků schválených inhibitorů ALK při léčbě malignit

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Číslo 5 / 2019

Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2019

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS

Číslo 5 / 2019

Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS

Číslo 5 / 2019

Komentář z pohledu klinické praxe k léčbě mCRC v pozdějších liniích

MUDr. Věra Benešová

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A bez inhibitorů – studie HAVEN 3

Číslo 5 / 2019

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A bez inhibitorů – studie HAVEN 3

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Protinádorová aktivita larotrectinibu u nádorů s genovou fúzí NTRK – přehled současných poznatků

Číslo 5 / 2019

Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET

Číslo 5 / 2019

Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – nová poolovaná data z léčby starších pacientů a pětileté celkové přežití ve studii KEYNOTE-001

Číslo 5 / 2019

Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva

Číslo 5 / 2019

Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Batko

Cemiplimab v léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže

Číslo 5 / 2019

Cemiplimab v léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže

Číslo 5 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Trastuzumab emtansin v terapii HER2+ karcinomu prsu – výsledky studie MARIANNE

Číslo 5 / 2019

Účinky dapagliflozinu na vývoj a progresi renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu – analýza dat ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 4 / 2019

Účinky dapagliflozinu na vývoj a progresi renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu – analýza dat ze studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Risankizumab vs. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou – studie IMMvent

Číslo 4 / 2019

Risankizumab vs. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou – studie IMMvent

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Preference pacientů a utility zdravotního stavu asociované s injekčně podávaným dulaglutidem a semaglutidem u pacientů s DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Preference pacientů a utility zdravotního stavu asociované s injekčně podávaným dulaglutidem a semaglutidem u pacientů s DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Preference pacientů, účinnost a bezpečnostní profil inzulinu lispro 100 U/ml vs. koncentrovaného inzulinu lispro 200 U/ml u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2019

Preference pacientů, účinnost a bezpečnostní profil inzulinu lispro 100 U/ml vs. koncentrovaného inzulinu lispro 200 U/ml u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Účinek alirocumabu na kardiovaskulární a metabolické výsledky po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem nebo bez něj – analýza dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Číslo 4 / 2019

Účinek alirocumabu na kardiovaskulární a metabolické výsledky po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem nebo bez něj – analýza dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – nové subanalýzy studie BRIGHT

Číslo 4 / 2019

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – nové subanalýzy studie BRIGHT

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Léčba pacientů s hypertenzí a hypercholesterolemií pomocí fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/ amlodipin – studie CORAL

Číslo 4 / 2019

Inzulin degludek, nový dlouze působící bazální inzulin, vs. inzulin glargin v managementu DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Inzulin degludek, nový dlouze působící bazální inzulin, vs. inzulin glargin v managementu DM 2. typu

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – časnější nástup účinku, větší počáteční expozice a významnější účinek na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart

Číslo 4 / 2019

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – časnější nástup účinku, větší počáteční expozice a významnější účinek na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Účinnost a bezpečnost bemiparinu ve srovnání s enoxaparinem v prevenci pooperačního žilního tromboembolismu

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Pembrolizumab vs. ipilimumab u pokročilého melanomu – výsledky pětileté post hoc analýzy studie KEYNOTE-006

Číslo 4 / 2019

Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2

Číslo 3 / 2019

Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Doporučení Evropské federace pro bolesti hlavy týkající se použití monoklonálních protilátek cílících na CGRP nebo jeho receptor v prevenci migrény

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Číslo 3 / 2019

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Druhá linie léčby u pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi – chemoterapie vs. ARTA po progresi na ARTA v 1. linii léčby

Číslo 3 / 2019

Druhá linie léčby u pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi – chemoterapie vs. ARTA po progresi na ARTA v 1. linii léčby

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo 3 / 2019

FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Atezolizumab v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií v 1. linii léčby pacientů s metastatickým non-skvamózním NSCLC – studie IMpower150

Číslo 3 / 2019

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti ze studie ALEX včetně analýzy vlivu fúzních variant EML4-ALK na účinnost alektinibu u dosud neléčeného ALK-pozitivního pokročilého NSCLC

Číslo 3 / 2019

Sekukinumab je superiorní vůči ustekinumabu s ohledem na vyčištění kůže u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – studie CLARITY

Číslo 3 / 2019

Sekukinumab je superiorní vůči ustekinumabu s ohledem na vyčištění kůže u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – studie CLARITY

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Číslo 3 / 2019

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

Vliv ixekizumabu na svědění a PASI u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – analýza dat ze dvou randomizovaných studií III. fáze

Číslo 3 / 2019

Vliv ixekizumabu na svědění a PASI u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – analýza dat ze dvou randomizovaných studií III. fáze

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a s renálním onemocněním v konečném stadiu

Číslo 3 / 2019

Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem u pokročilého HR-pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu – celkové přežití ve studii PALOMA-3

Číslo 2 / 2019

Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem u pokročilého HR-pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu – celkové přežití ve studii PALOMA-3

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Ipilimumab + nivolumab v léčbě pokročilého nebo metastatického RCC – aktuální data ze studie CheckMate 214 (ESMO 2018)

Číslo 2 / 2019

Ipilimumab + nivolumab v léčbě pokročilého nebo metastatického RCC – aktuální data ze studie CheckMate 214 (ESMO 2018)

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Ribociklib s endokrinní terapií u premenopauzálních žen s HR-pozitivním pokročilým karcinomem prsu – studie MONALEESA-7

Číslo 2 / 2019

Ribociklib s endokrinní terapií u premenopauzálních žen s HR-pozitivním pokročilým karcinomem prsu – studie MONALEESA-7

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost ribociklibu s fulvestrantem v léčbě HR-pozitivního HER2-negativního pokročilého karcinomu prsu – studie MONALEESA-3

Číslo 2 / 2019

Účinnost ribociklibu s fulvestrantem v léčbě HR-pozitivního HER2-negativního pokročilého karcinomu prsu – studie MONALEESA-3

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celkové přežití na léčbě durvalumabem u pacientů s NSCLC stadia III po chemoradioterapii – studie PACIFIC

Číslo 2 / 2019

Celkové přežití na léčbě durvalumabem u pacientů s NSCLC stadia III po chemoradioterapii – studie PACIFIC

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Kabozantinib – inovace v 1. a 2. linii léčby mRCC a 2. linii HCC: účinnost, bezpečnost a korelace incidence nežádoucích účinků s účinností léčby

Číslo 2 / 2019

Kabozantinib – inovace v 1. a 2. linii léčby mRCC a 2. linii HCC: účinnost, bezpečnost a korelace incidence nežádoucích účinků s účinností léčby

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Paklitaxel v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – pětileté výsledky studie II. fáze

Číslo 2 / 2019

Paklitaxel v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – pětileté výsledky studie II. fáze

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

buněčLarotrectinib – nová možnost v léčbě nádorů s fúzí genu NTRK

Číslo 2 / 2019

Sekvence léčby u metastatického renálního karcinomu (mRCC): výsledky účinnosti z českého registru RENIS

Číslo 2 / 2019

Účinek alektinibu v porovnání s krizotinibem na progresi v CNS u dosud neléčených pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – výsledky studie ALEX

Číslo 2 / 2019

Účinek alektinibu v porovnání s krizotinibem na progresi v CNS u dosud neléčených pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – výsledky studie ALEX

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Charakteristiky dlouhodobě přežívajících pacientů s pokročilým NSCLC léčených atezolizumabem v porovnání s docetaxelem – analýza studie OAK

Číslo 2 / 2019

Androgen-deprivační terapie s enzalutamidem u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – studie ARCHES

Číslo 2 / 2019

Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2019

Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Souvislost mezi způsobem antidiabetické léčby 2. linie a výskytem kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2019

Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Číslo 1 / 2019

Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Adherence, perzistence, glykemická kontrola a náklady mezi pacienty s DM 2. typu zahajujícími léčbu dulaglutidem v porovnání s liraglutidem nebo exenatidem 1x týdně při 12měsíčním sledování v reálné praxi (USA)

Číslo 1 / 2019

Adherence, perzistence, glykemická kontrola a náklady mezi pacienty s DM 2. typu zahajujícími léčbu dulaglutidem v porovnání s liraglutidem nebo exenatidem 1x týdně při 12měsíčním sledování v reálné praxi (USA)

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Tikagrelor v dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu a stratifikace rizika krvácení a ischemické příhody (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Snížení rozsahu a podtypu infarktu myokardu při léčbě tikagrelorem – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Snížení rozsahu a podtypu infarktu myokardu při léčbě tikagrelorem – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Marek Vícha; MUDr. Luděk Pavlů

Vliv dulaglutidu vs. liraglutidu na oxidativní stres, endoteliální funkci a glykemickou variabilitu u pacientů s DM 2. typu

Číslo 1 / 2019

Vliv linagliptinu na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu – studie CARMELINA

Číslo 1 / 2019

Vliv linagliptinu na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu – studie CARMELINA

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

 

Ročník 2018

Nivolumab v léčbě starších pacientů s pokročilým skvamózním NSCLC – výsledky z italského programu EAP

Číslo 6 / 2018

Asociace mezi imunitními nežádoucími účinky a klinickým prospěchem u pacientů s pokročilým NSCLC léčených nivolumabem

Číslo 6 / 2018

Tocilizumab v léčbě pacientů s obrovskobuněčnou arteriitidou – studie GiACTA

Číslo 6 / 2018

Tocilizumab v léčbě pacientů s obrovskobuněčnou arteriitidou – studie GiACTA

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Porovnání biologické léčby necílené na TNF a druhé anti-TNF terapie u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí na první anti-TNF léčbu – studie ROC

Číslo 6 / 2018

Nivolumab v léčbě NSCLC – užívání, současná praxe a ekonomické hodnocení ve Francii

Číslo 6 / 2018

Sarilumab u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na metotrexát – výsledky po dvou letech sledování

Číslo 6 / 2018

Sarilumab u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na metotrexát – výsledky po dvou letech sledování

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Číslo 6 / 2018

Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou

Číslo 6 / 2018

Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost paklitaxelu a karboplatiny ± bevacizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 6 / 2018

Účinnost a snášenlivost neoadjuvantního režimu s pertuzumabem v léčbě HER2+ lokalizovaného karcinomu prsu

Číslo 6 / 2018

Adjuvantní podávání pertuzumabu a trastuzumabu v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu – studie APHINITY

Číslo 6 / 2018

Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT

Číslo 6 / 2018

Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Účinnost a bezpečnost baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na csDMARD nebo bDMARD – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 6 / 2018

Účinnost a bezpečnost baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na csDMARD nebo bDMARD – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER

Číslo 6 / 2018

Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Imunogenita anti-TNF-α léků a její souvislost se sekundárním selháním této terapie – studie REASON

Číslo 6 / 2018

Biosimilární přípravky etanerceptu – bioekvivalence a zaměnitelnost s originálním etanerceptem

Číslo 6 / 2018

Tofacitinib u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou léčebnou odpovědí na DMARD – souhrnný přehled studií III. fáze

Číslo 6 / 2018

Tofacitinib u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou léčebnou odpovědí na DMARD – souhrnný přehled studií III. fáze

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy – devítiletá data o bezpečnosti a účinnosti

Číslo 6 / 2018

Bemiparin vs. enoxaparin u pacientů s hlubokou žilní trombózou

Číslo 6 / 2018

Bemiparin vs. enoxaparin u pacientů s hlubokou žilní trombózou

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Petr Magrot

Dabrafenib a trametinib v kombinované terapii – poolovaná analýza tříletých dat zaměřená na prediktivní faktory ovlivňující výstupy léčby

Číslo 6 / 2018

Přežití u pacientů s pazopanibem v 1. linii léčby mRCC – review a metaanalýza dat z reálné klinické praxe

Číslo 6 / 2018

Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS

Číslo 6 / 2018

Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC

Číslo 5 / 2018

Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC

Číslo 5 / 2018

Postavení afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (komentář)

MUDr. Markéta Černovská

hodnoNivolumab v léčbě dospělých pacientů s Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2018

Účinnost a bezpečnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v reálné praxi – výsledky italského programu s rozšířeným přístupem

Číslo 5 / 2018

Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2018

Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šafanda, Ph.D.

Atezolizumab vs. docetaxel u pacientů s pokročilým NSCLC – hodnocení léčby a kvality života pacienty ve studii OAK

Číslo 5 / 2018

Atezolizumab vs. docetaxel u pacientů s pokročilým NSCLC – hodnocení léčby a kvality života pacienty ve studii OAK

Číslo 5 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček

Relativní účinnost checkpoint inhibitorů u pacientů s pokročilým NSCLC v závislosti na expresi ligandu PD-L1 – metaanalýza

Číslo 5 / 2018

Úprava dávkování afatinibu v reálné klinické praxi u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací EGFR léčených v 1. linii

Číslo 5 / 2018

Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza

Číslo 4 / 2018

Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Preference agonistů receptoru pro GLP-1 u pacientů s DM 2. typu dosud neléčených injekčními léky – dulaglutid vs. liraglutid

Číslo 4 / 2018

Preference agonistů receptoru pro GLP-1 u pacientů s DM 2. typu dosud neléčených injekčními léky – dulaglutid vs. liraglutid

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Ľubica Sýkorová

Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků

Číslo 4 / 2018

Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD

Číslo 4 / 2018

Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem – studie DUAL VII

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem – studie DUAL VII

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Inzulin degludek vs. inzulin glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích

Číslo 4 / 2018

Inzulin degludek vs. inzulin glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Fixní kombinace tiotropium/olodaterol v léčbě CHOPN – studie DYNAGITO

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo 4 / 2018

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo 4 / 2018

Výsledky studie DEPICT-2 po 24 týdnech (Komentář ke studii)

Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET

Číslo 4 / 2018

Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii SUNSET: Deeskalace dlouhodobé terapie pacientů s CHOPN z LABA/LAMA + IKS na LABA/LAMA

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Účinnost a renální bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se současnou léčbou metforminem – data z reálné praxe

Číslo 4 / 2018

Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO

Číslo 4 / 2018

Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Uspořádání a výchozí charakteristiky účastníků kardiovaskulární studie REWIND s dulaglutidem

Číslo 4 / 2018

Uspořádání a výchozí charakteristiky účastníků kardiovaskulární studie REWIND s dulaglutidem

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Účinnost a bezpečnost rosuvastatinu v dávce 40 mg podávaného samostatně nebo v kombinaci s ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EXPLORER

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost léčby ezetimibem a rosuvastatinem v kombinaci i jako monoterapie v léčbě pacientů s primární hypercholesterolemií

Číslo 4 / 2018

Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA

Číslo 4 / 2018

Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT

Číslo 4 / 2018

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Číslo 4 / 2018

Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Účinnost omalizumabu u pacientů s těžkým alergickým astmatem v závislosti na počtu eosinofilů – studie STELLAIR

Číslo 4 / 2018

Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2

Číslo 4 / 2018

Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2

Číslo 4 / 2018

Nižší riziko kardiovaskulárních příhod a úmrtí ve spojitosti se zahájením léčby inhibitory SGLT2 vs. inhibitory DPP-4 – analýza ze studie CVD-REAL 2 (Komentář ke studii)

Setrvání na léčbě golimumabem v reálné klinické praxi – výsledky analýz z databáze registru LORHEN

Číslo 3 / 2018

Setrvání na léčbě golimumabem v reálné klinické praxi – výsledky analýz z databáze registru LORHEN

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo 3 / 2018

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Magda Šišková, CSc.

