Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Natalizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti α4-integrinu. Účinnost natalizumabu v monoterapii u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) byla demonstrována ve dvouleté studii III. fáze AFFIRM, přičemž přínos této léčby byl patrný ve všech předem specifikovaných podskupinách pacientů – tedy např. nezávisle na věku, pohlaví, četnosti výskytu relapsů v období před zahájením studie, výši skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) nebo počtu lézí na magnetické rezonanci (MR). Natalizumab byl účinný rovněž u nemocných s vysokou aktivitou nemoci, avšak nejvyšší účinnost byla prokázána u pacientů s nižšími hodnotami skóre EDSS vstupně a u dosud neléčených nemocných.

Údajů o dlouhodobých výsledcích léčby natalizumabem u pacientů s RRMS je zatím poměrně málo. Postupně jsou však shromažďovány prostřednictvím observačních programů, mezi něž patří také studie TOP (Tysabri Observational Program). Nábor nemocných do této studie byl zahájen v roce 2007; plánováno je zařazení více než 4 500 pacientů, kteří budou sledováni po dobu 10 let. Zde jsou prezentovány výsledky studie TOP k prosinci 2011.

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.