Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastatický karcinom prsu je i při současných léčebných možnostech neléčitelné onemocnění. Hlavním cílem léčby nemocných s tímto nádorem je proto prodloužení života, kontrola symptomů a co nejdelší zachování kvality života pacientek. Přibližně 15 % karcinomů prsu v ČR má overexpresi proteinu HER2 nebo amplifikaci genu HER2. Obecně se jedná o nádory s agresivnějším chováním a horší odpovědí na chemoterapii, jejich prognóza se však díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.