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ponatinib u pacientů s CML – konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů

Číslo 3 / 2018

Ponatinib u pacientů s CML – konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Výsledky přímé srovnávací studie sarilumab vs. adalimumab v monoterapii při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2018

Výsledky přímé srovnávací studie sarilumab vs. adalimumab v monoterapii při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Nivolumab a ipilimumab u pacientů s NSCLC s vysokou mutační zátěží – studie CheckMate 227

Číslo 3 / 2018

Nivolumab a ipilimumab u pacientů s NSCLC s vysokou mutační zátěží – studie CheckMate 227

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Switch na dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií a mírnými nežádoucími účinky při léčbě imatinibem – studie DASPERSE

Číslo 3 / 2018

Aflibercept s FOLFIRI v reálné klinické praxi – první data o bezpečnosti a kvalitě života ze studie ASQoP

Číslo 3 / 2018

Aflibercept s FOLFIRI v reálné klinické praxi – první data o bezpečnosti a kvalitě života ze studie ASQoP

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Jurečková

Identifikace prediktorů progrese strukturálního poškození sakroiliakálních kloubů u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou léčených dlouhodobě anti-TNF terapií – studie ESTHER

Číslo 3 / 2018

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A s inhibitory – studie HAVEN 1

Číslo 3 / 2018

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A s inhibitory – studie HAVEN 1

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Gabriela Romanová

Účinnost bDMARD v reálné praxi u pacientů s revmatoidní artritidou po ukončení léčby etanerceptem

Číslo 3 / 2018

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Číslo 3 / 2018

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Dlouhodobý vliv baricitinibu na radiografickou progresi kloubního poškození u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEYOND

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobý vliv baricitinibu na radiografickou progresi kloubního poškození u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEYOND

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Kabozantinib vs. standardní péče v 1. linii léčby pokročilého/metastatického renálního karcinomu

Číslo 3 / 2018

Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Číslo 3 / 2018

Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

inDosažení setrvalé odpovědi na léčbu sekukinumabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2018

inDosažení setrvalé odpovědi na léčbu sekukinumabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Dlouhodobá účinnost nivolumabu u pacientů s NSCLC – ASCO 2018

Číslo 3 / 2018

Primární léčba akutní promyelocytární leukemie kombinací oxid arsenitý a kyselina all-transretinová (ATRA) má lepší výsledky než léčba založená na kombinaci chemoterapie a ATRA: finální výsledky studie

Číslo 3 / 2018

Primární léčba akutní promyelocytární leukemie kombinací oxid arsenitý a kyselina all-transretinová (ATRA) má lepší výsledky než léčba založená na kombinaci chemoterapie a ATRA: finální výsledky studie

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Switch mezi etanerceptem a jeho biosimilární verzí u revmatických onemocnění – data z reálné klinické praxe

Číslo 3 / 2018

Přehled současných poznatků o postavení dasatinibu v léčbě CML a Ph+ ALL

Číslo 3 / 2018

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě pokročilého GIST po selhání imatinibu a sunitinibu – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě pokročilého GIST po selhání imatinibu a sunitinibu – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Preference subkutánního nebo intravenózního podání rituximabu mezi pacienty s non-hodgkinským lymfomem – studie PrefMab

Číslo 2 / 2018

Preference subkutánního nebo intravenózního podání rituximabu mezi pacienty s non-hodgkinským lymfomem – studie PrefMab

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. David Belada, Ph.D.

Trastuzumab emtansin (TDM1) v léčbě nemocných s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2018

Trastuzumab emtansin (TDM1) v léčbě nemocných s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Miloš Holánek

Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Nintedanib s docetaxelem ve 2. linii léčby adenokarcinomatózního NSCLC – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Nintedanib s docetaxelem ve 2. linii léčby adenokarcinomatózního NSCLC – metaanalýza

Číslo 2 / 2018

Komentář k metaanalýze studií nintedanib + docetaxel

MUDr. Leona Koubková

Tofacitinib v porovnání s etanerceptem v léčbě psoriázy

Číslo 2 / 2018

paAbirateron acetát v léčbě karcinomu prostaty u pacientů bez předchozí hormonální terapie – studie STAMPEDE

Číslo 2 / 2018

paAbirateron acetát v léčbě karcinomu prostaty u pacientů bez předchozí hormonální terapie – studie STAMPEDE

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

karPodskupinové analýzy ze studie CheckMate 025 – co přinášejí pro současné klinické postupy? Úvahy Sumanty Pala a spol.

Číslo 2 / 2018

karPodskupinové analýzy ze studie CheckMate 025 – co přinášejí pro současné klinické postupy? Úvahy Sumanty Pala a spol.

Číslo 2 / 2018

Komentář k článku Subset analyses from CheckMate 025: a challenge to current clinical dogma?

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě mCRC – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě mCRC – systematický přehled

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron vs. aprepitant/granisetron u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií – porovnání head-to-head

Číslo 2 / 2018

Účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron vs. aprepitant/granisetron u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií – porovnání head-to-head

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Bevacizumab v léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla – finální analýza přežití ze studie GOG 240

Číslo 2 / 2018

Bevacizumab v léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla – finální analýza přežití ze studie GOG 240

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Bednaříková

Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

jedprof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Nivolumab v léčbě pokročilého renálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě pokročilého renálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Léčba metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny – individualizace s ohledem na věk pacientů (Komentář ke studii)

Prevadoc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Číslo 2 / 2018

Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Účinnost a bezpečnost atezolizumabu ve 2. linii léčby NSCLC

Číslo 2 / 2018

Přežití bez radiologické progrese jako klinicky významný parametr u mCRPC – analýza studie PREVAIL

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě Hodgkinova lymfomu po selhání auto-HCT – prodloužený follow-up studie CheckMate 205

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě Hodgkinova lymfomu po selhání auto-HCT – prodloužený follow-up studie CheckMate 205

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2018

Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Účinnost adalimumabu z pohledu hodnocení PASI 90/PASI 100 v podmínkách běžné klinické praxe – osmileté sledování pacientů v centru biologické léčby v České republice

Číslo 1 / 2018

Účinnost adalimumabu z pohledu hodnocení PASI 90/PASI 100 v podmínkách běžné klinické praxe – osmileté sledování pacientů v centru biologické léčby v České republice

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Převedení nemocných s průduškovým astmatem pod kontrolou z fixní kombinace flutikason propionát/salmeterol na kombinaci flutikason propionát/formoterol a následné snížení dávkování: randomizovaná otevřená studie

Číslo 1 / 2018

Převedení nemocných s průduškovým astmatem pod kontrolou z fixní kombinace flutikason propionát/salmeterol na kombinaci flutikason propionát/formoterol a následné snížení dávkování: randomizovaná otevřená studie

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Účinnost kombinace inzulin degludek/liraglutid u různých kategorií pacientů – studie DUAL V

Číslo 1 / 2018

Účinnost fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v reálné klinické praxi – studie EXTRA

Číslo 1 / 2018

Účinnost fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v reálné klinické praxi – studie EXTRA

Číslo 1 / 2018

Postavení kombinace degludek/liraglutid v léčbě diabetes mellitus (komentář)

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Zkušenosti s používáním inhalátorů u pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi

Číslo 1 / 2018

Zkušenosti s používáním inhalátorů u pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi

Číslo 1 / 2018

Použití inhalačních systémů u pacientů s CHOPN – data z reálné praxe (komentář)

