Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Výsledky dvou randomizovaných studií III. fáze v nedávné době dokumentovaly účinnost nivolumabu v terapii pacientů s předléčeným pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), a to jak se skvamózní (CheckMate 017), tak i neskvamózní histologií (CheckMate 057). Léčba nivolumabem, v porovnání s docetaxelem, vedla v těchto studiích k signifikantně delšímu celkovému přežití (OS), měla příznivější bezpečnostní profil, byla spojena s mírnějším projevem symptomů a lepší kvalitou života. Výstupy těchto studií, spolu s výsledky jiných studií s inhibitory PD-1/PD-L1, byly základem pro schválení nivolumabu jako monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC u dospělých pacientů po předchozí chemoterapii. Informace o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti tohoto typu terapií u pacientů s NSCLC jsou zatím limitované. Uznávaným rozpětím délky sledování účinků léčby v rámci studií je 5 let. Klinická studie CA209-003 taková data nyní přináší.

Komentář ke studii

jedprof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.