Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) tvoří 85–90 % všech plicních nádorů. Je to maligní onemocnění s nejvyšší úmrtností. Pro pacienty s NSCLC bez známé řídící mutace, u nichž onemocnění progreduje na 1. linii chemoterapie (CHT), jsou další možnosti léčby omezené. Nivolumab je protilátka proti receptoru proteinu buněčné smrti 1 (anti-PD-1), která prokázala dobrou účinnost i bezpečnost v terapii pacientů s různými nádorovými chorobami. Tato studie přináší data ze dvou studií s pacienty s pokročilým NSCLC.

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.