Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je velice heterogenní onemocnění, jehož správná léčba vyžaduje mimo jiné důkladnou molekulární diagnostiku. Hormonální terapie je dlouhodobě ověřená léčba u většiny nádorů, které byly pozitivně testovány na estrogenové nebo progesteronové receptory (jsou tedy ER+ nebo PR+). V léčbě hormonálně dependentního metastazujícího nebo lokálně pokročilého karcinomu prsu u postmenopauzálních žen je v 1. linii doporučena léčba tamoxifenem nebo některým z léků třetí generace inhibitorů aromatázy (anastrozol, letrozol nebo exemestan). Ve srovnání s tamoxifenem přitom inhibitory aromatázy prokazují lepší účinnost, a to zejména v prodloužení doby do progrese onemocnění.

Fulvestrant je čistý antiestrogen, který inhibuje aktivitu estrogenového receptoru a selektivně indukuje jeho degradaci. Léčba fulvestrantem je schválenou terapií pro postmenopauzální ženy s hormonálně dependentním pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu. Účinnost, bezpečnost a přínos léčby fulvestrantem sledovala celá řada klinických studií. V klinické studii CONFIRM byla potvrzena lepší účinnost fulvestrantu ve vyšší terapeutické dávce 500 mg (oproti 250 mg), a to zejména s ohledem na prodloužení celkové doby přežití a doby do progrese onemocnění. Fulvestrant a anastrozol byly také použity v 1. linii léčby metastazujícího karcinomu prsu s pozitivními estrogenovými receptory v klinické studii FIRST. Primárním cílem studie bylo zhodnocení klinického přínosu léčby a fulvestrant zde prokázal přinejmenším stejnou účinnost jako anastrozol. Pacientky léčené fulvestrantem však měly signifikantně delší dobu do progrese onemocnění a celkově delší dobu přežití. Tyto dva parametry se tak ukázaly jako hlavní přínos léčby fulvestrantem v porovnání s terapií anastrozolem a jejich další důkladné zhodnocení přináší klinická studie FALCON (Fulvestrant and Anastrozole Compared in Hormonal Therapy Naive Advanced Breast Cancer).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.