Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V metaanalýze placebem kontrolovaných studií léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) bylo podávání glatiramer acetátu spojeno s významně nižším podílem pacientů s nejméně jedním nežádoucím účinkem než podávání dimethyl fumarátu a teriflunomidu. Glatiramer acetát byl na 1. místě v pořadí s nejnižší pravděpodobností výskytu nežádoucích účinků (před placebem). Toto porovnání široce používaného injekčního léku a nových perorálních přípravků v léčbě RRRS přináší důležité informace pro terapeutická rozhodnutí. Nižší výskyt NÚ může mít příznivý dopad na kvalitu života pacientů s RRRS a na adherenci k léčbě.

Do této metaanalýzy, publikované na konci roku 2014 v časopise International Journal of Neuroscience, byly zařazeny 3 randomizované placebem kontrolované klinické studie čítající celkem 3 737 pacientů, s délkou trvání 2 roky. Cílem bylo porovnat výskyt nežádoucích účinků (NÚ) u glatiramer acetátu v dávce 20 mg denně (GA), dimethyl fumarátu v dávce 240 mg 2x denně (DMF2) nebo 3x denně (DMF3), teriflunomidu v dávce 7 mg denně (TERI7) nebo 14 mg denně (TERI14) a placeba.

Poměr šancí (OR) výskytu alespoň 1 NÚ v porovnání s GA, s pravděpodobností, že OR > 1 (PrOR), (kdy hodnota PrOR ≥ 95 % je považována za statisticky významný rozdíl), činil:

  • 2,67 u DMF2 při PrOR = 98,7 %
  • 1,92 u DMF3 při PrOR = 95,3 %
  • 2,74 u TERI7 při PrOR = 95,2 %
  • 3,03 u TERI14 při PrOr = 96,4 %

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.