Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Studie VELOUR byla multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie III. fáze, na základě jejíchž výsledků byl aflibercept registrován ve 2. linii léčby pacientů s mCRC po progresi na terapii založené na oxaliplatině. Přidání afliberceptu k chemoterapii FOLFIRI v porovnání se samotným režimem FOLFIRI vedlo k prodloužení mediánu celkového přežití (OS – 13,50 měsíce vs. 12,06 měsíce; HR: 0,817; 95% CI: 0,713–0,937; p = 0,0032) a k prodloužení mediánu přežití bez progrese (PFS – 6,90 měsíce vs. 4,67 měsíce; HR: 0,758; 95% CI: 0,661–0,869; p = 0,00007). Celková míra odpovědí na léčbu (ORR) dosáhla 19,8 % ve skupině afliberceptu vs. 11,1 % ve skupině samotného FOLFIRI (p < 0,001). Post hoc analýza této studie pak ukázala, že největší přínos z této terapie měli pacienti s výkonnostním stavem (PS) 0 a jakýmkoliv počtem metastaticky postižených míst a nemocní s PS 1 a méně než dvěma metastaticky postiženými místy. Na kongresu ASCO 2017 byly prezentovány výsledky následné studie, která se zaměřila na analýzu vybraných biomarkerů v archivovaných vzorcích v souvislosti se stratifikací účinnosti afliberceptu.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.