Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu významně ovlivňuje riziko vzniku srdečního selhání (SS) i prognózu pacientů se SS. První manifestací myokardiálního postižení u nemocných s DM 2. typu je často diastolická dysfunkce levé komory, která je klíčovou komponentou diabetické kardiomyopatie. Mechanismy vzniku kardiální dysfunkce při DM 2. typu nejsou dopodrobna známy, zřejmě je však důsledkem alterace metabolismu kardiomyocytů (narušená glykolýza a oxidace mastných kyselin). Mnoho antidiabetik je u pacientů se SS kontraindikováno a rovněž možnost využití jiných antidiabetik je omezená (SS se často pojí také s renální dysfunkcí). Stále je proto vyvíjena snaha o identifikaci takových léků, které mohou být bezpečně použity u nemocných se SS.

Liraglutid patří do skupiny agonistů receptorů pro GLP-1. Účinně snižuje nejen hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale i tělesnou hmotnost a krevní tlak. Ve studii LEADER navíc liraglutid signifikantně snižoval riziko úmrtí z kardiovaskulárních (KV) příčin, nefatálního infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody (kompozitní parametr), riziko úmrtí z jakýchkoliv příčin a nesignifikantně rovněž riziko hospitalizace pro SS. Vedle analog GLP-1 byl kardioprotektivní účinek naznačen také u inhibitorů dipeptidylpeptidázy- 4, naproti tomu vliv bazálního inzulinu na KV riziko není zcela jasný.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.