Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Primární analýza klinické studie ALEX hodnotila alektinib v porovnání s krizotinibem v terapii dosud neléčeného pokročilého ALK-pozitivního (ALK+) nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Při mediánu sledování 17,6 měsíce (krizotinib) a 18,6 měsíce (alektinib) byly progrese onemocnění nebo úmrtí zaznamenány u 41 % pacientů léčených alektinibem a u 68 % s krizotinibem. Ve prospěch alektinibu svědčil také signifikantně vyšší podíl pacientů přežívajících bez progrese ve 12. měsíci studie – 68,4 % vs. 48,7 % (HR pro progresi či úmrtí: 0,47; 95% CI: 0,34–0,65; p < 0,001).

V rámci ASCO Annual Meeting 2018 byla prezentována aktuální data ze studie ALEX, tedy ze sledování delšího o 10 měsíců (cut-off pro tuto analýzu byl proveden 1. 12. 2017).

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.