MUDr. Pavel Hrouda

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2

Číslo 1 / 2018

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studiím

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

exacerbaÚčinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE

Číslo 1 / 2018

exacerbaÚčinek erdosteinu na četnost a délku trvání exacerbací CHOPN – studie RESTORE

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2018

Účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu podle indikace schválené EMA – výběr dat ze studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2018

Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2018

Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s chronickým onemocněním ledvin

Číslo 1 / 2018

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen

Číslo 1 / 2018

Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen

Číslo 1 / 2018

Mortalita a morbidita u pacientů s renálním onemocněním při léčbě empagliflozinem a bezpečnost empagliflozinu u pacientů s postižením periferních tepen dolních končetin ve studii EMPA-REG OUTCOME (komentář)

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT

Číslo 1 / 2018

Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT

Číslo 1 / 2018

Klinicky významné zhoršení u pacientů s CHOPN léčených aklidiniem/formoterolem (komentář)

MUDr. Viktor Kašák

Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1

Číslo 1 / 2018

Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě Crohnovy nemoci: přehled a metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza

Číslo 6 / 2017

Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza

Číslo 6 / 2017

Inhibitory CDK4/6 mění léčebnou praxi u pokročilého karcinomu prsu (Komentář ke studii)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Číslo 6 / 2017

Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem – studie ODYSSEY DM-INSULIN

Číslo 6 / 2017

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem – studie ODYSSEY DM-INSULIN

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA

Číslo 6 / 2017

Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Ribociklib + letrozol vs. letrozol u starších pacientek s hormonálně pozitivním, HER2-negativním karcinomem prsu

Číslo 6 / 2017

Ribociklib + letrozol vs. letrozol u starších pacientek s hormonálně pozitivním, HER2-negativním karcinomem prsu

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Idelalisib u pacientů s vysoce rizikovým folikulárním lymfomem relabujícím po úvodní chemoimunoterapii

Číslo 6 / 2017

Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů starších 65 let

Číslo 6 / 2017

Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo 6 / 2017

Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II

Číslo 6 / 2017

Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo 6 / 2017

Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Aktivita kabazitaxelu u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po terapii léky s vlivem na androgenní receptor

Číslo 6 / 2017

Účinnost kabazitaxelu, abirateronu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenční léčbě u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – retrospektivní studie CATS

Číslo 6 / 2017

Sekvenční léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty – aktualizované výsledky z mezinárodní databáze FLAC

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost vismodegibu v léčbě bazocelulárního karcinomu – studie ERIVANCE BCC

Číslo 6 / 2017

Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK

Číslo 6 / 2017

Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Ibrutinib v léčbě lymfomu z plášťových buněk – poolovaná analýza tří studií

Číslo 6 / 2017

Panitumumab v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – studie PLANET-TTD

Číslo 5 / 2017

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo 5 / 2017

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Olga Černá

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo 5 / 2017

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Durvalumab po ukončené chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým a neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III – studie PACIFIC

Číslo 5 / 2017

Durvalumab v léčbě pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře

Číslo 5 / 2017

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – retrospektivní studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo 5 / 2017

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Číslo 5 / 2017

Nauzeu a zvracení po chemoterapii lze úspěšně eliminovat v rámci prevence (komentář)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Číslo 5 / 2017

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Číslo 5 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Ibrutinib vs. temsirolimus v léčbě pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk – studie RAY

Číslo 5 / 2017

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Číslo 5 / 2017

Daratumumab s pomalidomidem a dexamethasonem v léčbě relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu – studie EQUULEUS

Číslo 5 / 2017

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo 5 / 2017

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Číslo 5 / 2017

Regorafenib – nová šance pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem (komentář)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Léčba tikagrelorem a klopidogrelem hodnocená na základě času do výskytu sledovaných událostí – nová analýza studie PLATO

Číslo 4 / 2017

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo 4 / 2017

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo 4 / 2017

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo 4 / 2017

Studie FOURIER – začátek nové léčby dyslipidemie? (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo 4 / 2017

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

Konkoprof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost fixní kombinace aklidinium/formoterol v terapii pacientů s CHOPN – extenze studie AUGMENT

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo 4 / 2017

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo 4 / 2017

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Tikagrelor vs. kyselina acetylsalicylová u pacientů s akutní embolickou cévní mozkovou příhodou neznámé příčiny

Číslo 4 / 2017

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo 4 / 2017

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo 4 / 2017

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – studie FULFIL

Číslo 4 / 2017

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2017

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2017

Klinicky významné zhoršení (Clinically important deterioration) – jiný přístup v hodnocení efektu léčby CHOPN (komentář)

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Rivaroxaban vs. kyselina acetylsalicylová v prodloužené léčbě žilního tromboembolismu

Číslo 4 / 2017

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Umeklidinium bromid versus placebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2017

Účinnost a bezpečnost umeklidinia v porovnání s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2017

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Číslo 3 / 2017

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Číslo 3 / 2017

apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Vliv glukosamin sulfátu na spotřebu úlevové léčby u pacientů s osteoartrózou kolene – výsledky studie PEGASus

Číslo 3 / 2017

Vliv glukosamin sulfátu na spotřebu úlevové léčby u pacientů s osteoartrózou kolene – výsledky studie PEGASus

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo 3 / 2017

Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie z reálné praxe

Číslo 3 / 2017

Vliv adalimumabu na biomarkery kardiovaskulárního rizika u pacientů s psoriázou

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Číslo 3 / 2017

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo 3 / 2017

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost agomelatinu v reálné klinické praxi – poolovaná analýza čtyř studií

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Účinnost a bezpečnost tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou po selhání konvenčních syntetických či biologických chorobu modifikujících léků

Číslo 3 / 2017

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Riziko infekcí při léčbě revmatoidní artritidy různými inhibitory TNF-α – metaanalýza

Číslo 3 / 2017

BiologicÚčinnost sekukinumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou v různých lokalitách – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 3 / 2017

Sarilumab v kombinaci s metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – bezpečnost, účinnost a výsledky udávané pacienty ve studii MOBILITY

Číslo 3 / 2017

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo 2 / 2017

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo 2 / 2017

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studiím s inhibitorem ALK alektinibem hodnotícím jeho účinnost, bezpečnost a ovlivňování mozkových metastáz

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Číslo 2 / 2017

Současnost a budoucnost testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (komentář)

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo 2 / 2017

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nepřímé porovnání kombinace dabrafenibu a trametinibu vs. vemurafenibu a kobimetinibu u pacientů s metastatickým melanomem

Číslo 2 / 2017

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2017

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo 2 / 2017

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2017

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo 1 / 2017

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost perorálních inhibitorů receptorů P2Y12 v léčbě akutního koronárního syndromu – aktualizovaná síťová metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor vs. klopidogrel u pacientů s akutním koronárním syndromem ve vztahu k renálním funkcím – analýza studie PLATO

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Číslo 1 / 2017

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Alirocumab v monoterapii nebo v kombinaci se statiny v dávce 300 mg každé 4 týdny – studie ODYSSEY CHOICE I

Číslo 1 / 2017

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo 1 / 2017

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo 1 / 2017

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Vrtal

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Číslo 1 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Jsou inhibitory ACE a sartany skutečně rovnocenné v léčbě arteriální hypertenze u pacientů bez srdečního selhání? (komentář)

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo 1 / 2017

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Léčba axiální spondyloartritidy v reálné klinické praxi ambulantních revmatologů – neintervenční sledování

Mgr. Lada Lžičařová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

specificprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Kombinace empagliflozinu a linagliptinu jako iniciální léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Alirocumab v terapii pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií

Číslo 6 / 2016

Udržení remise a setrvání na monoterapii po 66 měsících u pacientů s psoriatickou artritidou léčených etanerceptem

