Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC – metastatic colorectal cancer) s nemutovaným (wild-type) genem KRAS nebylo dosud provedeno přímé (tzv. head to head) porovnání léčebných režimů 1. linie založených na režimu FOLFIRI v kombinaci s biologickou léčbou cílenou proti EGFR a VEGF. Studie AIO KRK-0306 byla proto uspořádána jako randomizovaná multicentrická studie k porovnání účinnosti režimu FOLFIRI s cetuximabem vs. režim FOLFIRI s bevacizumabem u dosud neléčených pacientů s mCRC.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Komentár ku klinickej štúdii FIRE-3

MUDr. Tomáš Šálek

Aktualizované výsledky studie FIRE-3 z kongresu WCGC (komentář)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.