Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fibrilace síní (FS) je porucha srdečního rytmu spojená se zhoršením mechanické funkce síní a vyšším rizikem tromboembolických příhod. Léčba FS je zaměřena jednak na samotnou arytmii (obnovení a udržení sinusového rytmu a optimalizace srdeční frekvence) a jednak na prevenci tromboembolických příhod. Kontrola rytmu může být obnovena elektrickou kardioverzí (EKV), farmakologickou kardioverzí pomocí antiarytmik nebo kombinací EKV a antiarytmik.  Podle současných doporučení musejí být pacienti, u kterých je plánována kardioverze, po dobu minimálně 3 týdnů před kardioverzí a 4 týdny po ní účinně antikoagulováni.  Před kardioverzí se někdy provádí transezofageální echokardiografie (TEE) za účelem spolehlivého vyloučení přítomnosti trombů v síních.

U pacientů s FS se v prevenci tromboembolických příhod tradičně používal warfarin (antagonista vitaminu K), jehož hlavními nevýhodami jsou jeho úzké terapeutické rozmezí a inter- i intraindividuální variabilita účinku. V současné době se proto v prevenci tromboembolických komplikací používají spíše nové antikoagulační látky, které nejsou závislé na vitaminu K (NOAC – non- -vitamin K antagonist oral anticoagulants) – jejich zástupcem je například edoxaban.

Mechanismus účinku edoxabanu spočívá v reverzibilní přímé inhibici koagulačního faktoru Xa, čímž zabraňuje přeměně protrombinu na trombin. Edoxaban je indikován pro prevenci systémové embolizace a cévní mozkové příhody (CMP) u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní, kteří mají alespoň jeden z rizikových faktorů: věk ≥ 75 let, srdeční selhání, diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo předchozí CMP či tranzitorní ischemická ataka (TIA). Další indikací edoxabanu je léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolie a prevence opakované žilní trombózy a plicní embolie u dospělých.

Účinnost a bezpečnost edoxabanu ve srovnání s warfarinem hodnotila velká klinická studie ENGAGE AF-TIMI 48 u více než 21 000 nemocných s nevalvulární FS. Ve studii byla dokumentována non-inferiorita edoxabanu oproti warfarinu z pohledu účinnosti, tj. v prevenci cévní mozkové příhody a systémových embolických příhod, a jeho superiorita z hlediska bezpečnosti – při jeho užívání byla zaznamenána významně nižší incidence všech sledovaných forem krvácení. Studie přinesla jen limitovaná data o účinnosti a bezpečnosti edoxabanu u pacientů podstupujících EKV pro nevalvulární fibrilaci síní, což bylo dáno malým počtem těchto pacientů ve studii. Proto byla zahájena další klinická studie s názvem ENSURE-AF.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.