Číslo 6 / 2016

Účinnost anti-TNF-α léčby u pacientů s mimokloubní manifestací ankylozující spondylitidy – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Kombinace dabrafenibu a trametinibu u pacientů s pokročilým melanomem – výsledky studie COMBI-v po třech letech sledování

Číslo 6 / 2016

Zlepšení klinických, funkčních a pracovních výsledků léčby u pacientů se spondyloartritidou léčených adalimumabem v podmínkách běžné klinické praxe ve střední a východní Evropě

Číslo 6 / 2016

Vliv přítomnosti ACPA a revmatoidního faktoru na výsledky léčby abataceptem – údaje z registru Corrona RA

Číslo 6 / 2016

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo 6 / 2016

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Ribociklib v 1. linii léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie MONALEESA-2

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Léčba edoxabanem oproti léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ENGAGE AF-TIMI 48

Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – zkušenosti z reálné praxe

Číslo 6 / 2016

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo 6 / 2016

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2016

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Bezpečnost everolimu v kombinaci s exemestanem v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu v reálné klinické praxi

Číslo 6 / 2016

Časná klinická odpověď predikuje dlouhodobé výsledky léčby certolizumab pegolem u pacientů s axiální spondyloartritidou nebo psoriatickou artritidou

Číslo 6 / 2016

Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Číslo 6 / 2016

Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Dasatinib vs. nilotinib v léčbě chronické myeloidní leukemie – porovnání účinnosti

Číslo 5 / 2016

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2016

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, Ph.D.

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2016

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Nákladová efektivita pazopanibu v porovnání se sunitinibem u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 5 / 2016

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo 5 / 2016

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Číslo 5 / 2016

Nová sféra neoadjuvantní léčby HER2-pozitivního karcinomu prsu (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo 5 / 2016

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost trastuzumab emtansinu u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2016

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2016

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jana Marková

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo 5 / 2016

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo 5 / 2016

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Černovská

Afatinib vs. gefitinib v 1. linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 7

Číslo 5 / 2016

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo 5 / 2016

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Číslo 5 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Účinnost afliberceptu + FOLFIRI ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2016

Účinnost a bezpečnost kabazitaxelu v reálné klinické praxi

Číslo 5 / 2016

Snášenlivost fixní kombinace netupitantu a palonosetronu – poolovaná analýza studií II. a III. fáze

Číslo 5 / 2016

Dlouhodobá léčba fingolimodem u roztroušené sklerózy – výsledky 4,5leté extenze studie TRANSFORMS

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 4 / 2016

Alirocumab v porovnání s placebem a ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ODYSSEY COMBO I a ODYSSEY COMBO II

Číslo 4 / 2016

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo 4 / 2016

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Vliv změny anti-TNF-α přípravku z nemedicínských příčin na výsledky léčby

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Číslo 4 / 2016

Srdeční selhání a sitagliptin (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Nepřímé porovnání účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace aklidinia a formoterolu oproti tiotropiu v léčbě pacientů s CHOPN

Číslo 4 / 2016

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Pokles četnosti všech kardiovaskulárních příhod při léčbě kombinací ezetimib/simvastatin u pacientů po akutním koronárním syndromu – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 4 / 2016

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Číslo 4 / 2016

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Edelsberger

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo 4 / 2016

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Glatiramer acetát u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – účinnost, bezpečnost a vliv na spasticitu

Číslo 4 / 2016

Výsledky pacientů po akutním infarktu myokardu léčených tikagrelorem nebo klopidogrelem – zkušenosti z registru SWEDEHEART

Číslo 4 / 2016

Studie FLAME: Fixní kombinace bronchodilatancií jako nová možnost léčby pacientů s CHOPN s rizikem exacerbací

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo 4 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo 4 / 2016

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Vliv flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na přežití pacientů s CHOPN a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem – studie SUMMIT

Číslo 4 / 2016

Srovnání dlouhodobých výsledků léčby v závislosti na kumulativní dávce IFN-β1a podávaného subkutánně v různých skupinách pacientů s roztroušenou sklerózou: analýza studie PRISMS-15

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 4 / 2016

Léčba idiopatické plicní fibrózy pirfenidonem po klinicky významné progresi

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Umeklidinium/vilanterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 4 / 2016

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 4 / 2016

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní v reálné klinické praxi – studie XANTUS

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Číslo 3 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Číslo 3 / 2016

Stane se ateroskleróza vyléčitelným onemocněním? (komentář)

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Stane se ateroskleróza vyléčitelným onemocněním? (komentář)

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Dlouhodobá účinnost interferonu-β1b u pacientů s roztroušenou sklerózou – analýzy studie BENEFIT při délce sledování 11 let

Číslo 3 / 2016

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Číslo 3 / 2016

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy – systematický přehled

Číslo 3 / 2016

Analýza výsledků léčby po nemedicínské substituci inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru

Číslo 3 / 2016

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo 3 / 2016

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dvanáctileté údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti teriflunomidu – výsledky prodloužení studie II. fáze P7

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Klinické výsledky spojené se substitucí nebo vysazením inhibitorů TNF z nemedicínských důvodů

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Číslo 3 / 2016

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo 3 / 2016

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo 3 / 2016

Komentář ke článku

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo 3 / 2016

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobá účinnost fingolimodu vyjádřená parametrem NEDA a jeho prediktivní význam – analýzy studií FREEDOMS a FREEDOMS II při délce sledování 7 let

Číslo 3 / 2016

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2016

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Číslo 2 / 2016

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Číslo 2 / 2016

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo 2 / 2016

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2016

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo 2 / 2016

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo 2 / 2016

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo 1 / 2016

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo 1 / 2016

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Studie EMPA-REG OUTCOME pohledem kardiologa (komentář)

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu – komentář s diskusí

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Číslo 1 / 2016

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Flutikason furoát v kombinaci s vilanterolem v léčbě asthma bronchiale

Číslo 1 / 2016

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo 1 / 2016

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo 1 / 2016

Komentář k post hoc analýze studie EUROPA

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu – metaanalýza u více než 17 000 pacientů

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2016

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Porovnání klinické účinnosti liraglutidu oproti lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených metforminem – 26týdenní prospektivní randomizovaná studie LIRA-LIXI

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo 1 / 2016

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo 1 / 2016

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Číslo 1 / 2016

Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo 1 / 2016

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář k metaanalýze

doProf. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo 1 / 2016

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

 

Ročník 2015

Vliv předchozí biologické léčby na terapeutickou odpověď u pacientů s revmatoidní artritidou léčených adalimumabem

Číslo 6 / 2015

Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém

Číslo 6 / 2015

Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Nepřímé porovnání mezi podkožně podávanými biologickými látkami v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo 6 / 2015

Predikce dlouhodobé odpovědi na antidepresivní léčbu podle smutku a radosti

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE

Číslo 6 / 2015

Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 6 / 2015

Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 6 / 2015

Komentář k nové analýze studie IMPROVE-IT o dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a hs-CRP

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Dvouleté zhodnocení rentgenových a klinických výsledků u pacientů s revmatoidní artritidou ve studii CAMEO (Kanadská studie s etanerceptem a metotrexátem)

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Klinická využitelnost koncentrací anti-TNF a měření protilátek pro předpověď dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 6 / 2015

Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo 6 / 2015

Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR

Číslo 6 / 2015

Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Ettler

Fixní kombinace fenofibrát/simvastatin zlepšuje lipidový profil

Číslo 6 / 2015

Fixní kombinace fenofibrát/simvastatin zlepšuje lipidový profil

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1

Číslo 6 / 2015

Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1

Číslo 6 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky v prevenci relapsu u pacientů s recentně diagnostikovanou schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo 6 / 2015

