Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dapagliflozin je antidiabetikum ze skupiny inhibitorů SGLT2. Klinické studie již prokázaly jeho účinnost při snižování glykemie a glykovaného hemoglobinu (HbA1c) u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu). Kardiovaskulární (KV) bezpečnost inhibitorů SGLT2 hodnotila jako první klinická studie EMPA-REG OUTCOME s empagliflozinem (studie prokázala KV bezpečnost a KV superioritu empagliflozinu). Studie CANVAS sledovala KV bezpečnost kanagliflozinu (léčba vedla ke snížení kompozitního KV parametru). S dapagliflozinem ještě nebyla dokončena studie zaměřená čistě kardiovaskulárně. Jeho KV bezpečnost byla hodnocena v metaanalýze. Klinická studie DECLARE-TIMI 58 se zaměřuje přímo na KV bezpečnost dapagliflozinu, a to u velkého a dobře popsaného souboru pacientů. Ukončení studie DECLARE-TIMI 58 se předpokládá v letech 2018–2019.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.