Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) se jako jeden z významných nezávislých rizikových faktorů pojí s mnoha kardiovaskulárními (KV) komplikacemi. Celosvětově přibližně 6,8 % dospělých umírá předčasně na onemocnění srdce nebo cévní mozkovou příhodu v souvislosti s DM.

KV i celkovou mortalitu prokazatelně snižuje suprese osy renin-angiotenzin-aldosteron. Režim léčby diabetiků s arteriální hypertenzí by tak podle doporučení American Diabetes Association (ADA) měl vždy obsahovat látku ze skupiny inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo sartanů. Dosud však není jasné, která z lékových skupin by u těchto nemocných měla být preferována.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.