Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Číslo: 3 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Mezi hlavní cíle léčby metastatického karcinomu prsu patří kontrola nemoci a jejích symptomů, zlepšení nebo alespoň zachování kvality života a v neposlední řadě jeho prodloužení. Základním léčebným postupem u karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR+) a s negativním statusem HER2 (HER2–) je hormonální léčba (pokud se nejedná o rychle progredující onemocnění). Novou éru hormonální léčby karcinomu prsu otevřela kombinace hormonální léčby a inhibitorů cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4/6.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.