Pembrolizumab – nový inhibitor receptoru PD-1 v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo 5 / 2015

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Číslo 5 / 2015

Antiemetická kombinace netupitantu s palonosetronem v jedné tabletě (komentář)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 5 / 2015

Antiemetická kombinace netupitantu s palonosetronem v jedné tabletě (komentář)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Vliv předchozí chemoterapie na účinnost everolimu a konečné výsledky celkového přežití u pacientů s pokročilým pNET – analýzy studie RADIANT-3

Číslo 5 / 2015

Prodloužená doba přežívání vlivem podávání bevacizumabu u pokročilého karcinomu děložního čípku

Číslo 5 / 2015

Prodloužená doba přežívání vlivem podávání bevacizumabu u pokročilého karcinomu děložního čípku

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Sorafenib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na léčbu radioaktivním jodem

Číslo 5 / 2015

Sorafenib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na léčbu radioaktivním jodem

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Palbociclib, inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4/6, v kombinaci s letrozolem v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu: randomizovaná studie PALOMA-1/TRIO-18

Číslo 5 / 2015

Palbociclib, inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4/6, v kombinaci s letrozolem v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu: randomizovaná studie PALOMA-1/TRIO-18

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studiím PALOMA

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Doporučení pro léčbu crizotinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s přestavbou genu ALK – konsensus panelu odborníků

Číslo 5 / 2015

Doporučení pro léčbu crizotinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s přestavbou genu ALK – konsensus panelu odborníků

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Prognostické faktory přežití a sekvenční léčba u nemocných s metastazujícím karcinomem prostaty předléčených docetaxelem

Číslo 5 / 2015

Současné možnosti systémové léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (komentář)

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Současné možnosti systémové léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (komentář)

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Prodloužení doby přežití u nemocných s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty – studie STAMPEDE

Číslo 5 / 2015

Prodloužení doby přežití u nemocných s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty – studie STAMPEDE

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Výsledky sekvence pazopanib → inhibitor mTOR u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v podmínkách běžné praxe

Číslo 5 / 2015

Výsledky sekvence pazopanib → inhibitor mTOR u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v podmínkách běžné praxe

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem v 1. linii léčby metastazujícího melanomu

Číslo 5 / 2015

Nivolumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2015

Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy

Číslo 4 / 2015

Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Číslo 4 / 2015

Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2015

Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Tiotropium v léčbě průduškového astmatu dospělých

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Úspěšnost léčby liraglutidem – výsledky post hoc analýzy studie EVIDENCE

Číslo 4 / 2015

Nákladová efektivita sevelameru v porovnání s kalcium karbonátem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy – analýza studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2015

Nová paradigmata v léčbě CHOPN: Jak mohou výsledky studie LANTERN ovlivnit pohled na léčbu CHOPN?

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v porovnání s volnou kombinací tiotropia a formoterolu u pacientů s CHOPN – studie QUANTIFY

Číslo 4 / 2015

Porovnání účinnosti a bezpečnosti lixisenatidu podávaného 1x denně v kombinaci s inzulinem glargin vs. režimy Bazal Plus a Bazal Bolus s inzulinem glulisin

Číslo 4 / 2015

Studie ODYSSEY LONG TERM

MUDr. Petr Janský

Číslo 4 / 2015

Kardiovaskulární bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ELIXA

Číslo 4 / 2015

Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod

Číslo 4 / 2015

Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – studie INPULSIS-1 a INPULSIS-2

Číslo 4 / 2015

Účinnost a bezpečnost canagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2015

Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT

Číslo 4 / 2015

Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT

Číslo 4 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost dapagliflozinu přidaného ke kombinaci saxagliptin + metformin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky otevřené fáze studie NCT01646320

Číslo 4 / 2015

Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze – doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Riziko hospitalizace pro srdeční selhání při léčbě inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 vs. deriváty sulfonylurey a při terapii saxagliptinem vs. sitagliptinem v podmínkách běžné klinické praxe

Číslo 4 / 2015

Úpravy dávkování anti-TNF-α léků u pacientů s revmatoidní artritidou v běžné klinické praxi

Číslo 3 / 2015

Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů se syndromem neklidných nohou – studie RELOXYN

Číslo 3 / 2015

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Pavel Dohnal

Číslo 3 / 2015

Klinické zkušenosti s léčbou syndromu neklidných nohou kombinací oxycodon/naloxon (komentář ke studii)

MUDr. Pavel Dohnal

Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2015

Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky signifikantně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo 3 / 2015

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky signifikantně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – výsledky extenze studie RAPID 1

Číslo 3 / 2015

Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze

Číslo 3 / 2015

Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Imunogenita anti-TNF léků u pacientů s psoriatickou artritidou

Číslo 3 / 2015

Vliv předchozí léčby docetaxelem na účinnost radia-223 u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – subanalýza studie ALSYMPCA

Číslo 2 / 2015

Vliv předchozí léčby docetaxelem na účinnost radia-223 u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – subanalýza studie ALSYMPCA

Číslo 2 / 2015

Komentář k subanalýze studie ALSYMPCA

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Ramucirumab v kombinaci s paclitaxelem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce – studie RAINBOW

Číslo 2 / 2015

Ramucirumab v kombinaci s paclitaxelem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce – studie RAINBOW

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Radka Obermannová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost afliberceptu v kombinaci s FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – analýza studie VELOUR

Číslo 2 / 2015

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost afliberceptu v kombinaci s FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – analýza studie VELOUR

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Palonosetron v léčbě nevolnosti a zvracení navozených chemoterapií

Číslo 2 / 2015

Postavení palonosetronu v antiemetické profylaxi v České republice (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 2 / 2015

Postavení palonosetronu v antiemetické profylaxi v České republice (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty bez předchozí chemoterapie – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2015

Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty bez předchozí chemoterapie – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii PREVAIL

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2015

Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo 1 / 2015

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo 1 / 2015

Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo 1 / 2015

Postavení kombinace fluticason/formoterol v léčbě astmatu - Komentář ke studii

MUDr. Petr Honomichl

Predikce odpovědi na podávání perindoprilu dle výsledku studie EUROPA

Číslo 1 / 2015

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo 1 / 2015

Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo 1 / 2015

Exacerbace CHOPN při léčbě indacaterolem - Komentář ke studii

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo 1 / 2015

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii - Přichází doba fixních trojkombinací?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Fixní kombinace beclomethason/formoterol s velmi jemnými částicemi u pacientů s těžkým stadiem chronické obstrukční plicní nemoci a anamnézou exacerbací

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Léčba ivabradinem u nemocných s chronickým srdečním selháním: zmírnění příznaků a zlepšení kvality života v klinické praxi

Číslo 1 / 2015

Účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě erektilní dysfunkce: systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2015

Účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě erektilní dysfunkce: systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Karel Kočí, CSc.

Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Číslo 1 / 2015

Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

 

Ročník 2014

Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem

Číslo 6 / 2014

Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Bezpečnost různých inhibitorů TNF-α v terapii revmatoidní artritidy – metaanalýza 44 randomizovaných kontrolovaných studií

Číslo 6 / 2014

Převod (switch) na paliperidon s prodlouženým uvolňováním a jeho dávkování – doporučení pro klinickou praxi

Číslo 6 / 2014

Klinická doporučení pro převádění na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Klinická doporučení pro převádění na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou

Číslo 6 / 2014

Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Adherence a spotřeba zdrojů u pacientů léčených biologickou léčbou: výsledky studie BEETLE

Číslo 6 / 2014

Účinnost infliximabu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na etanercept nebo adalimumab

Číslo 6 / 2014

Alirocumab vs. ezetimib u pacientů s hypercholesterolemií – studie ODYSSEY MONO

Číslo 6 / 2014

Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy z pohledu pacientů

Číslo 6 / 2014

Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy z pohledu pacientů

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu

Číslo 6 / 2014

Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu

Číslo 6 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Trvalá dobrá klinická odpověď u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou po třech letech kontinuální léčby etanerceptem – studie ESTHER

Číslo 6 / 2014

Everolimus v terapii nemocných s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu po selhání trastuzumabu – studie BOLERO-3

Číslo 5 / 2014

Everolimus v terapii nemocných s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu po selhání trastuzumabu – studie BOLERO-3

Číslo 5 / 2014

Postavení everolimu v léčbě karcinomu prsu (komentář)

MUDr. Lucie Betlachová

Afatinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Afatinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Marcela Tomíšková

Účinnost a bezpečnost palonosetronu v profylaxi nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Účinnost a bezpečnost palonosetronu v profylaxi nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií – metaanalýza

Číslo 5 / 2014

Komentář k přehledovému článku

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Aflibercept vs. placebo v kombinaci s fluorouracilem, leucovorinem a irinotecanem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – podskupinová analýza studie VELOUR

Číslo 5 / 2014

Aflibercept vs. placebo v kombinaci s fluorouracilem, leucovorinem a irinotecanem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – podskupinová analýza studie VELOUR

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost udržovací léčby pemetrexedem u pacientů s pokročilým nonskvamózním NSCLC po indukční terapii pemetrexedem + cisplatinou – porovnání studií JMBD a PARAMOUNT

Číslo 5 / 2014

Účinnost a bezpečnost udržovací léčby pemetrexedem u pacientů s pokročilým nonskvamózním NSCLC po indukční terapii pemetrexedem + cisplatinou – porovnání studií JMBD a PARAMOUNT

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Bezpečnost a účinnost vemurafenibu u pacientů s maligním melanomem s mutacemi BRAF V600E a BRAF V600K – prodloužené sledování studie BRIM-3

Číslo 5 / 2014

Bezpečnost a účinnost vemurafenibu u pacientů s maligním melanomem s mutacemi BRAF V600E a BRAF V600K – prodloužené sledování studie BRIM-3

Číslo 5 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová

Režimy FOLFOX a FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem u pacientů s metastatickým kolorektálním nebo rektálním adenokarcinomem s nemutovaným genem KRAS – studie CALGB/SWOG 80405

Číslo 5 / 2014

Režimy FOLFOX a FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem u pacientů s metastatickým kolorektálním nebo rektálním adenokarcinomem s nemutovaným genem KRAS – studie CALGB/SWOG 80405

Číslo 5 / 2014

CALGB/SWOG 80405 – negativní klinická studie s pozitivními výsledky? (komentář)

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Lixisenatid v kombinaci s bazálním inzulinem ± perorálními diabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Supplementum 2 / 2014

Účinnost a bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetem 2. typu ve věkové skupině ≥ 65 let a ≥ 75 let

Supplementum 2 / 2014

Roflumilast a dušnost u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo 4 / 2014

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo 4 / 2014

Současnost očkování proti lidskému papilomaviru v ČR - komentář

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo 4 / 2014

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo 4 / 2014

Studie PLATO a její výsledky – komentář

MUDr. Jiří Knot; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo 4 / 2014

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Hromadná analýza dat prokázala příznivý profil bezpečnosti a snášenlivosti mirabegronu v léčbě hyperaktivního močového měchýře

Číslo 4 / 2014

Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2014

Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Číslo 3 / 2014

Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Číslo 3 / 2014

Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo 3 / 2014

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Účinnost ASU v léčbě osteoartrózy kyčlí v kontextu studie ERADIAS

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA

Číslo 3 / 2014

Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Číslo 3 / 2014

Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobé setrvávání na léčbě inhibitory TNF u pacientů s revmatoidní artritidou: systematický přehled údajů z evropských národních lékových registrů

Číslo 3 / 2014

Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 3 / 2014

Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem

Číslo 3 / 2014

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo 2 / 2014

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Kombinace docetaxelu s nintedanibem v porovnání s docetaxelem a placebem u pacientů s předtím již léčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie III. fáze LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2014

Pazopanib při udržovací léčbě pokročilého karcinomu ovarií a vejcovodů nebo primárního karcinomu peritonea u žen bez progrese po prvoliniové chemoterapii: studie AGO-OVAR16

Číslo 2 / 2014

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo 2 / 2014

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo 2 / 2014

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2014

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová

Postavení chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty s progresí po léčbě docetaxelem – doporučení expertů

Číslo 2 / 2014

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Porovnání výsledků léčby everolimem, temsirolimem a sorafenibem ve 2. linii léčby metastatického karcinomu ledviny v USA

Číslo 2 / 2014

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo 2 / 2014

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Komentář

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Eltrombopag v léčbě trombocytopenie u pacientů s maligními a nemaligními hematologickými poruchami

Číslo 2 / 2014

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2014

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Číslo 1 / 2014

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2014

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo 1 / 2014

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným kombinací metforminu se sulfonylureou

Číslo 1 / 2014

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo 1 / 2014

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., DrSc.

Porovnání účinků kombinace budesonid/formoterol vs. fluticason/salmeterol na intenzitu zánětu a zhoršené funkce dolních cest dýchacích u pacientů s potřebou zvýšení dávek inhalačních kortikosteroidů

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost tiotropia podávaného pomocí inhalačního systému Respimat – studie TIOSPIR

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Subkutánně aplikovaný abatacept v terapii revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2013

Subkutánně aplikovaný abatacept v terapii revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Číslo 6 / 2013

Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA

Číslo 6 / 2013

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE

Číslo 6 / 2013

Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobá bezpečnost a přežívání při léčbě revmatoidní artritidy etanerceptem

Číslo 6 / 2013

Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy

Číslo 6 / 2013

Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Antidepresivní účinnost agomelatinu oproti SSRI/SNRI: výsledky poolované analýzy přímých srovnávacích studií

Číslo 6 / 2013

Analýza mutací KRAS/NRAS a BRAF ve studii FIRE-3

Číslo 6 / 2013

Analýza mutací KRAS/NRAS a BRAF ve studii FIRE-3

Číslo 6 / 2013

Komentář k nové analýze studie FIRE-3 z ESMO 2013 v Amsterdamu

MUDr. Eva Sedláčková

Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýzy studie GO-AFTER

Číslo 6 / 2013

Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýzy studie GO-AFTER

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD

Číslo 6 / 2013

Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD

Číslo 6 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Kardiovaskulární bezpečnost léčby pertuzumabem s trastuzumabem v kombinaci se standardní neoadjuvantní chemoterapií – studie TRYPHAENA

Číslo 6 / 2013

Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

Číslo 6 / 2013

Účinek everolimu na progresi metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu – subanalýza studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2013

Účinek everolimu na progresi metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu – subanalýza studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Vliv trimetazidinu na mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním

Číslo 5 / 2013

Vliv trimetazidinu na mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Lapatinib v kombinaci s capecitabinem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami – studie LANDSCAPE

Číslo 5 / 2013

Lapatinib v kombinaci s capecitabinem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami – studie LANDSCAPE

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Pomalidomid v kombinaci s nízkodávkovaným dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním vůči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo 5 / 2013

Pomalidomid v kombinaci s nízkodávkovaným dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním vůči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Axitinib vs. sorafenib ve 2. linii léčby pokročilého renálního karcinomu – aktualizovaná data ze studie III. fáze

Číslo 5 / 2013

Abirateron v léčbě metastatického karcinomu prostaty u pacientů bez předcházející chemoterapie

Číslo 5 / 2013

Abirateron v léčbě metastatického karcinomu prostaty u pacientů bez předcházející chemoterapie

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Komentár ku klinickej štúdii FIRE-3

