Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Řada klinických studií, které hodnotily léčbu pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), dokumentovala prokazatelný účinek několika různých léčiv na jejich celkové přežití (OS). Optimální sekvence léčby pacientů s mCRPC však není, v důsledku doposud chybějících prospektivních randomizovaných studií, v současné době doporučena. Prokazatelně zatím, podle výsledků klinických studií, k prodloužení OS pacientů s mCRPC vedla léčba docetaxelem, kabazitaxelem, sipuleucelem-T, léky ze skupiny ARTA (androgen receptor axis target therapy), jako je abirateron acetát nebo enzalutamid, a radiem-223. Užití kabazitaxelu vede ke srovnatelnému přínosu v parametru OS jako docetaxel, a to u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni chemoterapií ani ARTA. Bylo také dokumentováno, že kabazitaxel prodlužuje OS pacientů s progresivním onemocněním, kteří jsou léčeni, případně dokončili léčbu docetaxelem. Kabazitaxel je rovněž účinný u pacientů s progresí onemocnění při terapii ARTA.

V současné době je výzvou racionálně integrovat široké armamentárium dostupných léčiv do každodenní klinické praxe a maximalizovat prospěch konkrétních pacientů z vybrané léčby. Nové informace o účinnosti různých terapeutických sekvencí na OS pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi přináší tato neintervenční observační studie, která využívá data z evropské databáze FLAC.

Komentář ke studii

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.