Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Onemocnění ledvin postihuje až 35 % pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu a je spojeno s vyšší mortalitou – i optimálně léčení pacienti (užívající blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron) s DM 2. typu, dosahující kontroly glykemie, mají zvýšené riziko úmrtí a výskytu komplikací z kardiorenálních příčin.

Empagliflozin je selektivní inhibitor sodíko- glukózového kotransportéru 2. typu (SGLT2), který snižuje glykemii omezením renální reabsorpce glukózy, tj. zvýšením její exkrece močí. Podávání empagliflozinu u nemocných s DM 2. typu vede k poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu, tělesné hmotnosti i krevního tlaku; u pacientů s DM 1. typu bylo pozorováno rovněž navození snížení intraglomerulárního tlaku a zmírnění hyperfiltrace, což zřejmě může mít příznivý dopad na klinické ukazatele. Zároveň ovšem panuje i obava z dlouhodobých renálních nežádoucích účinků (NÚ) inhibitorů SGLT2.

Primárním záměrem recentní studie EMPA-REG OUTCOME, provedené u nemocných s DM 2. typu a vysokým rizikem KV příhod, bylo zhodnotit kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu; ve studii byla prokázána superiorita empagliflozinu v porovnání s placebem s ohledem na primární kompozitní parametr, tj. výskyt úmrtí z KV příčin, nefatálních infarktů myokardu (IM) a nefatálních CMP.

Komentář ke studii

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.