MUDr. Tomáš Šálek

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 5 / 2013

Aktualizované výsledky studie FIRE-3 z kongresu WCGC (komentář)

Cabazitaxel prodlužuje přežití a tlumí bolest u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie TROPIC

Číslo 5 / 2013

Cabazitaxel prodlužuje přežití a tlumí bolest u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie TROPIC

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pokročilého melanomu

Číslo 5 / 2013

Čtyřleté přežívání u pacientů s metastatickým melanomem léčených ipilimumabem v klinických studiích II. fáze

Číslo 5 / 2013

Čtyřleté přežívání u pacientů s metastatickým melanomem léčených ipilimumabem v klinických studiích II. fáze

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Crizotinib vs. chemoterapie v léčbě pokročilého ALK-pozitivního karcinomu plic

Číslo 5 / 2013

Everolimus vs. sunitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu – studie RECORD-3

Číslo 5 / 2013

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – analýza podskupin studie COMFORT-1

Číslo 5 / 2013

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – analýza podskupin studie COMFORT-1

Číslo 5 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Libor Červinek

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo 4 / 2013

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Porovnání kombinací budesonid/formoterol a fluticason/salmeterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie PATHOS

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2013

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo 4 / 2013

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2013

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo 4 / 2013

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Číslo 4 / 2013

Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo 4 / 2013

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo 4 / 2013

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo 4 / 2013

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo 4 / 2013

Lercanidipin v kombinační léčbě - komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo 4 / 2013

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo 4 / 2013

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo 4 / 2013

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Lixisenatid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – studie GetGoal

Číslo 4 / 2013

Účinek časné léčby glatiramer acetátem u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – studie PreCISe

Číslo 3 / 2013

Účinek časné léčby glatiramer acetátem u pacientů s klinicky izolovaným syndromem – studie PreCISe

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Hana Přikrylová Vranová, Ph.D.

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii: Jaká je evidence o účinnosti chondroitin sulfátu jako léku?

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Číslo 3 / 2013

Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Porovnání účinnosti biologických léků u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala léčba konvenčními DMARDs

Číslo 3 / 2013

Vliv ASU na radiografickou progresi osteoartrózy kyčle – studie ERADIAS

Číslo 3 / 2013

Vliv ASU na radiografickou progresi osteoartrózy kyčle – studie ERADIAS

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Číslo 3 / 2013

Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu dvou let – výsledky extenze studie GO-REVEAL

Číslo 3 / 2013

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu dvou let – výsledky extenze studie GO-REVEAL

Číslo 3 / 2013

Komentář k dlouhodobé extenzi studie GO-REVEAL

MUDr. Jiří Štolfa

Interferon-β1a v kombinaci s glatiramer acetátem v léčbě roztroušené sklerózy – studie CombiRx

Číslo 3 / 2013

Interferon-β1a v kombinaci s glatiramer acetátem v léčbě roztroušené sklerózy – studie CombiRx

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

Tocilizumab zpomaluje strukturální poškození chrupavky a zlepšuje fyzické funkce pacientů s revmatoidní artritidou nedostatečně odpovídajících na léčbu methotrexátem – studie LITHE po dvou letech; Dlouhodobá bezpečnost a účinnost tocilizumabu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2013

Tocilizumab zpomaluje strukturální poškození chrupavky a zlepšuje fyzické funkce pacientů s revmatoidní artritidou nedostatečně odpovídajících na léčbu methotrexátem – studie LITHE po dvou letech; Dlouhodobá bezpečnost a účinnost tocilizumabu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2013

Komentář ke studiím

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo 2 / 2013

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 2 / 2013

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo 2 / 2013

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Úloha neoadjuvantní a adjuvantní léčby u pacientů s karcinomem prostaty podstupujících radikální prostatektomii

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Číslo 2 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo 1 / 2013

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem a pioglitazonem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Nebivolol v terapii pacientů s arteriální hypertenzí stupně 2

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost glykopyrronium bromidu v terapii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – výsledky studií GLOW1–3

Číslo 1 / 2013

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo 1 / 2013

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo 1 / 2013

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo 1 / 2013

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Exenatid v kombinaci s bazálním inzulinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo 1 / 2013

Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

Ročník 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo 6 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Vliv aripiprazolu na verbální paměť a fluenci u schizofreniků – subanalýza studie ESCAPE

Číslo 6 / 2012

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo 6 / 2012

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo 6 / 2012

Komentář ke článku

MUDr. František Šenk

Vliv glatiramer acetátu na reaktivaci roztroušené sklerózy po přerušení léčby natalizumabem

Číslo 6 / 2012

Pazopanib ve srovnání se sunitinibem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – studie COMPARZ

Číslo 6 / 2012

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Zezulová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Tofacitinib nebo adalimumab vs. placebo v léčbě revmatoidní artritidy – studie ORAL Standard

Číslo 6 / 2012

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Číslo 6 / 2012

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Skácelová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo 6 / 2012

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Číslo 6 / 2012

Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii s aplikací tocilizumabu u revmatoidní artritidy (Studie ACT-Sure)

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Číslo 6 / 2012

Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Číslo 6 / 2012

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Doporučení pro použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo 6 / 2012

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost fampridinu v terapii poruch chůze při roztroušené skleróze

Číslo 6 / 2012

Retigabin v přídatné léčbě dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty – integrovaná analýza tří pivotních studií

Číslo 6 / 2012

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

MUDr. Milan Kuman

Číslo 6 / 2012

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Číslo 6 / 2012

Komentáře ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Subkutánní vs. intravenózní podání trastuzumabu v (neo)adjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu stadia I–III: studie HannaH

Číslo 5 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost léčby everolimem u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo 5 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo 5 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo 5 / 2012

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo 5 / 2012

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2012

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo 5 / 2012

Optimální léčba nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo 5 / 2012

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2012

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – studie CORRECT

Číslo 5 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo 5 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo 5 / 2012

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Porovnání účinnosti axitinibu a sorafenibu v léčbě pokročilého renálního karcinomu – studie AXIS

Číslo 5 / 2012

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2012

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo 5 / 2012

Jak léčit v případě, že předchozí léčba selhala (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo 5 / 2012

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Ipilimumabem navozená blokáda CTLA-4 v léčbě metastazujícího melanomu – dlouhodobé výsledky 177 pacientů

Číslo 5 / 2012

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo 4 / 2012

Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo 4 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo 4 / 2012

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo 4 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Rivaroxaban vs. warfarin u pacientů s atriální fibrilací a prodělanou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou – analýza podskupin studie ROCKET-AF

Číslo 4 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Supplementum 1 / 2012

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Výsledky léčby intravenózním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie DIVA

Supplementum 1 / 2012

Výsledky léčby perorálním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie MOBILE

Supplementum 1 / 2012

Od klinických studií ke každodenní praxi

MUDr. Tomáš Hála

Supplementum 1 / 2012

Ovlivnění rentgenové progrese revmatoidní artritidy adalimumabem – integrovaná analýza studií PREMIER a DE019

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studiím

MUDr. David Suchý

Dlouhodobá remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobá remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Léčba golimumabem zlepšuje skóre ASDAS-CRP a vede k dosažení remise, což zvyšuje kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

Supplementum 1 / 2012

Léčba golimumabem zlepšuje skóre ASDAS-CRP a vede k dosažení remise, což zvyšuje kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Zvýšení účinnosti léčby methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou

Supplementum 1 / 2012

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Supplementum 1 / 2012

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2012

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jan Vydra

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Bezpečnost a účinnost prodloužené léčby eltrombopagem u dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií – studie EXTEND

Číslo 2 / 2012

Sunitinib v léčbě pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo 2 / 2012

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.