Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Číslo: 6 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Natalizumab (NTZ) je první látkou ze skupiny selektivních inhibitorů adhezivních molekul používanou u pacientů s relabující- -remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Studie AFFIRM2 ukázala schopnost tohoto antagonisty α4-integrinu snížit průměrný roční počet relapsů (ARR) o 68 % během dvou let a riziko progrese trvalé invalidity u RRRS o 42–54 %. Post hoc analýza studie AFFIRM3 navíc ukázala, že stavu, kdy je nemocný bez radiologické i klinické aktivity onemocnění (disease free), je možné dosáhnout u 37 % pacientů léčených NTZ v porovnání se 7 % v případě placeba.

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.