Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Statiny jsou lékem volby při hypercholesterolemii, účinně snižujícím kardiovaskulární (KV) morbiditu a mortalitu. Většinou pacientů jsou dobře snášeny, přibližně 13 % z nich (dle některých zdrojů 7–29 %) však zaznamená léčbu limitující muskuloskeletální nežádoucí účinky (NÚ). Alirocumab je inhibitor proproteinu konvertázy subtilizinu/kexinu typu 9 (PCSK9), který snižuje koncentraci LDL-cholesterolu. Předkládaná studie přináší poznatky o jeho komparativní účinnosti a bezpečnosti.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.