Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V 1. linii léčby pacientů s revmatoidní artritidou jsou doporučeny (syntetické) chorobu modifikující léky (DMARD), a není-li při použití této terapie dosaženo vytčeného léčebného cíle, je indikováno přidání biologického léku. Jak ovšem ukazují rozsáhlé kohortové studie, až třetina nemocných léčených kombinací syntetického a biologického DMARD syntetický DMARD přestane užívat, nejčastěji kvůli výskytu nežádoucích účinků (především gastrointestinálních). Jaký biologický lék by měl být preferován v monoterapii u pacientů, u nichž není možná kombinovaná léčba, však dosud nebylo určeno – vzhledem k nedostatku studií přímo porovnávajících jednotlivé léky nejsou k dispozici údaje o tom, který z dostupných biologických léků je v monoterapii nejúčinnější a nejlépe snášený. Výjimkou je randomizovaná kontrolovaná dvojitě zaslepená studie ADACTA, která prokázala superioritu tocilizumabu oproti adalimumabu u nemocných s revmatoidní artritidou, které je třeba léčit monoterapií biologickým lékem. Ani u tocilizumabu však není dostatečně jasné, zda je v monoterapii stejně účinný jako v případě, kdy je kombinován se syntetickými DMARD.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.