Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem cerebrovaskulárních příhod. Až 51 % cévních mozkových příhod (CMP) je celosvětově pozorováno u pacientů s vysokým systolickým krevním tlakem (sTK). Každé navýšení sTK o 10 mm Hg je asociováno s 30% nárůstem rizika CMP, navýšení o 20 mm Hg zdvojnásobuje riziko mortality na základě CMP. U starších pacientů s izolovanou systolickou hypertenzí vedlo terapeuticky indukované snížení TK k signifikantní redukci rizika CMP o 32 %.

Pacienti, kteří prodělali CMP nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA), spadají do skupiny s ještě větším rizikem – 5leté riziko CMP se u nich odhaduje na 18 %. V evropských doporučeních je zdůrazněno, že bychom se u těchto pacientů měli snažit redukovat TK pod hodnotu 140/90 mm Hg.

Při výběru antihypertenzní terapie pro pacienty s anamnézou CMP nebo TIA se nabízí kombinace perindopril/indapamid. Tato fixní kombinace dlouhodobě působícího inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) perindoprilu s metabolicky neutrálním thiazidovým diuretikem indapamidem prokázala svoji účinnost nejenom při snižování TK u širokého spektra pacientů, ale také při redukci rizika primární nebo sekundární CMP. Účinnost této fixní kombinace byla v minulosti opakovaně doložena například ve studiích PROGRESS, HYVET a PICASSO. Cílem studie PICASSO (Perindopril plus Indapamide CombinAtion blood preSSure reductiOn) bylo zhodnotit účinnost perindoprilu/indapamidu v terapii pacientů s arteriální hypertenzí v podmínkách běžné klinické praxe. Prezentovaná práce je subanalýzou dat ze studie PICASSO v rámci vybrané subpopulace pacientů, kteří měli v anamnéze CMP nebo TIA.

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.