Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Číslo: 5 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Aflibercept je fúzní protein tvořený klíčovými doménami receptorů VEGFR-1 a VEGFR-2 a Fc fragmentem lidského IgG, který zabraňuje interakci ligandů VEGF-A, VEGF-B a PlGF s příslušnými receptory. Schválen je v kombinaci s chemoterapií FOLFIRI (irinotekan/fluorouracil/leukovorin) k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) progredujícím po/při léčbě režimem obsahujícím oxaliplatinu. Účinnost afliberceptu v tomto zařazení byla dokumentována v randomizované studii III. fáze VELOUR, ve které bylo v rameni s afliberceptem v porovnání s placebem pozorováno signifikantní prodloužení celkového přežití (OS) – medián OS činil 13,50 měsíce vs. 12,06 měsíce (HR: 0,82; 95,34% CI: 0,71–0,94; p = 0,0032).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.