Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Brentuximab vedotin (BV) je konjugát chimérické anti-CD30 protilátky a látky MMAE (monomethyl auristatin E), interferující s cytoskeletem. Spojení MMAE s anti- -CD30 protilátkou umožňuje cílené dopravení MMAE k nádorovým buňkám exprimujícím na svém povrchu znak CD30; po vazbě BV na CD30 dochází k internalizaci komplexu, v lyzosomech se proteolytickým štěpením uvolňuje MMAE, navazuje se a narušuje funkci mikrotubulů, což má za následek zástavu buněčného cyklu a apoptózu. Brentuximab vedotin je indikován u pacientů s CD30-pozitivním Hodgkinovým lymfomem (HL) a nemocných se systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem.

Před zavedením BV do klinické praxe byly možnosti léčby pacientů s HL, který progredoval po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT), omezené a jejich prognóza byla nepříznivá. Na základě pivotní studie II. fáze s BV, ve které dosáhla četnost objektivních léčebných odpovědí (ORR) 75 %, byl tento lék ve zrychleném řízení registrován FDA u pacientů s relabujícím nebo refrakterním HL (R/R HL), u nichž selhala ASCT nebo nejméně dvě předchozí linie léčby. Zde jsou prezentovány konečné výsledky pivotní studie s BV.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Marková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.